ޕީއެސްއައިޕީއަށް ކުރި ޚަރަދު 9.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 9.3 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ، 28 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ދައުލަތުން އިސްކަންދޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭ މެދުރާސްތާ ޕްލޭނެކެވެ. މިއަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޖާގަދިނުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުފުޅުތަކުގެ…

Read More

ދެވަނަ އަށް ދިން ތާރީހަށް ވެސް އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތެއް ނުނިމުނު، ސަރުކާރާއި އާރުޑީސީގެ ބަހެއް ނެތް

މިކަމާ ގުޅިގެން ބަހެއް ހޯދާލުމަށްޓަކައި އާރުޑީސީގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނަށާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންގެ އިތުރުން، މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުން ފޯނަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ފުރަތަމަ ނިންމަން ބުނި ތާރީހަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ދެވަނަ ފަހަރަށް އާކުރި ތާރީހަކަށް ވެސް އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިންމައެއް ނުލެވުނެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެ މަގުގައި ތާރު…

Read More

ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މަރާމާތުކުރަން ހަވާލުކުރީ 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅައި މަރާމާތުކުރަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ހުނާން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖީނިއަރިން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ތާރު މަގުގެ 32 ތަނެއް މަރާމާތުކުރަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިއުލާނުކުރި ބިޑަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރާތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން […]

Read More

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ރައީސް އަންގަވައިފި

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގަވައިފިއެވެ. ރައީސް އެގޮތަށް އަންގަވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންޓެއިނަރ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ބަނދަރެއް ޤާއިމު ކުރެވެންދެން، އެސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓުތަކުން މިވަގުތު ވެސް އިޤްތިޞާދީ ނަފާ ރާއްޖެއަށް ލިބިދާނެ ހުށަހެޅުންތަކަކާއެކު، ރައީސަށް ޤަރާރެއް ހުށައަޅާފައިވާތީއެވެ. މި ޤަރާރަކީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި، ތުރާކުނާއި، އުލިގަމުގެ ކައުންސިލު […]

Read More

ހަނިމާދޫ މަގުތައް ޒަމާނީކޮށް ނިމެނީ، 20 މަގުގައި ތާރައަޅާ ނިމިއްޖެ

  ހދ. ހަނިމާދޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 93 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީ އިން މި މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސަބްބޭސް މަސައްކަތްތަކާއި، ސަބްގްރޭޑް މަސައްކަތްތައް އަދި ތާރައެޅުމާއި، ހިނގާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ޕޭވްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ އެއްކޮށް ފުރިހަމަވެފައެވެ. އެމްޓީސީސީއިން ބުނީ މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މަގުބައްތިއާއި މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރި ހަނިމާދޫ […]

Read More

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާއަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އަލުން ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވިލާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމެވެ. ވިލާ އެއާއަށް ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގަން 50 އަހަރަށް 2013 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވަނިކޮށް އެ އެއްބަސްވުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި 2107 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާތިލުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ…

Read More

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ގްރައުންޑް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ގްރައުންޑް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އަލަށް ގަން އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފައިވަނީ ހިޔާކޮށްފައިވާ ސިޑިއަކާއި، ޖީޕީޔޫ އަކާއި، 2 ޓޯ ޓަގެވެ. މީގެ ކުރީންވެސް ގަން އެއާޕޯޓަށް ވެހިކަލްތަކެއް ގެނެސްފައިވެއެވެ. މިފަހަރު ގެނައި ވެހިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ގަމުން ފްލައިޓުތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރާނެކަމަށް ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ވިދާޅުވެއެވެ. އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ގަން އެއާޕޯޓުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަލަށް…

Read More

ރަށަކަށްފަހު ރަށެއް. ފަތުރުވެރިކަމަށް ވިއްކާ ހުސްކުރަނީ

ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން އަލަށް ހުޅުވާލި ރަށްތަކަށް 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބީލަން ފޮތް ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ރިސޯޓު ހަދަން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު 18 ރަށެއް ހުޅުވާލި އެވެ. އަދި މިދިޔަ ޖެނުއަރީގައި އެ ލިސްޓަށް ތިން ރަށް އިތުރު ކޮށްފައިވެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، އެ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ވެބިނާގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ […]

Read More

‘ސީވިއު’ ކަމަށް ބުނެ ވިއްކި އެޕާޓްމެންޓްތަކުން ފެންނަނީ ‘ކޮންޓެއިނާވިއު’

ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނުމަގުގައި ހުންނަ ރެނާޓަސް އިތާމުއި އެޕާޓްމެންޓްތައް ވިއްކަންފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އިމާރާތްކުރި މި ފުލެޓުގެ މަސައްކަތްނިމި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައެވެ. އެޕާޓްމެންޓްތައް ވިއްކިއިރު މޫދު ފެންނަގޮތަށްހުރި އެޕާޓްމެންޓްތައް ވިއްކާފައިވަނީ ސިޓީވިއުއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައެވެ. ސަބަބެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އެއީ ސީވިއު އެޕާޓްމެންޓްތައް ކަމަށް ވާތީއެވެ. ރެނާޓަސް ފުލެޓުގެ ބައެއް އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް ކުރިން ފެންނަންހުރި ރީތި މަންޒަރު. މިހާރު ބައެއް އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް ފެންނަނީ ކޮންޓެއިނާތައް ” ސިޓީވިއުއަށް […]

Read More

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ޓެކްނިކަލް ސާރވޭއެއް ފަށަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގްރޭޓާރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ – މާލެ ތިލަފުށި ލިންކް މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ މާލެ-ވިލިނގިލި ގުޅާމުގެ ސާވޭއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގްރޭޓާރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ – މާލެ ތިލަފުށި ލިންކް މަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެފްކޯންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސާރވޭތައް ކުރުމަށް ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓްތައް މިއަދުވަނީ ރާއްޖެއަށް ގެނެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ […]

Read More
Addu_Turkey_China_real_estate_project

އައްޑޫގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ޗައިނާއާ ތުރުކީ ކުންފުންޏަކަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި 1000 އާއި 2000 އާއި ދެމެދުގެ ސޯޝަލް ހައުސިންގް ޔުނިޓް އެޅުމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިމަޝްރޫއުގެ ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރީ ޗައިނާގެ ބީޔޫސީއެންޖީ ކުންފުންޏާ އެކު އެވެ. އައްޑޫގައި ރެސިޑެންޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ތުރުކީގެ ވިޒްޔޮން ވިލާ ކުންފުންޏާ އެކު ވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފަ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި […]

Read More

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އޮފީހެއް އިމާރާތްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އޮފީހެއް ޢިމާރާތްކޮށްފިއެވެ. މި އޮފީސް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް އެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއުއާއި, ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ވަނީ އެ ތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފައެވެ. ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެދުނީއްސުރެ ހުޅުމާލޭގެ އާންމު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ހުރީ ބާރަ ފޫޓު, ބާރަ ފޫޓުގެ ކުޑަ ގޮޅިއެއް ކަމަށާއި, އެ ތަނުގައި މީގެ ކުރިން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތަކީ…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com