އެކްސިޑެންޓުގައި ސޯލާތަކަށް ދެލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވި

ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޓެކްސީއެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގޮސް ސޯލާރ ޕެނެލްތަކުގައިޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސޯލާރ ޕެނަލްތަކަށް 2 ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަަށް ގެންލުންވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓެކްސީއަށާއި ސޯލަރ ޕެނެލްތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ. އެގޮތުން ކާރުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ނުވިނަމަވެސް ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗާގެ ބަޔަކަށާއި…

Read More

ބްރިޖް ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ބްރިޖް ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތަކަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މި ސޯލާ ޕެނަލް ތަކަށް ގެއްލުން ލިބެން މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވި ޓެކްސީ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރު ކުރި މި ޓެކްސީ ބާރުސްޕީޑްގައި ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ މި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަކީ އިންޝުއަރެންސްކޮށްފައިވާ…

Read More

ބްރިޖް މަތީ ދުއްވި ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ސޯސަން، މުހައްމަދު ހައިކަލް އިސްމާއީލް އެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ދެންމެ ބުނީ ހުޅުމާލެ އިން މާލެއަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލެއް އޮފް ބެލްސްވެ ވެއްޓި މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ހިނގީ ރޭ 7:57 އެހާކަންހާއިރު އެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށެވެ. އެ މީހާއަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި […]

Read More

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ބޭރުގެ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސް އެކަކު ގެއްލިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ސްރީލަންކާގެ މަސް ބޯޓެއް ބަންޑުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެ ބޯޓުގައި ތިބި ހަ މަސްވެރިންގެ ތެރެއިން ފަސް މަސްވެރިއަކު އިންޑިއާގެ ބޯޓަކުން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ބޭރުވަލަ ޓައުން އިން މަހަށް ނުކުތް “އަސޭލަ ޕުތާ” ބޯޓުގައި ތިބި ފަސް މީހުން ސަލާމަތް ކުރީ ޓެމިލްނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ޗެންނާއީގެ އިރުމަތިން 170 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުންނެވެ. އެމީހުން ސަލާމަތްކޮށްފައި ވަނީ “ވައިއެމް ސަމިޓް” ކިޔާ ބޯޓަކުންނެވެ. ލަންކާ […]

Read More
bangladesh-LABOURER

ތިލަފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއެއް މަރުވެއްޖެ

ތިލަފުށީގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ މަރުވީ ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގެ ތިރީހަކަށް ފޫޓު މަތީގައި ހުރި ޖުންގެއްގެ މަތިން ތިރީ ފްލޯއަށް އެ މީހާ ފުންމާލުމުންނެވެ. އެމީހާ ތިރިއަށް ފުންމާލި ވަގުތު ސިމެންތި ފިލާ ފަޅައިގެންގޮސް ބިންމައްޗަށް ޖެހުނުކަމަށް މަންޒަރުދުއްމީހުންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފަ ވެއެވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ތިލަފުށީގައި އިމާރާތްކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކުން ވެއްޓި މަރުވީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 38…

Read More