ބީޓް ރޫޓްއިން ހަށިގަނޑަށް ފައިދާބޮޑު

ރަންގުމޫ ނުވަތަ، އިނގިރޭސިބަހުން ނަމަ ބީޓް ރޫޓަކީ ހަށިގަނޑަށް އެންމެ ފައިދާހުރި އެއް ތަރުކާރީ އެވެ. ބީޓްރޫޓް ޖޫހުގައި އެކުލެވޭ ނައިޓްރޭޓްގެ ސަބަބުން، ކަސްރަތުކުރާއިރު ބުންވަރު އިތުރުކޮށްދޭނެ އެވެ. ބީޓްރޫޓް ޖޫސްތައްޓެއް ބޯލާތާ މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށް ކޮށްދެއެވެ. ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައިވާގޮތުގައި ބީޓްރޫޓްގެ އެންމެ ޖޫސްތައްޓަކުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ހަތަރެއް ނުވަތަ ފަސް ޕޮއިންޓް ދަށް ކޮށްދެ އެވެ. ބީޓް ރޫޓަކީ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ވިހަތައް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ކެންސަރު…

Read More

ކޮޅަށް ހުރެ ކެއުމަކީ ގޯހެއް، އަވަހަށް ހުއްޓާލާ!

ކޮޅަށް ހުރެ ކައިފި ނަމަ، އެ ކޭ އެއްޗެއް ދާނީ ފައިގެ ބޮޑުވައި އިނގިއްޔަށޭ ބުނެ ދައްކާ މަޖާ ވާހަކަ އަކީ ކެއުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އާދަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ކުރިންސުރެ ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިއީ އަހަރުމެންގެ މެދުގައި އާއްމުވެފައިވާ އެކަމުގެ ހަގީގަތް ބަލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކޮޅަށް ހުރެގެން ކެއުމުން ލިބޭ ގެއްލުމެއް މިހާތަނަށް ސައިންސްވެރިންނަށް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ. އަދި ސިއްހީ މާހިރުން ދެއްވާ ލަފާގައި ވެސް ކޮޅަށް ހުރެ ނުކެއުމަކަށް އިރުޝާދެއް ނުދެއްވަ އެވެ….

Read More

ވޭޕް ކުރުން: ދުންފަތާ ދުރުވާން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން!

ސިނގިރޭޓް ބުއިން ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުމަކީ ސިއްޙަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެއްކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. ދުންފަތުުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ސިނގިރޭޓުގެ ށުބަދުލުގައި އީ- ސިނގިރޭޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ގިނަވަމުން ދާކަން މިހާރަކަށް އައިސް ފާހަގަ ކުރެވެ އެވެ. އީ- ސިނގިރެޓް ނުވަތަ ވޭޕް ސިނގިރޭޓަކީ އެއިން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ އެއްޗެއްކަމަށް ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ހީވެފައި އޮވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަޤީގަތަކީ އެއެއް ނޫނެވެ. އީ- ސިނގިރޭޓަކީވެސް…

Read More

ޒުވާން އުމުރުގައި އިސްތަށިގަނޑު ނުރަވަނީ ކީއްވެ؟

ބޮލުގެ އިސްތަށިތައް ނުރަވުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވާވަރަކަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ހީވެފައި އޮތް ނަމަވެސް ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި އިސްތަށިތައް ނުރަވާން ފަށާ މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ އިތުރުން ނުރަވުމަށް މެދުވެރިވާ އެހެން ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ޖެނެޓިކްސް އެވެ. ތިބާގެ މައިން ބަފައިންގެ ފަރާތުން މިކަން ވާރުތަވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. މިއާއެކު ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތަކަކީ ވެސް ނުރަ ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކެވެ….

Read More

ޒުވާރިން ހަށިގަނޑަށް ލިބިދޭ ފައިދާ

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ސްވީޓް ކޯން ނުވަތަ ޒުވާރި ހިމެނުމަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ހަކުރުބަލި ޓައިޕް 2 އަދި ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމެކެވެ. އަދި ގޮހޮރުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްވެސް ޒުވާރިއަކީ އެހާމެ މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ޒުވާރީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިންސޮލޫބަލް ފައިބަރ ހިމެނެއެވެ. މިއީ ހަޖަމުކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އެހީތެރިވެދޭ މާއްދާއެކެވެ. އިންސޮލޫބަލް ފައިބަރގެ އިތުރުން ވިޓަމިންސް، މިނަރަލްސް، އަދި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް ވެސް ޒުވާރީގައި އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކެއްކުމުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކަށް ޒުވާރި އެޅުމަކީ…

Read More

ދާއިމީ ބަލިތަކުގެ އަލާމާތްތައް މޫނުމަތިން ވެސް ފެނިދާނެ!

އިންސާނާގެ މޫނަަކީ ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ބުނެދޭ ބައެކެވެ. މޫނުމަތީގެ ކޮންމެ ބަދަލެއް ވެސް ސިއްހަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމެއް ބުނެދެ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބާލާލަނީ އިންސާނާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ ސިއްޙީ ބަލިތަކުގެ ނިޝާންތަކަށެވެ. މޫނު އެއްވަރު ނުވުން މިއީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންނަ ނިޝާނަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ގިނަ ފަހަރު ސްޓްރޯކެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ލޯގަނޑަށް ބެލުމުން މޫނުގައި ތަފާތު ކަމެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. ހަމައެއާއެކު…

Read More

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ލެޕްރަސީއަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މަދުވެގެން 100 ރަށެއްގައި ލެޕްރަސީ ނެތްކަން ކަނޑައެޅުމަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ 100 ރަށެއްގައި ޖުޒާމް ބަލި ނެތްކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، މިއީ “ޒީރޯ ލެޕްރަސީ” ލަނޑުދަނޑި ޙާސިލުކުރުމަށް ކުރެވޭ ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. ޖުޒާމް ބަލި ނެތްކަން ކަނޑައެޅުމަށް ކުރަމުންދާ މި މަސައްކަތަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޖުޒާމު ބަލި ނައްތާލަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުމަށް…

Read More

ލޭ މައްޗަށް ދިއުން: އަލާމާތްތަކަށް ފަރުވާކުޑަ ނުކުރާތި!

ލޭމައްޗަށް ދިއުމަކީ އަހަރުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި އާއްމު ބައްޔަކަށް މިވަނީ ވެފަ އެވެ. ރަނގަޅަށް ފަރުވާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މިއީ ހިތުގެ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިވެ ފުރާނައަށް ވެސް ނުރައްކާ ކުރުވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން މިކަމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަލާމާތްތައް ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ބޮލުގައި ރިއްސުން ބޮލުގައި ރިހުމަކީ ގިނަފަހަރަށް އަޅާނުލެއި ދޫކޮށްލެވޭ ކަމެއް ނަމަވެސް އެއީ ލޭމައްޗަށް ދާ ކަމުގެ ފުރަތަމަ ޢަލާމާތެވެ. މާ ގަދަޔަށް ބޮލުގައި ރިއްސާނަމަ އެ ރިހުން މައިގްރޭނަށް ބަދަލުވެ ބޮލުގެ އެއްފަޅީގައި…

Read More

ކުޑަކަމުދާން ޖެހޭނަމަ ހިފަހައްޓައިގެން ނުހުންނާތި!

ކުޑަކަމުދާން ބޭނުންވާ ވަގުތު ކުޑަކަމުނުގޮސް ގިނައިރު ހުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ އާދައެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި އާދައިގެ ސަބަބުން، ހަށިގަނޑަށް އަރައިނުގަނެވޭ ވަރުގެ ނުރައްކާތެރި ގެއްލުންތަކެއް މެދުވެރިވާކަމާއި އެ ގެއްލުންތައް ލިބޭ މިންވަރު އެނގެނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ. ކުޑަކަމު ނުގޮސް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ވަންދެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ޢާންމުކޮށް ޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގައި ޖަޒާސީމު އަށަގަތުމަށް މަގުފަހިވެ އެވެ. މިއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ އަސްލެވެ….

Read More

މާ ގިނައިން ނޭވާ ކުރުވުމަކީ ފަރުވާ ކުޑަ ކުރަންވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން!

އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި އުޅޭއިރު ނޭވާކުރުވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވޭ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ ސަމާލުވާށެވެ. ނޭވާ ކުރުވުމަކީ ހިތް ހުއްޓުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ވަނީ ދައްކާފަ އެވެ. ދިރާސާގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ގޮތެންބާގްގެ ނަސްސާ އަހްމަދީ އޭނާގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނޭވާ ކުރުވުމަކީ ސިއްހީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެއީ ހާޓް ފެއިލިއާ އަކަށް މެދުވެރިވެދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށެެވެ. “ނޭވާ ކުރުވުމަކީ ހިތް ހުއްޓުމަށް ނުވަތަ ލަންގް…

Read More

ޑިޕްރެޝަން ތަހައްމަލްކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ގިނައީ ކީއްވެ؟

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު ވެސް ނިސްބަތުން ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން އަންހެނުން ޑިޕްރެޝަނަށް ހުށައެޅެ އެވެ. މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ ކޮންމެ 10 މީހަކު ހަތް މީހުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ހާމަވެފައިވެ އެެވެ. ސުވާލަކީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އަންހެނުންނަކީ ވަރަށްވެސް ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަ ކުރާ ބައެކެވެ. ވަޒީފާ އަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އަދި ނުދިޔަ ނަމަވެސް އަންހެނުންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭ ބައެކެވެ. ގިނަ…

Read More

ހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ބޯންވީ ކޮފީއެއް ނޫން, ލުނބޯ ފެން ތަށްޓެއް!

ހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ކޮފީ ތަށްޓެއް ބުއިމަކީ އަހަރުމެންގެ އާދަ އެކެވެ. ނަމަވެސް މި އާދަ ދޫކޮށް އޭގެ ބަދަލުގައި ހެނދުނު ތެދުވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޯން އާދަ ކުރަންވީ ހޫނު ލުނބޯ ފެން ތަށްޓެކެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗާ ޓްރަސްޓެޑް ސޯސް އިން ބުނާގޮތުގައި ލުނބޯ ހުތުގައި 18.6 މިލިގްރާމްގެ ވިޓަމިންސީ އެކުލެެވެ އެވެ. ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ބޮޑު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގާތްގަނޑަކަށް 65 އާއި 90 މިލިގްރާމްގެ މިންވަރަށް ވިޓަމިން…

Read More