ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފި

ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑުގެ ވޮޗް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނަށް ބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ދީފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ގަދީމީ އާސާރުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީފޯރުކޮށްދޭ ޖަމާއަތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި 2 މަހާނައެއްގެ ގާތައް ތަޅާލައި ގެއްލުން ގެއްލުންތައް ދީފައި ވަނީ މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައެވެ. ނުވަސަތޭކައެއްހާ ދިގު މާޒީއެއް އޮތް ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނަކީ އިހުޒަމާނުގެ މަހާނަގާތައް އެއްތާކުން އެންމެ ގިނައިން ފެންނަން ހުރި ޤަބުރުސްތާނެވެ. ރާއްޖޭގައި…

Read More

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 80 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް

މިއަދަކީ ޤައުމީ ބަތަލުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަރާފައިވާ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ އަޒުމު އާކޮށް ޤައުމީ ބަތަލުންގެ ހިތްވަރުން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަންވީ ދުވަހެވެ. ޤައުމު ބައިބައިވިޔަ ނުދީ ދިވެހިން އެދޭ އަމާން ރާއްޖެ އާއި ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ ޝިޔާރާއެކު ގައުމީ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވަންވީ ދުވަހެވެ. ޤައުމެއްގެ ޙަޔާތުގައި އަންނަ މުހިންމު ދުވަސް ތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 80 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހެވެ….

Read More

އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތައް ދިޔައިރުވެސް ދާހިލީ މިނިވަންކަން އޮތް: ރައީސް ޑރ. ވަހީދު

އިނގިރޭސީންގެ ދަށަށް ދިޔައިރުވެސް ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ މިނިވަންކަން އޮތް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އެ މިނިވަންކަންވެސް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ވަހީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓް އޮނަރަބަލް ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވަހީދު ވަނީ ގައުމުގައި ވެރިކަންކޮށްދޭން، ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓަައިދޭން، އެސެޓްތައް ބަލަހައްޓައިދޭން، ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އިސްކުރާ މީހަކީ އެއީ…

Read More

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ދުވަސްވީ މުޞްޙަފް އެނގޭތަ؟

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅި އާއި ރަށްރަށުގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާ ގުޅޭ ހާއްސަ ކަންކަން އާންމުންނާ ހަމައަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯގެ ޒަރިއްޔާއިން ގެނެސްދޭ ލައިފްސްޓައިލް ފޮޓޯގްރަފަރ މުޙައްމަދު މާލިކް މިފަހުން މީސްމީޑިއާގައި އާންމުކުރި ފޮޓޯތަކަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ހިއްސާކުރީ ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި އޮތް ދުވަސްވީ މުޞްޙަފެއްގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އެމުޞްޙަފް ހާއްސަވަނީ ހަމައެކަނީ އެއީ ދުވަސްވީ ޤުރުއާން ފޮތަކަށް ވާތީއެއް ނޫނެވެ. އެފޮތް ހާއްސަވާ އަނެއް […]

Read More

ރާއްޖެ އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށަށް ދިޔަގޮތް އެނގޭތަ؟

ތަސްވީރުން ފެންނަނީ ދިވެހި ރަސްކަމުގެ ކީރިތިކަމާއި މޫރިތިކަން ދައްކައިދޭ ރަސްކަމުގެ ދަރުބާރެވެ. ތަޚުތުގައި އެ އިންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްގެފާނެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު ރަދުންނަށް ކަރުދާސްގަނޑެއް ދައްކަވާއިރު އޭނާގެ ފަހަތުން ފެންނަން އެތިބީ ބޭރުގެ ސިފައިންގެ ބައެކެވެ. ދެން ފެންނަނީ ދުވަސްވީ ބޭކަލަކު ރަސްކަމުގެ ދަރުބާރު ނުކުންނަވަންދާ މަންޒަރެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ފެންނާނެހެން ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރެހި ކުރެހުންތަކުން ތަސްވީރެކެވެ. މި ތަސްވީރުން […]

Read More

މީގެ 44 އަހަރު ކުރިން ހިންގި ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ގާއިމުކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުލަތަކުގެ ޓެލެވިޒަން ސްޓޭޝަން (ޓީވީ މޯލްޑިވްސް) ގާއިމު ކުރުމަށް ހިންގުނު ބޮޑު މަޝްރޫޢަކީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުއްވުލްއަމީރު އަލްމަރުހޫމު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު، ނިޝާން ޣާޒީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާގެ ޚާއްޞަ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ފެށުނު ބޮޑު މަޝްރޫޢެކެވެ. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން 1976 އިން 1978 އަށް ހިންގެވި މި ބޮޑު މަޝްރޫޢުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސެކްރެޓަރީއެއް ކަމުގައިވާ މ. އިރުދޭމާގޭ ނަސީމާ މޫސާއެވެ. […]

Read More

400 އަހަރު ކުރީގެ ދިވެހި ހުކުރެއް

ދުވަސް ފެށި ވަކި ހިސާބަކުން އެއީ ކޮން ދުވަހެއްކަން އަންގަން ރަސްކަމުގެ ކޮއިލު ތެރެއިން އިއުލާން ކުރާނެ އެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް އޮވެ އެވެ. އެ އިއުލާނާއެކު މީސްތަކުން ކުރަމުންއައި ކަމެއް ވަގުތުން ހުއްޓައިލައި ހުކުރަށް ދިޔުމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށަ އެވެ. “އެ ދުވަހު ހެނދުނު ރަސްމީ އިއުލާންތައް ގޮވުމަށް ރަދުންގެ ފަރާތުން ޚާއްސަވެފައި ހުންނަ މީހާ ހުކުރު ދުވަސްކަން އިއުލާން ކުރުމަށް އެ ރަށް ވަށައި ހިނގާނެ އެވެ. އެއިރު އޭނާގެ އަތުގައި ވަރަށް […]

Read More

އަދުގެ ދުނިޔެ: ކްރައިމިއާއަކީ ރޫސީންގެ ތަނެއް ނޫނެވެ. ޔުކްރޭނުގެ ތަނެއްވެސް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންގެ ތަނެކެވެ.

ޔުކްރޭނާއި ރަޝިޔާގެ އަރައިރުންތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ކްރައިމިއާގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައެވެ. ޔޫރަޕުގެ ބައްރުގެ ތެރެއިން މުއްޔެއްގެ މިސާލުގައި ބްލެކްސީގެ ތެރެއަށް ނުކުމެފައިވާ ކްރައިމިއާގެ ބޮޑުމިނަކީ ހަތާވީސްހާސް އަކަ ކިލޯމީޓަރެވެ. އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ބޮޑުމިނެއްތޯ ބަލަންޏާ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސައިޒަށް ނިސްބަތްކުރަމާބަހީއެވެ. ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އުތުރު މެސެޑޯނިޔާއާއި ސްލޮވީނިޔާއާއި ސައިޕްރަސްއާއި ލަގްޒެމްބޯގަށްވުރެ ކްރައިމިއާ ބޮޑެވެ. އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލާއި ލުބުނާނާއި ކުވޭތާއި ގަތަރަށްވުރެވެސް ކްރައިމިއާ މާބޮޑެވެ. ކްރައިމިއާގެ ވަށައިގެންކަހަލަ ގޮތަކަށް […]

Read More

ހަތަރުކަށިމަތި “ބަބުރު” ދިވެހިން

އިހުގެ ދިވެހި އާއިލާއެއް ދައްކުވައިދޭ ތަސްވީރެއް. ކުޑައިރު ސްކޫލަށް ދާއިރު އަހަރެންގެ ބެސްޓު ފްރެންޑްގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނާނީ “ކަޓު ޖައްސާފަ” އެވެ. ފަންފަން ސޮހޭ އިސްތަށިކޮޅެކެވެ. އިސްތަށިގަނޑުގެ އަޑިން ބައެއް ތުނިކޮށް ކޮށާލާފައި މަތިން، ތޮތްޕެއްހެން ކޮށާލާފަ އެވެ. މިޒަމާނުގެ ކުދިންނަށް އެ ސިފަކޮށްދޭން އެންމެ ފަސޭހަ ވާނީ އޭރުގެ މަޝްހޫރު ބޯއީ ބޭންޑް “ބެކް ސްޓްރީޓް ބޯއިޒް” ގެ ނިކް ކާޓަރގެ ހެއާސްޓައިލޭ ބުނީމާ ތޯއްޗެކެވެ. ކޮއްކޮމެން ގޫގުލްކޮށްލާށެވެ. ކޮންމެއަކަސް، އަހަރެންވެސް ބޭނުންވަނީ އެހެން ހުންނާށެވެ. […]

Read More

އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ދުނިޔޭގެ ހަނދާނީ ބިނާތަކުގެ ލިސްޓަށް

ދުނިޔޭގެ ހަނދާނީ ބިނާތައް ނުވަތަ ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑުގެ ވޮޗް ލިސްޓުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ހަނދާނީ ބިނާތަކުގެ ލިސްޓަކީ ދުނިޔޭގެ ގަދީމީ އާސާރުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާއަތެކެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ، މީދޫގައި ހުންނަ ކޯގަންނަ ގަބުރުސްތާނަކީ އެ ރަށުގައި ފުރަތަމަ އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްގެން ތިބި މުސްލިމުން މަރުވުމުން އެމީހުން ވަޅުލާފައިވާ ތަނެކެވެ. އެއީ މީގެ 900 އަހަރު ކުރިން […]

Read More

ތިނަދޫން ފަޅުކުރި ހާދިސާގެ “ތަހުގީގަށް” އިތުރު ވަގުތު ދީފި

ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު، އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ދައުރުގައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އޮމްބަޑްސްޕާސަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ބަޔާން ދިނުމަށް ނަން ނޯޓު ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ވަގުތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ތިނަދޫގެ ހާދިސާ އަކީ ތާރީޙީ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިނގައި ދިޔަ ބޮޑު ކަމެއް ނަމަވެސް އެހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް މި ތަހުގީގްތަކުން ލިބޭނެ ތަސައްލީ އެއް ނެތް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގައި އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ…

Read More

އައްޑު އަތޮޅު ގަން: ގަމުގެ އަސްލު ވަޒަންވެރިން

އައްޑު އަށް ދާ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ރަށަށް ދެވެނީ، ގަމުގެ ވައިގެ ބަނދަރަށް ފައިބައިގެން، މަގުގެ ދެއަރިމަތީގައި ފިތުރޯނު ގަސް ހައްދާފައިވާ ގަމުގެ ހިތްގައިމު މަގުތަކުން ދުއްވާފައެވެ. މީގެ 70 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ތާރު އަޅާފައިވާ މަގުތަކުން ދުއްވާފައިދާއިރު ފެންނަނީ ވިރާނާ ވަމުންދާ ކުރީގެ “ރޯޔަލް އެއަރފޯސް ގޭން” ގެ ނަމުގައި އިނގިރޭސިން ގަމުގައި މިލިޓަރީ ވައިގެ ބަނދަރެއް ހިންގިއިރު ހަދާފައިވާ އެކި އެކި އިމާރާތްތަކެވެ. ވަކި ތަރުތީބަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށް އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ބައެއް […]

Read More