މާލޭގައި ބިންވެރިން ރާއްޖެތެރޭގައި ގެދޮރުނެތް ނިކަމެތިން

 މާލޭގެ 20 އަހަރުން މަތީގައި މިހާރު ބިންވެރިއެއްނޫނީ ނެތޭ ދެންނިވިއަކަށް ދޮގަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެތެރޭގައި 45 އަހަރުން މަތީގެ އެތަކެއް ބަޔަކަށް އަދިވެސް ބިންކޮޅެއްނޫނީ ފްލެޓެއްހާ މިންވަރުވެސް ނުލިބި ސަލާންޖަހަނީއެވެ.  މިއީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެތެރެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު ގެންގުޅުނު ޒަމާންވީ ތަފާތުކުރުމަށް އިތުރުވި ބޮޅެއްނޫންބާވައެވެ. ދިވެހި ފަހުގެ ތާރީޚުގައިވެސް ރާއްޖެތެރޭމީހަކު ވެރިކަންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް ރާއްޖެތެރޭމީހާނިކަމެތި ވެއްޖެނޫންބާވައެވެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ގިނަ  ރަށްރަށަށް އުމްރާނީ ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވި ބަތަލުކަމަށް ބުނާ ރައީސް މިކުރެއްވީ ރާއްޖެތެރޭ މީހާ ފެލާލާ…

Read More

ތަސްލީމާއި އަލީ މަނިކުގެ މައްޗަށް ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް ކުރުން

ތަސްލީމް އާއި އަލީ މަނިކް – ފޮޓޯ: އަވަސް މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، ހއ. ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުހައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށެވެ. މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ…

Read More

ޖަލުތަކުގެ އެއްވެސް ފާހާނާއެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ނުހުންނާނެ: ކަރެކްޝަންސް

ޖަލުގެ އެއްވެސް ފާހާނާއެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ. ރޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މިވަގުތު ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދަވާ އިދިކޮޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުންނަވާ ޖަލު އެޕާޓުމެންޓާއި ފާހާނާގައި ވެސް ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަށާއި، ޔާމީންގެ ހުރިހާ “މޫވްމަންޓު”ތަކެއް ބަލަމން ދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. ޔާމީން ހުންނަވާ ޖަލު އެޕާޓުމެންޓާއި ފާހާނާގައި ކެމެރާއެއް ހުރޭތޯ […]

Read More

ތިނަދޫ ފަޅު ކުރުމުގެ ބަދަލަށް 3 ބިލިއަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނެފި!

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ އޮފީހުން ބަލަން ފަށާފައިވާއިރު، ބައެއް މީހުން އެދެނީ ސަރުކާރުން ބަދަލު ދިނުމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް، ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އޭގެ ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ އަމަލްތަކުގެ ސަބަބުން މާލީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން […]

Read More

އަލްހާންގެ “ޕޮންޒީ ސްކީމް” ފަންޑުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހިންގަވާ އިންވެސްޓްމަންޓު ފަންޑުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ތަހުގީގު ކުރަން ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. އެއްވެސް ބައެއްގެ ނަމެއް ހާމަނުކޮށް ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ގިނަ ބައެއްގެ މާލީ މަސްލަހަތަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް ޕޮންޒީ ސްކީމަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. “ކަމާބެހޭ ގާނޫނީ […]

Read More

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އޮންލައިންކޮށް މިހާރު މައްސަލަ ފޮނުވޭނެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ކޯޓުން އޮންލައިންކޮށް ބަލައިގެންފިއެވެ. ތާރީޚީ ދުވަހެއް މިކަން ހާމަކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމު ވިދާޅުވީ، (14 މާރޗް 2022) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ވަރަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވީއްސުރެ، ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންވެސްޓްކޮށްގެން، އޮޓަމޭޓް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، އިންސާނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މަދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަން ޝަމީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއީ އިންވެސްޓްމަންޓެއްކަމަށް ވިދާޅުވި […]

Read More

29 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާސް ދަރައިފި : އަލިދޫ ކުލީގެ މައްސަލަ

ހއ. އަލިދޫ ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 29 މިލިއަން ޑޮލަރު (447 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ޔޮޓް ޓުއާސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ވެސް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނިން ކުރިން ހިންގި އަލިދޫ ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ދައުވާ ކުރުމުން ސިވިލް […]

Read More

ނިޒާމު ރަނގަޅަށް އެނގިގެން ގޯސް ހަދާ މީހުން ދައުލަތުގައި އެބަތިބި: އޭޖީ

ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން އެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެގެން އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ މީހުން ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި އެބަތިބި ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހިމް ރިއްފަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބަންޑާރަ ނާއިބު ރިއްފަތު މިހެން ވިދާޅުވީ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކާއި ހެދި ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ދޫވާފަދަ ކަންކަން ހިނގަމުންދާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. އޭޖީ ވިދާޅުވީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިން ދޫވުމަށް […]

Read More

އަމިއްލަ ބަޔަކު ލައްވައި ވިޔަސް ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރަން ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ވ. އާރަށު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަމިއްލަ ބަަޔަކު ލައްވާ ވިޔަސް ލައިވްކޮށްދޭން އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ އަޑުއެހުންތައް ލައިވް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެއެދުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުންވެސް އެފަހަރު އިއުތިރާޒް ނުކުރި ނަމަވެސް އެމައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ޔޫސުފް ނައީމްގެ ވަކީލު ވަނީ އެކަމަށް އިއުތިރާޒް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރައީސް […]

Read More

އައިކޮމްގެ ނިންމުންތައް ހައި ކޯޓުން ނުބެލުން ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފު: ސުޕްރީމް ކޯޓު

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް (އައިކޮމް) އިން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މައްސަލަތައް ހައި ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމީ ގާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ބުނެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ މައްސަލަތައް އެ ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ނިންމުންތައް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައި އޮތަސް، ހައި […]

Read More

ހައިލަމް؛ އާޒިމަށް: ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހުމަކީ ދައުލަތް ހިންގުމަަށް ހުރަސްއެޅުންކަން ނޭގެނީތޯ؟

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ ދައުލަތް ހިންގުމަަށް ހުރަސްއެޅުންކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވަތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްޤާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހައިލަމް މިފަދައިން ސުވާލު ކުރެއްވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ގޮވާލާ، “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތް ނުހުއްޓުވައިފިނަމަ، ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތް ހާމަކޮށްދެއްވައި […]

Read More

ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދިވެހި ޒުވާނާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ސްރީލަންކާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދިވެހި ޒުވާނާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެއެވެ.   އަފްހަމް ނަސީރުގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ލަންކާގެ ވެއްލަވައްތަ ގޮނޑުދޮށުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޒަހަމްތަކަކާއެކު މަރާލާފައި އޮއްވައެވެ. އަފްހާމްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާކަން ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވެއްލަވައްތަ ބީޗު ސަރަހައްދުން ދެ ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ލަންކާގެ ފުލުހުން މިއަދު ހޯދައިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން އެކަކަކީ އަފްހާމެވެ. އަފްހާމަކީ ލަންކާގައި މަތީތައުލީމް ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރެކެވެ. އޭނާ ކިޔަވަން ދިޔައީ 2019 […]

Read More