ސްޓާލިންކްގެ ހިދުމަތް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ރާއްޖޭގައި “ސްޓާލިންކް” ގެ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެށުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިނިއުކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އިން ބުނެފިއެވެ. މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ސްޕޭކް އެކްސް އިން ގާއިމުކޮށްފައިވާ “ސްޓާލިންކް” ގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންޏާއި ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީއާ މެދު ސޮއިކޮށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 24 ގަ އެވެ. ކޭމް އިން ބުނީ “ސްޓާލިންކް” ގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ސީދާ…

Read More

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ މުވައްޒަފަކަށް އޮޅިގެން 38 ޓެރަބައިޓްގެ ޑޭޓާ ލީކު ކުރެވިއްޖެ

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ މުވައްޒަފަކަށް އޮޅިގެން 38 ޓެރަބައިޓްގެ ޑޭޓާ ލީކު ކުރެވިއްޖެއެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓުން މިކަމާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން އެ މުވައްޒަފަށް އޮޅިގެން ލީކުކުރެވުނު ޑޭޓާ ތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކަސްޓަމަރެއްގެ ޑޭޓާއެއް ނުހިމެނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ހިންގުމަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް އަރާފައި ނުވާކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އޮޅިގެން ލީކު ކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާތައް ލީކުވެފައިވަނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސުގެ ރިސާޗެއްގެ ތެރެއިން އަރާފައިވާ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. 38 ޓެރަބައިޓްގެ ޑޭޓާތަކުގެ…

Read More

އެސްޓްރޮއިޑެއްގެ ސާމްޕަލަކާއެކު ނާސާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެއަށް އުޅަނދެއް ތިރިކުރަނީ

އެސްޓްރޮއިޑެއްގެ ސާމްޕަލަކާއެކު ނާސާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެއަށް އުޅަނދެއް ތިރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ނާސާ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ނާސާއިން ހާއްސަ އުޅަނދެއް ”ބެންނު” ނަމަކަށް ކިޔާ އެސްޓްރޮއިޑަކަށް ތިރިކޮށް ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތައް ދުނިޔެއަށް ގެނައުމަށް ދަތުރުކުރާތާ މިހާރު ދެ އަހަރާއި ބައި ވެއްޖެއެވެ. ނާސާއިން ބުނީ ދުނިޔެއަށް އުޅަނދު ތިރިކުރުމަށް ގެނައި ނަމަވެސް، އެ އުޅަނދު އަމިއްލަ ޒާތުގައި ވެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. ނާސާގެ ހާއްސަ ޓީމަކުން ވަނީ އެސްޓްރޮއިޑް ބެންނު އިން…

Read More

ކަނޑުއަޑިން ފެނުނު ވިދާ “ރަންގަނޑެއް” ސައިންޓިސްޓުން އަޖާއިބު ކޮށްލައިފި

ކަނ ޑުއަޑިން ފެނުނު ގޮތް ނޭނގޭ ވިދާ “ރަންގަނޑެއް” ދުނިޔޭގެ ގިނަ މެރިން ބައޮލޮޖިސްޓުންއާއި ސައިންސްވެރިން އަޖާއިބު ކޮށްލައިފި އެވެ. މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ސައިންސްވެރިންނަށް ފެނުނު އެ އެތި ފެނިފައިވަނީ އެެމެރިކާގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ އެލެސްކާގެ ރަށް ބޭރުންނެވެ. އެ އެތިން ސާމްޕަލް ނަގައި އެއީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓުތައް ކުރެވެމުން އަންނައިރު މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ބަލާބެލުމަށް ގަލަކާ އެކުވެފައިވާ ރަން…

Read More

ޖަޕާނުން ހަނދުގެ ދިރާސާއަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވާލައިފި

ހަނދަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ޖައްސާ ފަސްވަނަ ގައުމުގެ ޝަރަފް ހޯދުމުގެ އުންމީދުގައި ޖަޕާނުން ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވާލައިފިއެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ޖައްސާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މިއުޅަނދަކީ ޖަޕާނުން އަމިއްލަ އަށް އުފައްދައި، އެޗް-އައިއައިއޭ ރޮކެޓެއްގައި ހަނދުގެ ދިރާސާއަށް އުދުއްސާލި ޖައްވީ އުޅަނދެކެވެ. ޖަޕާން އެރޯސްޕޭސް އެކްސްޕްލޯރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖެކްސާ) އިން ބުނީ ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ޖަޕާނުގެ ދެކުނުގައި ހުންނަ ޓަނެގަޝިމާ ސްޕޭސް ސެންޓަރުން މި ރޮކެޓް ފުރި ކަމަށާއި ސްމާޓް ލޭންޑާ ފޯ އިންވެސްޓިގޭޝަން…

Read More

ހަނދުގައި އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅެވިދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ

ހަނދަކީ ކުރިން ހީކުރެވުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅެވިދާނެ ތަނެއް ކަމަށް އިސްރޯއިން ލަފާ ކުރެއެވެ. އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން (އިސްރޯ) އިން އެކަން ލަފާ ކުރަނީ، ޗަންދްރަޔާން-3 މިޝަނުން ހޯދަމުންދާ އާ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައެވެ. ޗަންދްރިޔަންގެ ވިކްރަމް ލޭންޑަރާއި ޕްރަގްޔާން ރޯވަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހަނދަށް ތިރިކުރި ފަހުން ހަނދުގެ ފަސްގަނޑުގެ މައުލޫމާތު ތަހުލީލުކޮށް ބިމަށް ޑޭޓާ ފޮނުވަމުން ދެއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ޑޭޓާގެ ތެރޭގައި ހަނދުގެ ފަސްގަނޑުގައި ފެން ހުރި ކަމަށް…

Read More

ޓްވިޓާ އަށް ވީޑިއޯ އާއި އޯޑިއޯ ކޯލް އިތުރުކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް އެކްސް އިން ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ކޯލިންގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި މި ޚިދުމަތަކީ ކުރީގެ ޓްވިޓާ މިހާރުގެ އެކްސް އަކީ ”އެވްރީތިން އެޕްލިކޭޝަނަކަށް“ ހެދުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ބުނެފި އެވެ. ”ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ކޯލްތައް އެކްސް އަށް އަންނަނީ،“ އާ ފީޗާތައް ލިބޭނެ ދުވަހެއް ހާމަނުކޮށް މަސްކް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕްލެޓްފޯމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ. ކޯލިން ފީޗާތަކުން…

Read More

ގައުމީ ކްލައުޑް ގާއިމްކުރަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން 13 މިލިއަން ރުފިޔާ

ގައުމީ ކްލައުޑް ގާއިމްކުރަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކާއި އެހެނިހެން ކްރިޓިކަލް ޑިޖިޓަލް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާތައް ކްލައުޑް ބޭސްޑް ގަވަމެންޓް ޑިޖިޓަލް ސާވިސަސް (ޖީޑީއެސް) ޕްލެޓްފޯމަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ޓްރޭޑް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ (ޔޫއެސްޓީޑީއޭ) އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއެކު ގްރާންޓް އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 28…

Read More

ސަރުކާރުގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތައް ކްލައުޑް ބޭސްޑް ޕްލެޓްފޯމަކަށް ހަދަން އެމެރިކާގެ އެހީ

ސަރުކާރުގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކާއި އެހެނިހެން ކްރިޓިކަލް ޑިޖިޓަލް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ، ކްލައުޑް ބޭސްޑް ގަވަމެންޓް ޑިޖިޓަލް ސާވިސަސް (ޖީޑީއެސް) ޕްލެޓްފޯމަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމެރިކާގެ ޓްރޭޑް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ (ޔޫއެސްޓީޑީއޭ) އާ އެކު  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. – އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓާއެކު މި ދާއިރާގެ ކަންކަން މިހާރު ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ދިރާސާކޮށް ބަލައި، ގާނޫނުތަކާއި…

Read More

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަރިއެއް ފަޅައިގެންދާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެ

ގުދުރަތީ އެތައް ކަމެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނުން ހައިރާން ކޮށްލައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދާދި ފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިންސްވެރިން ހައިރާން ކޮށްލި ކަމަކީ ތަރިއެއް ފަޅައިގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުމެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ތަރިއެއް ފަޅައިގެންދާ މަންޒަރު ސައިންސުވެރިންނަށް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއީ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކެލިފޯނިއާގެ އެސްޓްރޯނަމަރުންތަކެއް ހެދި ދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާއެކެވެ. ތަރިތައް ފަޅައިގެންދަނީ އެ ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ބޮޑުވުމުން ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން “ބެޓެލްގޫސް” ނަމަކަށް ކިޔާ ތަރިއަކީ މިހާތަނަށް ފެނުނު […]

Read More

ދުނިޔަވީ ސައިންސްގައި ފަރަންޖީންނަށް ދެލޯކަނު ކޮށް މުސްލިމުން ތަބާވުމުގެ ނުރައްކާ އިންތިހާއަށް ބޮޑު!

މެޑިސިނަލް ބަޔޯކެމިސްޓްރީ އިން ބީ.އެސް.ސީ އަދި ބަޔޯކެމިސްޓްރީ އިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާޞިލުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުސްލިމު ޑރ. އަމްޖަދު ރަފީޤު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.   “ކާފަރުންގެ ދުނިޔަވީ ސައިންސު ތަކުގައި ތިބާ ދެލޯކަނު ކޮށް ތަބާވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. މިއީ އިސްތިރާޖީ ގޮތުން މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ވެދާނެ އެވެ. (މިއަދު) މުސްލިމުން މި ވަނީ ކަންކަމުގައި އަމިއްލައަށް އިސްނަގައި ކުރިއަރައިގެން ދާ މީހުންގެ ބަދަލުގައި (ކާފަރުންގެ ފަންނުތަކުގެ ފަހަތުން ދުވެ…

Read More
blockchain

ބްލޮކްޗެއިން ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ކޯންޗެއް؟

ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިދުވަސްވަރު ކުރާ ސުވާލުތަކެކެވެ. ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ/ބިޓްކޮއިން/އެތީރިއަމް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިހިނެތް؟ އެން.އެފް.ޓީ އަކީ ކޮން އެއްޗެއް؟ މި ސުވާލުތަކަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ލިޔެލަން ބަލާލާއިރު މުޅިންވެސް މިފެންނަނީ ބްލޮކްޗެއިން ޓެކްނޮލޮޖީއެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބްލޮކްޗެއިން ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ކޮބައިކަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮޅުން ފިލާނޭ ގޮތަކަށް ކިޔާލަ ދެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. ތަޢާރަފެއް ބްލޮކްޗެއިން އަކީ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ޑިޖިޓަލް މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި…

Read More