އެކްސިޑެންޓުގައި ސޯލާތަކަށް ދެލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވި

ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޓެކްސީއެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގޮސް ސޯލާރ ޕެނެލްތަކުގައިޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސޯލާރ ޕެނަލްތަކަށް 2 ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަަށް ގެންލުންވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓެކްސީއަށާއި ސޯލަރ ޕެނެލްތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ. އެގޮތުން ކާރުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ނުވިނަމަވެސް ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗާގެ ބަޔަކަށާއި…

Read More

ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވާ ރަށްރަށަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ޕަމްޕު ފޯރުކޮށްދީފި

ވާރޭވެހިގެން ފެންބޮޑުވާ ރަށްރަށަށް ނޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)އިން ފެންހިއްކާ ޕަމްޕު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހާއްސަ އަޙައްމިޔަތުގެ ދަށުން ޑީވޯޓަރިންގ ޕަމްޕު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލެވުނު ޕްރޮޖެޓްގެ ދަށުން ފެންހިއްކާ ޕަމްޕު ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ  ފަސް ރަށުގެ ކައުންސިލާއި އެތަކެތިވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެ އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލި ޑީ- ވޯޓަރިންގ ޕަމްޕް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފެންހިއްކާ ޕަންޕާއި އޭގެ އެސެސަރީސް ހަވާލުކުރުވުނު ފަސް…

Read More

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ރާއްޖެއަށްވުރެ ވަކިން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޤައުމެއް ނެތް- ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިޞާދު ބަރޯސާވަނީ ރާއްޖޭގެ ގުތުރަތީ ވެއްޓަށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ރާއްޖެއަށްވުރެ ވަކިން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޤައުމެއް ނެތްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނައިބު ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ “މާލެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން” އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކުނި ރަނގަޅަށް މެނޭޖުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުރުމަކީ ސަރުކާރަކުން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތްކަމަށެވެ. ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް އެންމެ…

Read More

ތިމާވެށީގެ ނަމުގައި އަތުވީ 2 ރުފިޔާ. އަތުނުވި 69 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ނުފަށައިފި ނަމަ މިއީ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ފުރުސަތު ލިބޭ ފަހު ޖީލަށް ވެދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ 06 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި އެވެ.    ތިމާވެށީގެ ގެއްލުންތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް، އެންމެން އެކުގައި މިހާރު މަސައްކަތް ނުފަށައިފި ނަމަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ އެންމެ ފަހު ޖީލަށްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް […]

Read More

ކޮތަޅެއްގެ އަގު 8 ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަން އެންގިން: މީރާ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ގާނޫނު އޮތްގޮތުން ވަކި ކޮތަޅެއްގެ އަގު ހަ ރުފިޔާއަށް ނުވަތަ އަށް ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަން މާކުރިން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އިން ބުނެފިއެވެ.   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މީރާގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން މުހައްމަދު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ބިލު ކޮމެޓީން ދިރާސާ ކުރިއިރު، އެ ކޮމެޓީއަށް […]

Read More

މަޖިލީހުގައި މާދަމާ އޮތީ ކޮތަޅުގެ އަގާ ބެހޭ ބަހުސް!

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން އަގު ނަގަން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ހުރި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އަލުން އެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ބަހުސް ކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ. ވިޔަފާރިތަކުން ކަސްޓަމަރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން ދެ ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަން ފެށުމުން ކޮތަޅު ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ކުރިއަށް ވުރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އުފުލިފަ […]

Read More

ރައީސްގެ ގަރާރަކުންވެސް ކޮތަޅުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ – މޮސްޓާ

ކޮތަޅުން ބޮޑު އަގެއް ނެގުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އިހްލާސްތެރިކަން ހުރިނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ގަރާރަކުން ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޮސްޓާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮތަޅުގެ އަގު ދަށް ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ވެގެން ކަމަށް އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ރައްދުދެއްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މޮސްޓާ ވިދާޅުވީ ކޮތަޅުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުން […]

Read More

ކޮތަޅުގެ އަގު އަވަހަށް ކުޑަ އެއް ނުކުރާނެ.

ވިޔަފާރިތަކުން ވިއްކާ ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން 2 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަން ނިންމުމުން ކޮތަޅުގެ އަގުބޮޑުވެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ވީ ނަމަވެސް ކޮތަޅުގެ އަގު އަވަސް މުސަތްގަބަލެއްގައި ކުޑަ ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮތަޅު އަގުބޮޑުވީ ހޯލްސޭލް ރޭޓުގައި ކޮތަޅު ގަތަސް ކޮންމެ ކޮތަޅަކަށް ދެ ރުފިޔާގެ […]

Read More

ކޮތަޅު ޓެކްސް އިން ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ ޖީއެސްޓީ އަށް ވުރެ ބޮޑުވެދާނެބާ؟

    ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން މިހާރު ނަގަން ފަށައިފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ޓެކްސްް އަކީ ފީ އެއް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދިޔަސް މިއީ ހަމަ ޓެކްސް އެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ އިގްތިސޯދީ މާހިރުން ވިދާޅުވާން ފަށައިފިއެވެ. މީޑިޔާއާ ނަން ހިއްސާ ކުރައްވަން އިއުތިރާޒް ކުރައްވާ އިގްތިސޯދީ މާހިރަކު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ނަމެއް ކީ ކަމުގައިވިޔަސް މިއީ ހަމަ ޓެކްސް އެއް ކަމަށާ އަދި އެހެން ޓެކްސް ތަކާ ޙިލާފަށް މިއީ […]

Read More

ކޮތަޅުގެ އަގު އަލުން މުރާޖާއާ ކުރަން ޝެއިޙް ޒައިދު ގޮވާލައްވައިފި

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމައި، ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާއިއެކު އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ކޮތަޅަށް ހޭދަވާ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާތީ އެ ނިންމުން އަލުން މުރާޖާ ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ދީނި އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚު އަލީ ޒައިދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް، ލެވީގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން 2 ރުފިޔާ ނަގަން ލާޒިމްކުރުމާއި ގުޅިގެން އިއްޔެއިން ފެށިގެން ވަނީ އެނިންމުމަށް އަމަލުކުރަން […]

Read More
plastic bag

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ އަގު ހަތަރު ސަތޭކަ ޕަސެންޓު ބޮޑުވެއްޖެ!

ވިޔަފާރި ކުރާއިރު ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ދިނުމާއި ވިއްކުމުގައި ކޮންމެ ކޮތަޅަކް’ަށް ދެ ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަން ފެށުމާ އެކު ކޮތަޅުގެ އަގު ހަތަރު ގުނައަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ ކުޑަ ސައިޒްގެ ކޮތަޅެއް ލިބެނީ 5ލ. އާއި 10ލ. އާ ދެމެދުގަ އެވެ. އެކަމަކު 2ރ. ގެ ފީއާ އެކު ކޮތަޅެއްގެ އަގު ވަނީ 2.50ރ. އާއި 2.85ރ. އަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ. ކުރިން ކުދި ކޮތަޅުގެ 100 ކޮތަޅު 20ރ. […]

Read More

ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް އައްޑޫގައި

ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް އައްޑޫގައި ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ އައްޑޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި ގާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ވޭސްޓް ޓު އެނާޖީ ޕްލާންޓް” އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ޕްލާންޓް ޑިޒައިންކޮށް އުފައްދާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށާއި މިއީ ދުވާލަކު 50 ޓަނުގެ ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް […]

Read More