122 ޤައުމެއްގެ ގިނަ މީހުން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުމީ ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ 122 ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ދާން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭއަށް ކަމަށް ކުއޯނީ ކިޔާ ޓްރެވެލް ފާމަކުން ޝާއިއު ކުރި ޓްރެވެލް ބަކެޓް ލިސްޓުން ދައްކައިފިއެވެ. މި ލިސްޓުގެ ޝާއިއު ކުރީ ވޭތުވެ ދިޔަ 12 މަސް ދުވަހު، ދުނިޔޭގެ 219 ޤައުމެއްގެ ގޫގަލް ސާޗް ޑޭޓާއިން މައުލޫމާތު އެއްކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ކުއޯނީއިން ބަލާފައިވަނީ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ހޯދާ ބަލާ ޓްރެވެލް ބަކެޓް ލިސްޓުތަކެވެ. އެމީހުން މި ހޯދުންތަކުގައި 119 ބަކެޓް ލިސްޓް އެކްސްޕީރިއަންސް ވަނީ…

Read More

އިފުރު އެއާޕޯޓާއެކު އެރަށުގައި ތަރައްގީކުރި “އިފުރު އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް” ހުޅުވައިފި

ރ. އިފުރު އެއާޕޯޓާއެކު އެރަށުގައި ތަރައްގީކުރި “އިފުރު އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް”ރިސޯޓް ހުޅުވައިފިއެވެ. 147 ވިލާ ހިމެނޭ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މި ރިސޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެއާޕޯޓަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ދެ ވަނަ ރިސޯޓެވެ. އިފުރު އައިލޭންޑް މޯލްޑިވްސްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ކެއުންތަކަށް ހާއްސަ ރެސްޓޯރެންޓަކާއި ހަތަރު ބާ އާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ އެތައް ފެސިލިޓީއެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ތަފާތު އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭ ފިޓްނެސް ސެންޓަރެއް…

Read More

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެއް ގައުމަކަށް، މި އަަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޗައިނާ ވާނެ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެއް ގައުމަކަށް، މި އަަހަރު ނިމުމު ކުރިން ޗައިނާ ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ މިންވަރު، ބާރު ސްޕީޑެއްގައި އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ނިސްބަތް އުޅެނީ ރަޝިޔާއަށް ވުރެ1.5 އިންސައްތަ ދަށުގައި ކަމަށާއި، އަދި އިންޑިޔާއަށްވަރު0.8 އިންސައްތަ ދަށުގައި ކަމަށް މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހާ…

Read More

ނަސަންދުރާގައި ސްޕޭންގެ ބާސެލޯ ބްރޭންޑްގެ ހޮޓަލެއް ހުޅުވަނީ

ސްޕޭންގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލެއް ކަމަށްވާ ބާސެލޯ ބްރޭންޑްގެ ހޮޓެލެއް ނަސަންދުރަ ޕެލަސްގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ހޮޓަލުގައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ބާސެލޯ ހޮޓެލްސް އިން ރާއްޖޭގެ ނަސަންދުރަ ތަރައްގީ ކުރާ ހޮޓާ އަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި ހުޅުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ނަސަންދުރާ ހުރި ބިމުގައި ހަދާ މި ހޮޓަލުގައި 150 ކޮޓަރީގެ އިތުރުން މަތީ ފަންތީގެ 100 އެޕާޓްމަންޓް ވެސް ހުންނާނެ އެވެ. ސްރީލަންކާގެ އެލްއޯއެލްސީ ގްރޫޕްގެ ދަށުން ހިންގާ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގެ ތަރައްގީ…

Read More

އިފުރު ރިސޯޓް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ

ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އިފުރު އައިލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ރިސޯޓަކީ 147 ވިލާގެ ތަނެކެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހިތްގައިމު، ފެހި މާހައުލެއް އެކުލެވޭ ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވާން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު އަންނަނީ ވަމުންނެވެ. އިފުރު އައިލޭންޑް މޯލްޑިވްސްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ކެއުންތަކަށް ހާއްސަ ރެސްޓޯރެންޓާއި ހަތަރު ބާ އާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ އެތައް ފެސިލިޓީއެއް ހުންނާނެ އެވެ….

Read More

ބޭރުގެ ބޮޑެތި ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުން ނަގާފީ 1،000 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ ބޮޑެތި ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރުން ނަގަމުން އަންނަ ކްރޫސް ޕާމިޓް ފީ 1،000 ޑޮލަރު ނުވަތަ 15،420 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. މީގެ ކުރިން ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރުން ކްރޫސް ޕާމިޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަމުން އައިސްފައި ވަނީ 5،000 ރުފިޔާ އެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައެޅީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވުމާއި ބަނދަރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހެއްގަ އެވެ. އެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން…

Read More

ކޮވިޑަށްފަހު ޗައިނާގަ ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޓުއަރިޒަމް ފެއަރގައި ރާއްޖެ

ކޮވިޑަށްފަހު ޗައިނާގައި ބާއްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ފެއަރގައި ރާއްޖެ ކުލަގަދަކޮށް އިޝްތިހާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން(އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ 33 ކުންފުންޏެއްގެ 64 މަންދޫބުންނާއެކު އައިޓީބީ ޗައިނާ 2023ގައި ބައިވެރިވެރިވެފައިވާއިރު މި ފެއަރ ކުއަށްދިޔައީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޝަންހާއީ ވޯލްޑް އެކްސްޕޯ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައެވެ. އައިޓީބީ ޗައިނާއަކީ ޗައިނާގެ ޓްރެވަލް މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ…

Read More

ތިން އަހަރަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރުކުރަން ޗައިނާއަށް

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއިން ޗައިނާގައި ބައްވާ ޓޫރިޒަމް ފެއާ އަކަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނީ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ޝަންގްހައި ސިޓީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އައިޓީބީ ޗައިނާ 2023″ ގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ބައިވެރިވާނޭކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން ބައިވެރިވާކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނީ މިއީ ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމަށްފަހު މިވީ ތިން އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް…

Read More
Maldives tourists in Airport

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.2 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އަތުވެއްޖެ

މިދޔަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އައީ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންނެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެގައުމުން 147,187 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ. ރަޝިޔާގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އާއި ވަނީ ލައްކައަށް ވުރެ ޓޫރިސްޓުން އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖުކޮށް 5000 ޓޫރިސްޓުން އާދެ އެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަށް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 1,261 ތަނެއް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 172 ރިސޯޓާއި 913 ގެސްޓްހައުސްގެ…

Read More

ސިކްސް ސެންސެސް ކަނުހުރާ އަލުން ހުޅުވައިފި

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު ޅ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސިކްސް ސެންސެސް ކަނިހުރާ ރިސޯޓް އަލުން ހުޅުވައިވި އެެވެ. މި މަހުގެ 1 ގައި އެތަން އަލުން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި، ޓޫރިސްޓުންނަށް މިހާރު އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. ޗުއްޓީ އަށް ދާ މީހުންނަށް ހިތްގައިމު، އެހާމެ ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ތަޖުރިބާކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސިކްސް ސެންސެސް ކަނުހުރާ އަކީ 91 ވިލާގެ ތަނެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖާގަ ތަނަވަސް ފެމިލީ، ބީޗް އަދި އޯވަވަޓަ ޕޫލް ވިލާތައް…

Read More

ބެންކޮކް އެއާވޭސް ސީދާކޮށް ރާއްޖެ އަށް

ބޭންކޮކް އެއާވެސްގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭ) އަށް ބާއްވާ މި ދަތުރުތަކާ ދިމާކޮށް ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 30 އާ ހަމައަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް 505 ޑޮލަރަށް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނަގާ ޓިކެޓް މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 31 އާ ހަމައަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ އެވެ. ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާވާ ރާއްޖެ…

Read More
Maldives starts departure tax

6 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، އެންމެ ގިނައީ ރަޝިއާ މީހުން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަސްދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް 6 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއަށް މިހާރު މަހެއްގެ މައްޗަށް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އާދެއެވެ. މިމަހުގެ ފުރަތަމަ 19 ދުވަހު ވަނީ 102،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 626،392 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު %18.8 އިތުރު އަދަދެކެވެ. […]

Read More