ތުރުކީގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމަށް މަޝްވަރާތައް ފަށަނީ

ތުރުކީ ވިލާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފި އެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މިކަން އިއުލާންކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނު މިހާރު ތުރުކީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ އެކު މިއަދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. ތުރުކީގެ ނޭޝަންސް ލައިބްރަރީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ތުރުކީގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި އެފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ބައްލަވައި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން…

Read More

7 އަހަރަށްފަހު ރާއްޖެ އާއި އީރާނާއީ ދެމެދުގައި ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފި

ހަތް އަހަރަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އީރާނާއީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އަލުން ހާރިޖީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އދ.ގެ 78 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ހަވާސާގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހަލީލާއި އީރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާމިރު އަބްދުﷲ ހީޔަން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ދެ ގައުމު ގުޅިގެން އެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އީރާނާ އެކު އަލުން…

Read More

އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ގޮނޑިއެއް ހޯދަން އިންޑިއާ އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

އދ. ގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ އަދި އެންމެ ވާދަވެރި ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއެއް ހޯދަން އިންޑިއާ އިން އަމާޒު ހިފައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އެސް ޖައިޝަންކަރް ވިދާޅުވީ އދ. ގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގައި އިސްލާހް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ޖައިޝަންކަރް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ގައުމުތައް އެ ކައުންސިލުގައި ނުހިމެނޭ އިރު، އެފްރިކާގެ 54 ގައުމެއްވެސް އެ ކައުންސިލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަންތައްތައް އިސްލާހު…

Read More

ގައުމީ ކްލައުޑް ގާއިމްކުރަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން 13 މިލިއަން ރުފިޔާ

ގައުމީ ކްލައުޑް ގާއިމްކުރަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކާއި އެހެނިހެން ކްރިޓިކަލް ޑިޖިޓަލް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާތައް ކްލައުޑް ބޭސްޑް ގަވަމެންޓް ޑިޖިޓަލް ސާވިސަސް (ޖީޑީއެސް) ޕްލެޓްފޯމަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ޓްރޭޑް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ (ޔޫއެސްޓީޑީއޭ) އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއެކު ގްރާންޓް އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 28…

Read More

ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަނގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެ

ޝަންހައި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ސީ.އޯ)ގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރަކަށް ވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ،  އެސް.ސީ.އޯގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ރާއްޖެއަށް ލިބުމަކީ، އެ ޖަމިއްޔާ މެމްބަރު ގައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބުނެ މުހިންމު ފުރުސަތެއްކަމަށެވެ. ޝަންހައި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއާއި، އިންޑިއާއާއި، ކަޒިކިސްތާނާއި ކިރިގަސްތާނާއި ރަޝިޔާއާއި، ޕާކިސްތާނާއި، ތަޖިކިސްތާންގެ އިތުރުން އުޒްބަކިސްތާން ހިމެނެއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިފުރުސަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެސްސީއޯގެ މެންބަރު  ގައުމުތަކަށް […]

Read More

އެރޮފްލޯޓް ރާއްޖެ އަންނަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ރަޝިޔާއަށް އަންގައިފި

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާ ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެރޮފްލޯޓްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރަށް އަންގައިފި އެވެ. ވީ ކިހިނެއް؟ – ޔޫކުރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާ އެރޮފްލޯޓްއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަން ޝައުގުވެރިވެ އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ސާފުކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ ވައިގެ […]

Read More

ފޯޅަވަހީގައި އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ދިވެހިންނަށް ނާކާމިޔާބު

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން ޗާގޯސް އައިލެންޑްސްގައި އޮންނަ ފޯޅަވަހި: ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި މޮރިޝަސް އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވަނީ މައްސަލަ ޖެހިފައި. މޮރިޝަސް އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާ މެދު އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ނާރެސް ކަމަށްވާ ޑިއޭގޯ ގާޝިއާ ނުވަތަ ފޯޅަވައްސަކީ މޮރިޝަސްގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވުމުގެ ކުރިން ވެސް ދިވެހިން ދަންނަ ރަށެކެވެ. މީލާދީން ސަތާރަ ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅުގައި މޮރިޝަސްގައި ވަޒަންވެރިވެ ބަޔަކު ދިރިއެއް ނޫޅެ އެވެ. ޕޯޗްގީޒުންނާއި ހޮޅިންނާއި ފަރަންސޭސިން މޮރިޝަސްގައި […]

Read More

ސަރުކާރުން ކުރިން ޑްރަގާ ގުޅުވި “އިންޑިއާ އައުޓް” މިފަހަރު ގުޅުވާލީ ނިރުބަވެރިކަމާ

މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ޑްރަގް ވިޔަފާރިއާ ގުޅުވި އިންޑިޔާއައުޓް ހަރަކާތް މިހާރު ސަރުކާރުން ނިރުބަވެރި ހަރަކާތެއް ކަމަށް ސިފަ ކޮށްފިއެވެ. “އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭންގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ އަސަރުތައް ދިރާސާ ކުރަން ކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) ގައި  ބޭއްވި ބައްދަލު ވުމުގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މީގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ހަރަކާތުގެ […]

Read More

ރާއްޖޭގައި އިނގިރޭސި އެމްބަސީއެއް ކުއްލިޔަކަށް ހުޅުވައިފި. މީ ކިހިނެއް ވާ ކަމެއް؟

ރާއްޖޭގައި އިނގެރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް  މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ހުޅުވުމާ ބެހޭގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ، މިދުވަސް ވަރު އާދަޔާ ޙިލާފަށް ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުން ކުއްލިޔަކަށް ރާއްޖޭގައި އެމްބަސީ ތައް އަޅަނީ އިއްތިފާގަކުންނޫން ކަމަށެވެ. އެބޭފުޅުން ދެކި ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ދާޙިލީ ކަންތަކަށް މިދުވަސްވަރު އިންޑިޔާ މާ އާދަޔާ ޙިލާފު ބާރުވެރިކޮށް ވަދެގެން ދާތީ މިކަމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުތަކުން ރާއްޖޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް ހުޅުވަނީ އިންޑިޔާއަށް ފާރަވެރި ވުމަށާ ރާއްޖޭގައި […]

Read More

“އިންޑިއާ އައުޓް”ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފާނެ ކަމަށް ޢަފޫރު މަޖިލީހުގައި ބުނެފި

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގެ މައްސަލަ އިންޑިއާގެ ޕާލިމެންޓުން ބަލަން ފަށާފާނެތީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. “އިންޑިއާ އައުޓް”ގެ މައްސަަލަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަމުން ގެންދާއިރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުން މިއަދު ވަނީ އެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. ކޮމިޓީގެ ބަައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަބްދުލްޣަފޫރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ “އިންޑިއާ އައުޓް”ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ […]

Read More

މިނިސްޓަރ މާރިއާ، އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިއާ، އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ޑރ.އަޖޭ ކުމާރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ އަރިހުގައި، މިލިޓަރީ ސެކްރެޓަރީ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަޙްމަދާއި ޑީއައިޑީސީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑައިރެކްޓަރ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް އަޙްމަދު ޝަރީފާއި، ޑިރެކްޓަރ އޮފް އެންޓި-ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޢަލީ ޖައިޝަން ޢާމިރު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައި، ވެކްސިން ޝިޕްމަންޓުތަކާއި ބޭސްފަރުވާއާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި އިންސާނީ އެހީއާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން…

Read More

ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ފޯޅަވަހީގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދުމަށް މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ދަތުރު ފަށައިފި

ފޯޅަވައްސާ ދިމާއިން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ފާހަގަ ކުރުމާ ބެހޭ ދިރާސާއަށް މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ރާއްޖެއައުމަށް މިސްރާބު ޖަހައިފިއެވެ. ބުލޫޑެ ނިމް ބޯޓު ރާއްޖެއާ ކައިރި ސަރަހައްދަށް މާދަމާ، 12 ފެބްރުއަރީގައި ވަންނާނެ ކަމަށް އެބޯޓުގެ މެރިން ޓްރެފިކުން ދައްކައެވެ. މިއީ ރާއްޖެއާ ފޯޅަވައްސާ ދެމެދުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައުންޑްރީ ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ދިރާސާތަކަށް ކުރާ ދަތުރެކެވެ. މި ބޯޓުގައި މޮރިޝަސްގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި މެރިން ސައިންޓިސްޓުންނާއި ފޯޅަވަހީގައި ކުރިން ދިރިއުޅެފައިވާ މީހުން ދަތުރު ކުރަމުން ދެއެވެ. […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com