3 ދަންފަޅިއަށް ހިންގަމުންދިޔަ ފޯކައިދޫ ސްކޫލް 1 ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ށ. ފޯކައިދޫ އަޅަން ފެށި ކްލާސްރޫމްތަކާއި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ނިންމައި ފޯކައިދޫ ސްކޫލް އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އެސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފޯކައިދޫ ސްކޫލް، އެއް ދަންފަޅީގެ ސްކޫލަކަށް ބަދަލުވުމަކީ ފޯކައިދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި އެ ހުވަފެން މިއަދު ހަގީގަތަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު މިނިސްޓަރު އެ ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ވަނީ އެ…

Read More

އައު ފޮތްތަކާއެކު އެމްއެންޔޫގެ ފޮތް މައުރަޒު މިއަދު ހުޅުވަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީން ބާއްވާ ފޮތް މައުރަޒު މިއަދު ހުޅުވާނެއެވެ. ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މައުރަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމެވެ. މައުރަޒު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ބުދަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު 2 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10 އަށާއި ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 4 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10 އަށެވެ. މި މައުރަޒުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިން ލިޔުއްވައިފައިވާ ވަރަށް ގިން ފޮތް ބައިވެރިކުރާނޭ ކަމަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި…

Read More

ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބެލެނިވެރިއަކު ކްލާސްތެރެއަށް ވަދެގަނެ ކުއްޖަކު ގެންދަން އުޅެފި

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ކްލާހެއްގެ ތެރެއަށް ބެލެނިވެރިއަކު ވަދެގަނެ، އޭނާއާ ގުޅުމެއް ނެތް ދަރިވަރެއްގެ އަތުގައި ހިފައި، ދަމާ ކޫއްތާފައި ބޭރަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކޮށް، އަދި ފަހުން ކުދިން ކުރިމަތީގައި އަވަގުރާނަ ގޮވައި ހަދައިފިއެވެ. އަދި މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުދިންތަކަކަށް ނަފުސާނީ އަސަރުކޮށް ކައުންސެލިން ދޭން ވަނީ ޖެހިފައެވެ. ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިޔަކު “އަދިވެސް” އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، އިއްޔެ ހެނދުނު 10.15 ހާއިރު، އެ މީހަކު ސްކޫލް ގޭޓުން ވެއްދީ އޮފީހަށް ދާން…

Read More

ސަރުކާރު ސްކޫލަށްދާ ދަރިވަރުންނާއިމެދު ތަފާތު ކުރަނީ ކީއްވެ؟

ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތައުލީމު އުނގަންނައިދިނުމަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސަރުކާރުން ސްކޫލެއް ޤާއިމުކޮށް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާފަދައިން ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީފައި އެބައޮތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ހައްޤެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުނގެނުމުގެ ހައްޤު ލާޒިމްކޮށްފައި އޮތްއޮތުމަށް ބިނާކޮށް ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކަށް ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން…

Read More

މިއަދު ފަށާ ކޭމްބްރިޖް އިމްތިޙާނުގައި 6698 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވޭ

މިއަދު ފެށޭ އޯލެވެލް، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި މިއަހަރު 6107 ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވާ ކަމަށާއި، ކުރީ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 444 ކެންޑިޑޭޓުން މިއަހަރު އިތުރުކަމަށެވެ. އަދި ކޭމްބްރިޖް އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އިމްތިޙާނުގައި މިއަހަރު 6698 ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވާ ކަމަށާއި، ކުރީ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރު މި އިމްތިހާނުގައި އިތުރު 759 ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. […]

Read More

ރާއްޖޭގެ 244 ސްކޫލެއްގައި މާދަމާ އޯލެވެލް އާއި އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާނު ފަށްޓަވަނީ

މިއަހަރުގެ ޖީސީއީ އޯލެވެލް އާއި އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާނު މާދަމާ ފަށްޓަވާނެއެވެ. މި އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސެންޓަރުތަކުން 6600 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ވިދާޅުވެއެވެ. ކެމްބްރިޖް އޯލެވެލް އާއި ސެކެންޑްރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާނު ފެށްޓެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަނުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. އިމްތިޙާނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު މުޙައްމަދު […]

Read More