ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ޑރ. މުއިއްޒު ރައީސް އޮފީހަށް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުަގައި ރައީސް ސޯލިހާ ވާދަ ކުރައްވާ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒުއެވެ. އެހެންކަމުން އިންތިހާބީ ރައީސްގެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޑރ. މުއިއްޒަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ރައީސް ސޯލިހާއި ޑރ. މުއިއްޒުގެ ބައްދަލު ކުރައްވަން ވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު…

Read More

ހިތަދޫގައި ދަންޖެހެން އުޅުނު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އާއިލީ މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ދަންޖެހެން އުޅުނު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށް، އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ރޭ ދެންވަރު ޖަންޖެހެން އުޅުނީ 37 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ ހިނގީ ހިތަދޫގެ ފްލެޓެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރީގައި ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ މެންދަމު 2:00 ޖަހަން އުޅެނިކޮށެވެ. އެއާ އެކީ ފުލުހުން ދިޔަ އިރު، ފްލެޓްގެ ދޮރު ތަޅުލާފައި ހުރުމުން ދޮރު ވައްޓާލައިގެން ވަދެ، ދަންޖެހެން…

Read More

ފުރަތަމަ ބުރަށް ވުރެ މި ބުރުގައި 20،000 އެއްހާ މީހުން އިތުރަށް ވޯޓުލި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށް ވުރެ އިތުރަށް 20،000 އެއްހާ މީހުން ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ދެވަނަ ބުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް މާލޭ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ކުރި ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. ތަފްސީލް – ދެވަނަ ބުުރުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައި، ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް…

Read More

އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ޖުމްލަކޮށް ދިޔައީ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކީ – އީސީ

މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ފުރިހަމަ އިންތިޚާބުކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އީސީން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ޚާއްސަ އިންތިޚާބެއްކަމަށެވެ. “މިއަދު ބޭއްވިގެން މިދިޔައީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިންތިޚާބެއް. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ނަމޫނާ އަކަށް ނެގޭނެފަދަ އިންތިޚާބެއް. ކުރިން އަބަދުވެސް ދައްކަނީ މިތަނުގައި އޮންނަ ސިސްޓަމްގެ ފުރިހަމަކަމުގެ ވާހަކަ. ނަމަވެސް މިއަދު…

Read More

ކުންފުނިތައް އުވާނުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑރ. މުޢިއްޒު ދެއްވައިފި

ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި ބައެއް ކުންފުނިތައް އުވާލާނެކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައާއި ގުޅިގެން، ކުންފުނިތައް އުވާނުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވަފިއެވެ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މިރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ކުންފުނިތައް އުވާނުލައްވާނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް މުއައްޒަފަކު މަގާމުން ވަކި ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި މިނިވަންކަން ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށާއި، ގެއްލިފައިވާ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ….

Read More

އެތައް ބަޔެއްގެ ތަޢުރީފާއި ޝުކުރު ފުއާދާއި ހަބީބަށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު އެތައް ބަޔެއްގެ ތަޢުރީފާއި ޝުކުރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތަޢުފީޤަށާއި އެކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް ހަބީބަށް އޮހެން ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ އިންތިޒާމްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހަމަޖައްސަވައި ވަރަށް އޮމާންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ގެންގޮސްދެއްވާފައިވާ ކަން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާހަގަކުރަަމުންނެވެ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާބިލުކަމާމެދު އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މިހާރު ސުވާލު ނުއުފައްދާ ކަމަށާއި އެ…

Read More

އޭއީއެޗްގެ ކެތު ލެބް އިންސްޓޯލް ކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކެތެޓެރައިޒޭޝަން ލެބޯޓަރީ ނުވަތަ ކެތު ލެބް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އޭއީއެޗްގެ ކެތު ލެބް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މިހާރު ވަނީ ލެބު ހާދަ ޖާގަ ސާފުކޮށް މެޝިނަރީ އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭ ކެތު ލެބް އިންސްޓޯލްކޮށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް އޭއީއެޗްއިން ބުނެއެވެ. އޭއީއެޗް ކެތު ލެބަކީ، ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު…

Read More

އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދެނީ

މިއަދު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިހާބުވިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(އީސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. އެކޮމިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަން ހާމަކުރައްވައި، ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ، މި ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ، އިންތިހާބުވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ލިޔުމެއް ދިނުމަށް ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކަިއ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް…

Read More

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023: ވޯޓުލާ ގަޑި އިތުރެއް ނުކުރާނެ

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ނިކުމެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު އަދާކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް ކަމަށާއި އެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލާން ވަގުތު އިތުރުނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވަނީ ފުރަތަމަބުރުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ…

Read More

ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް!

ގެ ރިޔާސި އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ އެލާޓް ލެވެލް ވަނީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ދަނީ އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވް ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝާންއެއް ހިންގަމުންނެވެ. ފުލުހުން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ނިމި ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރަން ދެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެލަރޓް ލެވަލް ވަނީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖާގައި ކަމަށެވެ. މީގެއުތުރުން މި އޮފަރޭޝަން…

Read More

އުތުރާއި ދެކުނަށް ގެންދާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކާއެކު ފުލުހުން ފުރައިފި

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނަށް ގެންދާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކާއެކު ފުލުހުން ފުރައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ގެންދިއުމަށް ޕޮލިސް 19 އަދި ޕޮލިސް 20 ލޯންޗް ފުރާފައި ވާކަމަށެވެ. އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ވޯޓުލާ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8:00ން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ. މިބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު…

Read More

ސީފެއަރާ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމެން ދޫކުރަން ފަށައިފި

ބޯޓު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސީފެއަރާސް އައިޑެންޓީޓީ ޑޮކިއުމެންޓް ނުވަތަ އެސްއައިޑީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބާ އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ) މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ސީމަނުންނަށް ބޭނުންވާ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓް، ސީފެއަރާ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމެންޓް (އެސްއައިޑީ) ދޫކުރަން މިއަދު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި  އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމެންޓް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެލާނާގެ އެއް ވަނަ ފްލޯއިން މިއަދު 6:00 އާ ހަމައަށް ޑޮކިއުމެންޓް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އޮފީސް ހުޅުވާ ހުރިހާ…

Read More