5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވަނީ އެއާރކާގޯ ޝިޕްމަންޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ދުބާއީއިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އެއާރކާގޯ ޝިޕްމަންޓެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވާފައި ހުރިކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން އެ ޝިޕްމަންޓް އިތުރަށް ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން ޖުމުލަ 7 ޕެކޭޖް ހިމެނޭއިރު އޭގެތެރެއިން 2 ޕެކޭޖުގައި ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކުނޑިތަކެއް ފެނިފައިވާ…

Read More

މާފަރު ޕްލިސް ސްޓޭޝަނުން ޑްރަގް ގެއްލުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ނ. މާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މި މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މިދިޔަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެރަށަށް ދިޔަ ބޯޓަކުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ. އެރަށަށް އާންމުކޮށް ދަތުރު ކުރާ މި ބޯޓުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތްއިރު، އެ ތަކެތި ބަަހައްޓާފައި ހުރި މާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި…

Read More

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރާ ޒުވާނުންނަށް ކޫއްޑޫއާއި ފެލިވަރުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނަން: ސެމްބެ

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ވެރިކަމެއްގައި ޑްރަގު ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރާ ޒުވާނުންނަށް ކޫއްޑާ އަދި ފެލިވަރުން ވަޒީފާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފު (ސެމްބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމްގެ “ރަނިންމޭޓް ޓޯކް ޝޯ”ގައި މިރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން ސެމްބެ ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑާ ނިޒާމު…

Read More

ޑީއެޗްއެލް އިން ގެނައި ޕާރުސަލެއްގައި ކިލޯއެއްހާ ޑްރަގްސް: ދައުވާލިބުނު ތިން މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޑީއެޗްއެލް މެދުވެރިކޮށް ޕާރުސަލެއްގައި ފޮރުވައިގެން ކިލޯއެއްހާ ޑްރަގް އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ޑީއެޗްއެލް މެދުވެރިކޮށް ގެނައި ޕާރުސަލެއްގައި ހުރި ބެޑްޝީޓްތަކެއްގައި ފޮރުވައިގެން 990 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން އުފުލީ ތިން ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އެތަކެއްޗާ ހަވާލުވި މީހާ އާއި އެ މީހާ ގާތު، އެތަކެއްޗާ […]

Read More

އަހަރަކު 500 އެއްހާ މީހުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހޭ: ސީޕީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގެ ތެރެއަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އަލަށް 500 އެއްހާ މީހުން ވަންނަ ކަމަށާއި މިއީ އެކަމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ މިހެން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ސީޕީ ވިދާޅުވީ، އަލަށް ތައާރަފުވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޒުވާނުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް […]

Read More
maldives-police-bust-drugs-ring

9000އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަަށް ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުން އުޅޭއިރު، 10 އިންސައްތަ ވެސް ފަރުވާގައި ނެތް

ރާއްޖޭގައި 9000އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަަށް ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުން އުޅޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން 10 އިންސައްތަ ވެސް ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު، 8900 އެއްހާ މީހުން ތަކުރާރުކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށްދާ މީހުން ނިސްބަތުން މަދުކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް […]

Read More