ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ބިނާކުރަން ސްކޮލަޝިޕް ދެނީ

ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށް ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މިރޭ މައްޗަންގޮޅީގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭނު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ތަމްރީންކޮށް، ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ހަފްތާއަކު ލިބޭ ޗުއްޓީ އެއް ދުވަސް، ދެ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް މަސައްކަތު ވަގުތު ވެސް ކުޑަކުރަން…

Read More

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ޓްރިބިއުނަލާއި ކޯޓު މަރުހަލާގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާ – ޝުނާނާ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން, ޓްރިބިއުނަލާއި ކޯޓު މަރުހަލާގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާކަމަށް، އައިއެލްސީގެ ރައީސާ އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިދޭ ހައްގުތައް ސާފުކޮށް ނޭނގޭކަމަށެވެ. އަދި ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ދާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް ޝުނާނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މައްސަލަތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ މަސައްކަތްތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވާ […]

Read More

މާމުޓާ ޕުލްމަން ރިސޯޓުގެ ލަންކާ މެނޭޖަރު، ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަނީ

ގއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޕުލްމަން މޯލްޑިވްސް މާމުޓާ ރިސޯޓުގެ ލަންކާ މެނޭޖަރު، ރަކީ އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ލަންކާ މީހުން މަގާމުތަކަށް ނަގާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. ރިސޯޓުން  މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ، ރިސޯޓުގެ އިސް މަގާމުގައި ތިބި ދިވެހި މުވައްޒަފުން އެއްވެސް މައްސަލައަކާއި ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ލަންކާ މީހުން މަގާމުތަކަށް ލާން އުޅޭ މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ރިސޯޓުގައި މުޒާހަރާ ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރިސޯޓުގެ […]

Read More

3 އަހަރުތެރޭ 7 ވަރަކަށް ހާސް ވަޒީފާ ސަރުކާރުން އިތުރުކޮށްފި

  މިދިޔަ 3 އަހަރުތެރޭގައި ސަރުކާރަށް އިތުރު 6669 ވަޒީފާ އުފައްދާފައިވާކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ މަންތްލީ ގަވަމަންޓް ވޭޖް އިންޑެކްސްގައިވާ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބެހިފައި އޮންނަ 3 ދާއިރާއަކީ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޑިޔުކޭޝަން އަދި ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލްއެވެ.   މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ : ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 17904 މުވައްޒަފުން، އެޑިޔުކޭޝަންގައި 4271 މުވައްޒަފުން ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލްގައި 5292 މުވައްޒަފުންނެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން […]

Read More

“ޓުރޯމާ” ޗުއްޓީ ކިޔާ ވައްތަރުގެ ޗުއްޓީ އެއް ދޭން އެމްޕީއެލުން ނިންމައިފި

ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ނަފުސާނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ނިންމައިފިއެވެ. މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ޗުއްޓީ ދޭން ނިންމިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ކްރޮސްރޯޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. “ޓްރޯމާ ޕޮލިސީ”ގެ ނަމުގައި ތައާރަފްކުރި އާ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުމުންނާއި މުވައްޒަފެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކު ނިޔާވުމުންނާއި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވަގުތީ […]

Read More

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް މިފްކޯއިންވެސް 19 ފުރުސަތު

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) ގެ ފަރާތުން 19 ބައިވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް 24 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި  މި ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރާލެވޭނެއެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ […]

Read More

އެއާޕޯޓުން ބޭރުމީހުންނަށްދޭ ބޮޑު މުސާރަތައް ހުނަރުވެރި ދިވެހިންނަށް ދޭން ސައީދު ގޮވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރުގަަައި ބޭރު މީހުން ތިބި މަގާމުތަކަށް ހުނަރުވެރި ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި އެމީހުންނަށް ދޭ ބޮޑު މުސާރަތައް ދިވެހީންނަށް ދިނުމަށް ކުރީގެ އިކޮންމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މިއަހަރަށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެެވެ. ރައީސް އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ޕީއެންސީގެ ނާއިބް […]

Read More

އުސޫލާ ޙިލާފަށް ވަކިކުރި އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ އަލުން ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އެމްޕީއެލް މުއައްޒަފަށް ވަޒީފާ އަލުން ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ގާނޫނާއި ހިލާފަށް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ސ. ފޭދޫ ވާރުގެ، މުޙައްމަދު އައިމަން އެވެ. އައިމަން އެމްޕީއެލްގައި 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ކަމަށް ޓްރިބިއުނަލްއިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޓްރިބިއުނަލް […]

Read More

މަޑިވަރު އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ޅ. މަޑިވަރު އެއާޕޯޓްގެ ވަޒީފާ ތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އެ އެއާޕޯޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެފައިވާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް (އައިއޭއެސް) އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން ހޯދާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ނަގާނެ ވަކި އަދަދެއް އައިއޭއެސްގެ އިއުލާންގައި ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އައިއޭއެސްގެ ވެބްސައިޓުން ކަމާ ގުޅޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެކުންފުނިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. މަޑިވަރު އެއާޕޯޓަށް […]

Read More

އެލަވަންސް ލިބޭ ގޮތަށް އެސްޓީއޯ އިން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯއާ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހިންގާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މީގެކުރިން ބުނީ އެ ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިބެގެން އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހުޅުވާލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ ހަ ދާއިރާއަކުން 26 ޖާގަ އަށް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުންޏެވެ.  އެ ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ ހަ މަސްދުވަހެވެ. އެ ހަމަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި، މަސައްކަތުގެ […]

Read More

އިލެކްޝަން ކަމިޝަންގެ މުވައްޒިފަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަޒީފާ އިން ވަކި ކޮށްިފ

  ޚަބަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފަކު ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިކަމާއި ގުޅޭ ވާހަކަތައް ދައުރުވަމުންދާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ މުވައްޒަފު ވަކިކުރީ އޮޅުވާލައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ހުށަހެޅި ފޯމްތަކެއްގެ މައްސަލަ އެ މުވައްޒަފު ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އެކަން ފެންމަތިކުރުމުން ކޮމިޝަނުގެ އިސް ބަޔަކު އެ މުވައްޒަފާއި ޒާތީވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި […]

Read More

ޔޫއޭއީގެ ފުޖެއިރާ އެއާ ނެވިގޭޝަންގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން!

އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރުން ތަމްރީންކުރާ މަރުކަޒުގައި 50 އެއްހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރޭ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސް މަގާމުތަކުގައި މި ވަގުތު ހަތް ދިވެހިން އެބަތިބި. ފުޖޭރާ އެއާ ނެވިގޭޝަން ސާވިސަސް (ފޭންސް) ގައި ހިންގި ކޯހަކުން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނާއި އެ ތަނުގެ އިސްވެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން: ފޭންސްގެ އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދިވެހިން އެބަތިބި. ޔޫއޭއީގެ ފުޖެއިރާގައި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހާއްސަ، ފުޖެއިރާ އެއާ ނެވިގޭޝަން ސާވިސަސް (ފޭންސް)ގެ އިސް […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com