ފުރަތަމަ ބުރަށް ވުރެ މި ބުރުގައި 20،000 އެއްހާ މީހުން އިތުރަށް ވޯޓުލި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށް ވުރެ އިތުރަށް 20،000 އެއްހާ މީހުން ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ދެވަނަ ބުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް މާލޭ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ކުރި ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. ތަފްސީލް – ދެވަނަ ބުުރުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައި، ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް…

Read More

ރައްޔިތުން ބަސް ބުނެފި! ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް މި އިންތިހާބު މިވަނީ ކާމިޔާބުވެފައެވެ. ފާއިތުވި ދެތިން އަހަރު ތެރޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ އުފެދުނު އުދާސްތައް ބަންޑުންވަމުން ގޮސް މިއަދު ވޯޓުން ރައްޔިތުން ބަސްބުނެފައި މިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކާ ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅުވީ ސަބަބަކީ އިންޑިއާ އަށް މިޤައުމު އަޅުވެތިކޮށް، ސިއްރު ޑީލްތައް ހަދައި، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި…

Read More

މިއީ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެއްވި ވޯޓެއް – ނާޒިމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެއްވި ވޯޓެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއިއްޒާއި ރަނިންގމޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެެ ނާޒިމް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އާއި އެމްއެންޕީ ކޯލިޝަން ބަލައިގަނެ، ދެއްވި ވޯޓަށްޓަކައި އެންމެންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، މި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަކީ…

Read More

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ ގާނުނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް، އެކަން ކޮށްދީ؛ މުއިއްޒު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ދެއްވި ފުރަތަމަ މެސެޖްގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއި އަދަބު ވެރިކަމާއެކު ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވުމަށް، އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަކީ ރައީސް ސޯލިހަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެއްވެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން ކުރެއްވުމަކީ…

Read More

ނިއު ޔޯކް ފެނު އަޑީގައި

ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް ވާރޭ ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާ ގުޅިގެން އާންމު އެތައް ހިދުމަތަކަށް ބުރޫ އަރައި، އާންމު ދިރިއުޅުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ނިއު ޔޯކްގައި މިހާރު އޮތީ ކުއްލި ހާލަތު ވެސް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ރަސްމީ އިދާރާތަކާ ހަވާލާދީ މިޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި އިއްޔެ އެކަނި ވެސް ނިއު ޔޯކަށް 8 އިންޗިއަށް ވާރޭ ވެހިފައިވެ އެވެ. މިއީ…

Read More

އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ޖުމްލަކޮށް ދިޔައީ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކީ – އީސީ

މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ފުރިހަމަ އިންތިޚާބުކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އީސީން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ޚާއްސަ އިންތިޚާބެއްކަމަށެވެ. “މިއަދު ބޭއްވިގެން މިދިޔައީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިންތިޚާބެއް. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ނަމޫނާ އަކަށް ނެގޭނެފަދަ އިންތިޚާބެއް. ކުރިން އަބަދުވެސް ދައްކަނީ މިތަނުގައި އޮންނަ ސިސްޓަމްގެ ފުރިހަމަކަމުގެ ވާހަކަ. ނަމަވެސް މިއަދު…

Read More

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަނބުރައިލެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވޯޓުތަ؟

މަލްޓިޕާޓީ ސިސްޓަމަށް ނުވަތަ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ނިޒާމަށް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަން ފެށިފަހުން އަބަދު ވެސް އިވޭ އަޑަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހުންނަވާ ކޮޅެއް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ވާހަކައެވެ. މާޒީގައި އެކަން ވެފައި އޮތީ ވެސް އެ ބީދައިންނެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2023 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގައި…

Read More

އިންތިޙާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި!

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިންތިޙަބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ނަޝީދު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި ފުރަތަމަ ރައީސެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މިއަދު ހޯއްދެވި ބޮޑު ކާމިޔާބީއަށް ޑރ. މުއިއްޒަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ރައީސް…

Read More

ކުންފުނިތައް އުވާނުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑރ. މުޢިއްޒު ދެއްވައިފި

ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި ބައެއް ކުންފުނިތައް އުވާލާނެކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައާއި ގުޅިގެން، ކުންފުނިތައް އުވާނުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވަފިއެވެ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މިރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ކުންފުނިތައް އުވާނުލައްވާނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް މުއައްޒަފަކު މަގާމުން ވަކި ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި މިނިވަންކަން ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށާއި، ގެއްލިފައިވާ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ….

Read More

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާމެދު މުޅި ރާއްޖެ ހިތާމަކުރާނެ: ރޮޒައިނާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތާމަކުރާނެ ދުވަސް ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ. ރޮޒައިނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް ޞާލިޙުއާއި ވާދަކުރައްވައިގެން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރި ހޯއްދެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިޙު ވަރުގެ އޯގާތެރި ހިތްހެޔޮ ވެރިއެއް މި ޤައުމު ނުދެކޭކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ…

Read More

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ، ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، ރާއްޖޭގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. މޯދީ ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ މިއަދު ހެނދުނުކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. އެ ޕޯސްޓްގައި މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި މުބާރަކުބާދީ އަރިސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. މޯދީގެ އެ ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެއާއެކު ހާޖިރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގައި އިންޑިއާ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށާއި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމުގައި އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ…

Read More

އެމްޑީޕީގެ މިސްރާބު ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބުވުމުން، ދެން އެޕާޓީ މަސައްކަތްކުރާނީ އަލަށް އުފެދޭ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފައްޔާޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒަށާއި، އަލްއުސްތާޛް ހުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް މަރުޙާބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައެވެ. ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއިން ދެން ހަރަކާތްތެރިވާނީ އަލަށް އުފެދޭ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތުގައިކަމަށާއި، ސަރުކާރު ހިންގާއިރު ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރާނެކަމަށެވެ….

Read More

އިގްތިސޯދީ

All

އިގްތިސޯދީ

މަގުމަތީގެ ބާޒާރު ހިންގާ ފަރާތްތައް އުސޫލާއި ހިލާފުވާނަމަ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރަނީ
ސިއްރުން އެތެރެކުރި 10.99 ކިލޯ ރަނުން ދައުލަތަށް 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ދިރާސާއެއް ހަދައި އާންމުކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ފޫ ބައްދަން 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި
ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ގެންދާ ކޮންޓެއިނަރުތަކުގެ ފީ ކުޑަކޮށްފި
ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދޭ ވިލާތަކުން ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓެކްސް
ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތް ހަދާނަން: މުއިއްޒު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހިންގެ އަދަދު އިތުރު
ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ %7.7 ދަށަށް ހިނގައްޖެ
ވޯޓް ގަންނަން ވަގުނޫޓް ބަހަނީ: އިދިކޮޅު

އިޖްތިމާއީ

އެހެން ދީނެއްގެ އަޅުކަމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ރާއްޖެއެއް ނޫން، މޮރީޝަސް!
ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރުގައި އެންމެ ޑިމާންޑުބޮޑުވާނެ ވަޒީފާތައް
ޢުމްރާއަށް ދާ އަންހެނުން ހެދުން އަޅަންވީ އުސޫލު ކަނޑައަޅައިފި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަނބިންނާ ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ އެމްޑީޕީން ތަޢާރަފް ކުރި ކަމެއް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް –
ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވަން ދިވެހިބަހުން ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. އަޝްރަފް
މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 80 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް

ސިޔާސީ