ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ގެއްލޭގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ މީހުނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނަން: ޑރ. މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ގެއްލޭގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ގެއްލޭގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ރ. ދުވާފަރުގައި މިރޭ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަވަންތަކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މި…

Read More

ދުބާއީ ގެ އިންޑިޔާ ބަޔަކު ހިންގާ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކެއް ހަދަނީ

ފާރު ޕެއިންޓް ކުރާ އޮޓަމެޓިކް ރޮބަޓް މަޔޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެއްދި ކުންފުނި ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ޑިޖިޓަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޑީބީއެމް)ގެ ނަމުގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކު ހެދުމުގެ ގޮތުން މޯޖޭއިން ވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. މޯޖޭ ގްލޯބަލް ހޯލްޑިން ލިމިޓެޑް އިން ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފަށަން ޕްރޮޕޯސަލްލުމަށް އެމްއެމްއޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރު ޗަންދީ ކެރޭރާ އާއި […]

Read More

ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް (އެސް.އޯ.ޖީ)، ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މެރިންކޯގެ އެލީޓް ޔުނިޓް ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް (އެސް.އޯ.ޖީ)، ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ. ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ގިރިފުށީ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ ޙަޤީޤީ ތަބީޢަތަކީ، ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކީ، ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން، އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައި…

Read More

އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބައިގެން ދަންދެން، އިންޑިއާ އައުޓް ކުރިއަށް ގެންދާނެ: އާދަމް ޝަރީފު

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު– ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބައިގެން ދަންދެން، “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަންގު ޓީވީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ “އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕެއިނަކީ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ކަމަށާއި، މި ސުލްހަވެރި ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން އެއްވުންތަކުން ހައްޔަރު ކުރިނަމަވެސް، އަދަބެއް ނުލިބި ސަލާމަތްވަނީ، އެފަރާތްތަކުން […]

Read More

ސިޔާސީ ގޮތުން ބުނަން ބޭނުން ނުވިޔަސް ދިވެހި ސިފައިން ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރު – އިންޑިޔާ އަކީ ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާ

އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްކަމަށް ގިރިފުށީގައި ތިބި އިސް ޖެނެރަލުން ބުނެދިންކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ޙުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވީ އޭނާ ތަމްރީނު ހެއްދެވި ދުވަސްވަރު ގިރިފުށީގައި މިހާރުގެ އެންމެ އިސް ޖެނެރަލުންވެސް ބުނެދިނީ އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި މިނިވަންކަމަށް އޮތް އިމިނެންޓް ތްރެޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި އަވަށްޓެރިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގަން އެންމެ ބޭނުންވަނީ އެ ޤައުމުން ކަމަށާއި, ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން […]

Read More

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެއްޖެ: އުމަރު ވިދާޅުވަނީ “ހައްލަކީ އުމަރު” ކަމަށް

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު ނ. މިލަދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހެއްގެ ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އުމަރު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނ.މިލަދޫ މުޝްތަރީ ގޭގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން މުޅި ގެ އަނދައިގެންދިޔަ ކަމަށާއި އޭގެ ދެމަސް ފަހުން، ރޭ ހަމަ އެރަށު ފުލުހެއްގެ ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލާފައިވާ […]

Read More
Abbas Adil Riza Maldives former spokesperson

އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ރާއްޖެއިން ވިސާ ނުލިބިގެން އެއްވެސް އިރަކު އުޅުނުތަ؟

އިންޑިއާގެ “ވިޔަފާރިވެރިންނަށް” ބިޒްނަސް ވިސާ ގައި ރާއްޖޭގައި 3 މަސް ވަންދެން އުޅެވޭ ގޮތް ހެދުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީސް މީޑީޔާގައި އަނެއްކާވެސް “އިންޑިޔާ އައުޓް” ބަހުސް ވަރަށް ހޫނުވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކްލަބް ހައުސް ފޯރަމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑޮކްޓަރު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި، ރައީސްގެ ތަރުޖަމާންކަން ވެސް ކުރެއްވި މަޝްހޫރު ތާރީޙް އިލްމުވެރިޔާ އައްބާސް އާދިލް ރިޒާ ވިދާޅުވ،ީ މިއީ ވަރަށް ހީލަތްތެރި ރޮނގަކުން ރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާގެ މިލިޓަރީ ނުވަތަ ޖާސޫސުން ދިގު މުއްދަތަށް ރާއްޖޭގައި […]

Read More

އޮޅުވާލައިގެން އިންޑިޔާ އިން ހަނިމާދޫގެ އެއާޕޯޓު މިލިޓަރީ ބޭނުމަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ހދ. ހަނިމާދޫގެ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭން ޑިޒައިން ކޮށްފައި އޮތީ މިލިޓަރީ ކޯޑަކަށް ކަމަށް އިނަ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ފިރާގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިޔާގެ  ބޯޑަރު ރާއްޖެއާ އެންމެ ކައިރިވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރާ ކަމުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އޮތް ހަނިމާދޫ މިލިޓަރީ ތަނަކަށް އިންޑިޔާ އިން ހަދަނީ ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށް އޮޅުވާލައިގެން އިންޑިޔާގެ މިލިޓަރީގެ ބޭނުމަށް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. ޝޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި […]

Read More

ގޭންގުތަކާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލަނީ

“މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެ ޓީމު މަސައްކަތް ކުރާނީ މަގުމަތީގައި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް. މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ހާއްސަ ޓްރޭނިންތަކާއި ހާއްސަ އިކުއިޕްމަންޓާ އެކު މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާނެ.” ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ގޭންގުތަކާ ދެކޮޅަށް ފެށި މަަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ނެރޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ދެއްވި. އާއްމުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ގޭންގްތަކުން ރާވައި ހިންގާ ކުށްތައް ހުއްޓުވާނެ ހާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ނިންމާފައިވާ […]

Read More

ކޮޗިން ފެރީން އިންޑިޔާ ސިފައިން ހަތިޔާރު އެތެރެކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންތަކެއް އިންޑިޔާގެ ފެރީތައް ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓް ނުކުރަން އެދި އެދި ތިއްބާ، މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން އިންޑިޔާއާ ގުޅިގެން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ދެގައުމު ދޭތެރޭ ފެރީ އޮޕަރޭޓް ކުރީ އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭނުންވާ ބަރު ހަތިޔާރު އެތެރެ ކުރަން ކަމަށް ވަަރަށް އިތުބާރު ހިފޭ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ފެރީތައް ހިންގީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެނައުމުގެ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާ ހަމަ ސީދާ ހަތިޔާރު އެތެރެ ކުރަން […]

Read More

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިރޭ ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިރޭ ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން މިރޭ ބުނީ 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި މިރޭ ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ނ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފައެވެ. އެލާޓު ނެރެފައި ވަނީ މިރޭގެ 22:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 4:00އާ ހަމައަށެވެ. އެވަގުތުތަކުގައި…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com