ވޯޓްލާ މީހުންގެ 44 ޕަސެންޓް ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތް ނުވޭ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވާ ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 44 ޕަސެންޓަކީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އން ބުނެފި އެވެ. އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު 225،486 މީހަކަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. އީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާ އިރު، ވޯޓްލާ މީހުންގެ ތެރެއިން 20.4 ޕަސެންޓަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޮޑު އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިސްނަތްބާ އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ…

Read More

ޢާންމު ވޯޓުނަގަން މަޖިލީހަކަށް ނޭންގޭނެ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރުމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓު ، އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހު 30 ގައި ނަގަން ، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދަން ސީދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ، އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނަށް އަންގާގޮތަށް ، އެކަމާގުޅޭ ޤަރާރު ، 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައިވަނީ ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައެވެ. މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކުރިގޮތަށް ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ، މިޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 31 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައި އޮންނަ…

Read More

ފަލަސްތީނުން ފިލާވަޅެއް: ގައުމީ ކަންކަމުގައި އާންމުން ހޭލުންތެރިވުން

ތިރީގައި އަނެއްކާ ވެސް މި ހުށަހަޅައިލަނީ ޑރ. ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ލިޔުއްވައިފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ލިޔުއްވުމެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މި ދުވަސްވަރުގެ ޙާލަތާ މި ލިޔުން މުނާސަބު ވާލެއް ބޮޑުކަމުން ހަމަ ހިއްސާކޮށްލާ ހިތްވީއެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ވިދާޅުވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. “ވިހި ވަނަ ގަރުނަށް އެޅުނު އިރު، ފަލަސްތީނުގައި އެ ތަނުގެ އާބާދީގެ %92 އަށް ވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް އުޅެނީ އަރަބީންނެވެ. އަދި، އޭރު، ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގެ %98 މިލްކުވެރިކަން ވެސް އޮތީ އަރަބީންގެ…

Read More

ވަލު ދޮރޮށިން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަނީތޯ، ސުވާލަކަށްފަހު ސުވާލެއް!

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ވޯޓެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ލެވިފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލެވުނު ފެންނަ ނުފެންނަ އެ ވޯޓާއި އެކު ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ޖެހޭ ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްކަމަށް ރައްޔިތުން ނިންމިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ރިޔާސީ ނިޒާމަށް 12 އަހަރު ފާއިތުވެފައިވާ އިރު 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 އަކީ އެ ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުން…

Read More

ބަރުލަމާނީ ، ރިޔާސީ އަދި ޕާޓީ ނިޒާމާއި ޑިމޮކްރަސީ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ ، ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މައްޗަށް ދޫވެފައި އޮންނަ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެކެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައި އެންމެ ބާރުގަދަވާނީ ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބަކުން ، ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ޕާޓީއެކެވެ. ސަރުކާރު ހިންގުމަށްޓަކައި ބޮޑުވަޒީރަކު ޢައްޔަންކުރާނީ އެ ޕާޓީންނެވެ. ނުވަތަ އެތައް ޕާޓީއެއް ގުޅިގެން ، ކޯލިޝަން ހަދައިގެންވެސް ، އެކޯލިޝަނުން ބޮޑުވަޒީރަކު ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ސަރުކާރު ހިންގަން ހަމަޖައްސާ ކެބިނެޓްގެ…

Read More

ކަނޑުމަސް ކާންވީ ކީއްވެ؟

ދިވެހިންނާއި މިސުވާލުކުރުމަކީ ސަމާސާއަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، ކަނޑުމަސް ކެއުމުގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ކުރީ ސަފުގައި ދިވެހިން އަބދުވެސް ހިމެނިގެންދާތީއެވެ. ދިވެހިން ކަނޑުމަސް ކާން ފެށީ ކޮންމެހެން، ކަނޑުމަސް ކެއުމުން ލިބޭ ފައިދާތައް މާބޮޑަށް އެގިގެންނޫންކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ. އެންމެ ފަސޭހައިން އެދުވަސްވަރު ލިބެންހުންނަ ލައިގެންކާއެއްޗެއް ގޮތުގައި ކަނޑުމަސް ހިމެނިފައިވާތީއެވެ. ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތެއް ކާމޭޒުމަތީ އިންސާފުކޮށްލުމަށް ނެތިއްޔާ އެއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް އަދި ސުފުރާ ފަޅުކަމަށް ދިވެހި ދެކެއެވެ. އަޅުގަނޑު މިމާނަ…

Read More

އިންޑިއާގެ ސަފީރު: ފޮރުވިގެން ހުންނަ މުހިންމު ‘ސިޔާސީ’ ކުޅުންތެރިއެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބަސް ނުވަތަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ އަޑުތައް އެބަ އިވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށްވެސް ބައެއް ސިޔާސީ އިސްވެރިން ބުނާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެންމެ އިސްކޮށް ހަވާލުވެ ހުރި މީހަކީ ކޮބައިކަން އަދި އެ މީހެއްގެ މައުލޫމާތުތައް އެނގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ވަގުތު ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންތެރިކަމެއް ގޮތުގައި ފެނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި…

Read More

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހަދިޔާއެއް ނުކުރޭ

ހަދިޔާއަކީ މީހަކު މީހަކަށް ހިތުން ރުހުމުން ދޭ އެއްޗެކެވެ. ހަދިޔާއެއް މީހަކަށް ދިނުމަށް ފަހު ހަދިޔާ އަށް ދިން އެއްޗެއް ވަނީ ލިބުނު މީހާގެ މިލްކަކަށެވެ. އެއަށް ހުރިހާ ބާރެއް ފޯރާނީ އޭނާ އަށެވެ. ހަދިޔާ ދިން ފަރާތަށް އެ ހަދިޔާއާ މެދު ގޮތްކިޔައި އެ ބޭނުންކުރުމުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ އިން ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު “ހަދިޔާ” ކުރީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. އެ ދެ ހެލޮކޮޕްޓަރު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރުމުގެ…

Read More

ވެރިކަން ފެށެނީ ވެސް ނިމެނީ ވެސް ކޮރަޕްޝަނުން

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދާދި ފަހުން ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ. އެމަނިކުފާނާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާފައިވާ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ މަގާމުތައް ދެއްވާނެ މިންވަރެއް އަދި ހަމައެއް ނުޖައްސަވަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކާ އެކު މިވަގުތު ފޯކަސް ކުރަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށެވެ. މަގާމުތައް ބެހުމުގެ ކަންތައް އޭގެ ފަހުން ހަމަ ޖެއްސިދާނެކަމުގެ އަންޑަސްޓޭންޑިން ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އެބައޮތެވެ. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަބަދު ވެސް ދައްކަވާ…

Read More

ރިޔާސީ އިންތިޙާބު 2 ވަނަ ބުރަކަށް ދާނެތަ؟

މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބު 2 ވަނަ ބުރަކަށް ދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ދެކެއެވެ. ސުވާލަކީ އެހެން ވެއްޖެއްޔާ ވާދަ ކުރާ 2 ބައި އެތުރޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރި ސާވޭ ތަކުގެ ނަތީޖާ ފެންނަ ގޮތުން މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހުރި ނިސްބަތް ތަކަކީ މިއެވެ. ޑރ. މުއިއްޒު ރައީސް ސޯލިހް އިލްޔާސް ގާސިމް އަދާލަތުމިތަރުތީބުން ބަލާ އިރު އަދި އެކި އެކި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ގެ ވާހަކަ ތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި…

Read More

ކޮލަމް މީތިނުކިޔާތި: ސްކޭމަރުންނާ “ޑީލް” ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ދައްކަން މި އުޅެނީ އަޑިނޭނގޭ ފާޑުފާޑުގެ މީހުންނާއެކު މާލީ މުއާމަލާތައްކޮށް ފައިސާ ހޯދާ “ޑީލް”ގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޕޮންޒީ ސްކޭމާއި އެ ފަދަ އުކުޅުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މި ފަދަ ސްކޭމްތައް ރާވާ ހިންގާ މީހުން، ބައެއް ދިވެހިން މި މަޅީގައި ޖައްސާފައިވާ އަދި އަދިވެސް ޖައްސަމުންދާ ވާހަކައެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް) އިން ދަނީ މި ފަދަ ސްކޭމްތަކާ ދެކޮޅަށް އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުންނެވެ. އަދި މި ކަމުގެ ސަބަބުން…

Read More

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ދުވަސްވީ މުޞްޙަފް އެނގޭތަ؟

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅި އާއި ރަށްރަށުގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާ ގުޅޭ ހާއްސަ ކަންކަން އާންމުންނާ ހަމައަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯގެ ޒަރިއްޔާއިން ގެނެސްދޭ ލައިފްސްޓައިލް ފޮޓޯގްރަފަރ މުޙައްމަދު މާލިކް މިފަހުން މީސްމީޑިއާގައި އާންމުކުރި ފޮޓޯތަކަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ހިއްސާކުރީ ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި އޮތް ދުވަސްވީ މުޞްޙަފެއްގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އެމުޞްޙަފް ހާއްސަވަނީ ހަމައެކަނީ އެއީ ދުވަސްވީ ޤުރުއާން ފޮތަކަށް ވާތީއެއް ނޫނެވެ. އެފޮތް ހާއްސަވާ އަނެއް […]

Read More