އުޅެއުޅެ ކުލަ ނުޖެހުނު މަންޒަރެއް ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވުން!

ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ ވާހަކަ އަކީ އާ ވާހަކަ އެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ފެއްޓުމުގެ ކުރިން ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ ކަމުގެ ފޮނި ހުވަފެނީ ބިލާހުތައް ދައްކަމުން ދިޔުމަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައިވެސް ކުރަމުން އަންނަ ދުވަސްވީ ޕްރޮޕެގެންޑާ އެކެވެ. އެހެނީ ސިޔާސީ ވައުދު ތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ” ބާރުވެރި ކުރާނަން” ބުނެ އުއްމީދު އާކޮށްދިނުމުން، ޒުވާނުން އުފަލުން ފޮޅި ހުވަފެން ދެކެން ފައްޓަނީ ލޯތައް މިނަށް ހުޅުވައިގެން ތިބެ އެ ހުވަފެން ތަކުގައި ކުލަ…

Read More

އިނގިލީގައި ޖެހި ފާހަގަ ނުފޮހެވެނީސް އެ ގޮވަން ފެށީ އިސްތިއުފާ އަށް!

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ކާމިޔާބު ކުރީ ލައްކަ ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައިގެންނެވެ. އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް އަނބުރައިގެންނެވެ. އޭރު ވެސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދިޔައީ، އިންތިޚާބަށް ފަހު، ދެ ޕާޓީގެ ގުޅުން ގޯސްވާނެ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅުގެ މައި ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި، އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ގުޅުން ގޯސްވާނެ ވާހަކަ އެވެ. އެހެންވިޔަސް، އޭރު ދެ ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުން…

Read More

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންނަށް މުހިންމީ ޕާޓީ! ރައްޔިތުން މުހިއްމެއްނޫން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ވުޖޫދުވެގެން އައީ 1932 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައިކަމަށްވާއިރު، މިހާރު 91 އަހަރު ފުރިފައިވާ އެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމާއި އަދި ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށާއި މުހިންމު ބިލްތަކަށް ބަހުސް ކޮށް މިފަދަ ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ތަނެކެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބުގެ ފަސްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. އެހެންކަމުން ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަށް ޖެހޭ އިސްލާހުތަކަކީ…

Read More

އާސަންދަ މުހިއްމު؛ އެކަމަކު ފިއްކަނޑައިގެންދާ ވަރަށް އިސްރާފު ބޮޑު

އާސަންދަ މުހިއްމެވެ. ބޭސްފަރުވާ މުހިއްމެވެ. ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރެވިގެންދިއުން އެއަށްވުރެ މުހިއްމެވެ. އެކަަމަކު އާސަންދައިން ބާރުގަދަ ރަނގަބީލެއް ޖަހައިފިއެވެ. ފިއްކަނޑައިގެން ދާހާ ވަރުވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް، އާސަންދައިގެ ދަށުން މިއަހަރު ކުރި ޚަރަދު ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ކަން ބޮޑެއް ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ފޮތުގައިވާ ގޮތުން، އާސަންދަ އަށް ކުރި ހޭދަ 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެއެވެ. އެއީ…

Read More

ބަޔާނެއް ނެރުމަކުން ނުފުދޭ، އިޒްރޭލު މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާ ކުރޭ

ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށްވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ އިޒްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އައުން މަނާ ކުރުމަކީ މިއަދު ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެވެސް އެދުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަޑު ސަރުކާރަކަށް އަދި ނީވެ އެވެ. އިޒްރާއީލުން ގާޒާއަށްދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާނެއް ނެރުން ނޫން ވަރެއް އަދި ނުކުރެ އެވެ. ފަލަސްތީނާއި އެކު ދިވެހީން ތިބިކަން ދައްކުވައިދޭން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ރާއްޖޭގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަ އެވެ. މިހިނގާލުމުގައިވެސް ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ގޮވާލަނީ އިޒްރާއީލު މީހުން ރާއްޖެއައުން މަނާ ކުރުމަށެވެ. އިޒްރާއީލު މީހުން…

Read More

މަޖްލިސް އަށް ވަޑައިގެން އަހަރެމެންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާނެބާ؟

ކުރިއަށް އޮތް މަޖްލިސް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ޝައުގު ވެރިކަން ހުރިކަން ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ދަނީ މީޑިޔާގައި ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. ސުވާލަކީ މިކަން މިބޭފުޅުން މި ކުރައްވަނީ ކީއްކުރައްވަންތޯ އެވެ. ބޮޑު މުސާރައަކާ އާއްމު ދިވެހިންްނަށް ނުލިބޭ އިނާޔަތްތަކެއް ލިބިގަންނަންތޯއެވެ. ޔަގީނުންވެސް އެނގޭ ކަމަކީ އާއްމު ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވަން މިބޭފުޅުން ކުރައްވާނެ ވަކި ކަމެއް އަދި ވިދާޅު ނުވާ ކަމެވެ. ނޫނީ އެފުރުސަތު މީޑީޔާއިން އަދި ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާތީ…

Read More

ރައީސް ޔާމީނަށް މުއިއްޒުތޯ ނޫނީ މުއިއްޒުއަށް ރައީސް ޔާމީންތޯ މުހިއްމީ؟.

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ދައުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރު އޮންނަނީ ކިހާވަރަކަށްބާއެވެ. މަޤާމުތަކަށް އަންނަންޖެހޭނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރުހުން ލިބިގެންތޯއެވެ. ނޫނީ ޑރ. މުއިއްޒު ސަރުކާރު ހިންގަވަންޖެހޭނީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށްތޯއެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް މީހުންގެ ހިތަށް އަންނަ ސުވާލުތަކެވެ. އެ ސުވާލުތައް މީހުންގެ ހިތަށް އަންނަ ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ މީގެކުރިން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ އެތެރެކޮއިލުގެ ތެރެއިން ފެނިފައިވާ މަންޒަރުތަކާއި ގުޅިގެނެވެ. ރައީސް ސާލިހާއި…

Read More

އިންޑިއާއިން އެހާ ގިނައިން ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް ދޮގު ހަބަރު ފަތުރަނީ ކީއްވެ؟

އިސްރާއިލް ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަ ފެށުނީންސުރެ މީސްމީޑިއާގައި ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް ދޮގު ހަބަރުތައް ފެތުރުން މި ވަނީ އިންތިހާއަށް ގިނަވެފައެވެ. ހަނގުރާމައެއްގައި ފިކުރީ ގޮތުން ދުޝްމަނުންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ އަބަދުވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައިގެ އުކުޅެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމު ތަކުގެ ހަމްދަރުދީ އާއި މަދަދު ހޯދުމަށް ވެސް ފިކުރީގޮތުން އެކި އުކުޅުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ދޮގު ހަބަރު ފަތުރައެވެ. ނަމަވެސް ފަލަސްތީނުގެ މުޖާހިދުންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ބޮޑަށް…

Read More
maumoon and Mohamed nasheed Anni Maldives

ކޮށި ދަނޑު ގެއްލި ކަތިވަޅި ގެއްލި މަރިޔަނބުވެސް ގެއްލެނީބާ?

އެމްޑީޕީ ހިންގާ މަގާމު ކަމަށްވާ، ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ފެކްޝަނުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވާދަ ކުރެއްވިއިރު ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި މަޝްރަހު ވަރަށް ހޫނެވެ. ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު އެ ދެ ލީޑަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމުވިއެވެ. ޕާޓީގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގުމަށް ޓަކައެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ޕާޓީގެ ރިމޯޓް މުޅިންހެން ގެންގުޅުއްވަނީ ނަޝީދެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން އިކޮނޮމިކް…

Read More

އިޒްރޭލު ސިފައިންނަށް ކާންދޭ މެކްޑޮނަލްޑުން ކާނަންތަ؟

މެކްޑޮލަންޑުން ބުނެފައި ވަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އިޒްރޭލު ސިފައިންނަށް 4 ހާސް ކޮއްތު ހިލޭ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިޒްރޭލު ސިފައިންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުން މެކްޑޮނަލްޑުން ކާނަމަ، އެމީހުންނަށް 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މިއަދު ލުބުނާންގެ ސައިދާގައިވެސް ފލަސްތީނުގެ ބަޔަކު ވަނީ މެކްޑޮނަލްޑްގެ ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ހަމަލަ ދީފައެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިޒްރޭލު ސިފައިންނަށްވެސް ރާއްޖޭގެ މެކްޑޮނަލްޑު ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން އެ ގޮތަށް ޑިސްކައުންޓް ދޭނެ ތޯ ސުއާލު ކުރަން އުޅެގެން އެކަން ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް…

Read More

ބޮޑު ސުވާލު: ރައީސް ޔާމީން ހައްދަވާނީ ކިހިނެއް؟

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ދައުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރު އޮންނަނީ ކިހާވަރަކަށްބާއެވެ. މަޤާމުތަކަށް އަންނަންޖެހޭނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރުހުން ލިބިގެންތޯއެވެ. ނޫނީ ޑރ. މުއިއްޒު ސަރުކާރު ހިންގަވަންޖެހޭނީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށްތޯއެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް މީހުންގެ ހިތަށް އަންނަ ސުވާލުތަކެވެ. އެ ސުވާލުތައް މީހުންގެ ހިތަށް އަންނަ ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ މީގެކުރިން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ އެތެރެކޮއިލުގެ ތެރެއިން ފެނިފައިވާ މަންޒަރުތަކާއި ގުޅިގެނެވެ. ރައީސް ސާލިހާއި…

Read More

ގުޅުނީ ޝަރުތެއްނެތި ބޭނުންވަނީ 2 މިނިސްޓްރީ އާއި އެތަކެއް މަގާމެއް!

އެމް.އެން.ޕީ އިން ޕީ.އެން.ސީ. ގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި ދެވަނަ ރައުންޑްގައި ގުޅުނީ ލަދުގަންނަވަރުގެ ބަލިވުމަކުން އެޕާޓީ ރައްޔަތުން ގަބޫލު ނުކޮށް ބަލިކޮށްލުމަށް ފަހުގައެވެ. ރިޔާސީ ރޭހުގައި އެޕާޓީއަށް ލިބިފައިވަނީ 0.86% އެވެ. އެއީ  1879 ވޯޓެވެ. ލަދުން އަވަދިވާވަރުގެ ދަށް ނަތީޖާއެކެވެ. އެހެނީ އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނާޒިމަކީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރއެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނާ ޗެލެންޖް ކުރެއްވުމަށްފަހު އުފެއްދެވި ޕާޓީއެއްވެސް މެއެވެ. ދެން ތިއްބެވީވެސް ހަމަ އެހާމެ ފުންނާބު އުސްކަމަށް ވިދާޅުވި ބައެކެވެ.  މިސާލަކަށް ކުރީގެ ވާނުވާޖެހުމުގެ މާހިރު ސީ.ޕީ ރިޔާޒް…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com