އިންޑިއާއިން ބަލަނީ ސިފައިންނާއި އުޅަނދުތައް ނުގެންގޮސް ވޭތޯ!

އިންޑިއާއިން ބަލަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެގައުމުގެ ސިފައިންނާއި ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން އަންނަ އުޅަނދުތައް ނުގެންގޮސްވޭތޯ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އަންނަނީ ޑޯނިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ އިތުރުން ދެ ހެލިކަޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންނެވެ. މި ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އޭގެތެެރެއިން 1 ހެލިކޮޕްޓަރ ބެލެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ދުއްވުމަށް 24 އިންޑިއާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު، ޑޯނިއާ މަތިންދާ…

Read More

އިންޑިއާ ސިފައިން އެބަތިބި، އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި ފާޅުގައި ފެންނަން ހުރި ކަންކަން އެއީ ނެތް ކަމަކަށް ހަދަން އުޅުނަސް އެކަން އޮޅުވައި ނުލެވޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުމެއްގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެކި ކަހަލަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކި ކަހަލަ ވާހަކަތައް ދައްކައިގެން އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް ހޭލުންތެރި އަދި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމުގައި ފެންނަން ހުރި ހަގީގަތްތައް…

Read More

އިންތިހާބަށް ބިދޭސީންނަށް 2000 އައިޑީ ކާޑު ހައްދައިދީފައިވާ ކަމަށް ޝިޔާމް ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް 2000 އައިޑީ ކާޑު ބިދޭސީންނަށް ސަރުކާރުން ހައްދައިދީގެން އުޅޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ އިދިކޮޅުން ޅ.ނައިފަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މި އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރުން ވަގު ހެދިޔަ ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މި ގައުމުގެ ހުރިހާ އުންމީދެއް ގުޅިފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއީ…

Read More

ތަމްރީނެއް ހެދުމުގެ ނަމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ

ތަމްރީނެއް ހެދުމަށް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް “ދިޔަރެސް” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާއިން ވަނީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުލް ސްކޭލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެސިސްޓެންސް އެންޑް ޑިޒާސްޓަރ ރިލީފް (އެޗްއޭޑީއާރު) ތަމްރީނެއް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މި ތަމްރީނުގައި އިންޑިއާގެ ކަނޑާއި ވައިގެ އަދި އެއްގަމުގެ ސިފައިންގެ ފައުޖުތައް ބައިވެރިވާނެކަމަށްވެއެވެ. މި ތަމްރީނަށް އިންޑިއާގެ އެއަރކްރާފްޓް ކެރިއަރެއް ކަމަށްވާ އައިއެންސް ވިކްރާންތު…

Read More

އިންޑިޔާ އައުޓް ގަރާރު ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަކަށް ނުވާތީ ހައިކޯޓުން ނުބަލަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނެރުއްވި ގަރާރު ބާތިލް ކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތެއް ފަށާފައި ވަނިކޮށް ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިދިޔަ އަހަރު ގަރާރެއް ނެރުއްވި އެވެ. އެ ގަރާރުގެ ދަށުން އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާތަކާއި ޕޯސްޓަރުތައް ފުލުހުން ނެގިއެވެ. އެ…

Read More

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ހިސާބުތައް އިންޑިޔާ އާކު ހިއްސާ ކުރަން ނިންމުމުން ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް އިންޑިއާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އާއި އިންޑިއާގެ އެފްއައިޔޫ އާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމަކަށް އިޝާރާތްކޮށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ސައީދު ވިދާޅުވީ އެންމެފަހުން ނޭވާ ހޮޅި އާއި ގޮހޮރު ވެސް ތަބަކަކަށް ލާފައި އިންޑިއާ އަށް ވެދުމަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި […]

Read More

ބޮޑެތި ބާރު ތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ވަދެގަންނަނީ މިފަދަ ނަންފިލާގަޑުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިންޑިޔާގެ އުގަށްވެސް އަދި ޗައިނާގެ އުގަށްވެސް ނުވެއްޓި ‘ނިއުޓްރަލް’ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ޢުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާވާނީ އެއްވެސް ޤައުމަކާ ޖެހިނުގަނެ ތިބުން ކަމަށް ވެެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިޔާ އާއި ޗައިނާ ގެ ކޯޅުމުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ ތިބުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުންނާ އިޤްތިސާދީ ގޮތުންވެސް ދިވެހިންނަށް […]

Read More

“އުތުރު ތިލަފަޅު އެގްރީމެންޓުން އިންޑިއާއަށް ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ތަޙުލީލެއް ނުކުރެވޭނެ”

ޔޫޓީއެފް އެއްބަސް ވުމާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ވަނީ ކަނޑުތަކާއި އެކު ދުއްވާލާފައި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަކާއި އެކު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތަޙުލީލެއް ކުރުމުގެ ބާރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި އުޅޭ މަސްތަކުގެ ވިޔަސް މުރަކައިގެ ވިޔަސް އިންޑިއާ އަށް ފިޔަވާ ތަޙުލީލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު […]

Read More

ރާއްޖެއިން “އިންޑިއާ ފަސްޓް” ޕޮލިސީ ނަގަހައްޓާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

ރާއްޖެއިން “އިންޑިއާ ފަރސްޓް’ ޕޮލިސީ ނަގަހައްޓާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ރައީސް ސާލިހުގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރު ސުބްރަމާނިއަން ޖަޔަޝަންކަރު ކުރެއްވި އިޙްތިރާމްގެ ޒިރާރުތުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އާއެކު އޮތް ގާތް ގުޅުން ވަރުދަގަ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިޙާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް ދެޤައުމުންވެސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، […]

Read More

އިންޑިއާ ފުލުހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި!

އިންޑިއާގެ ސަރުދާރު ވައްލާބާއި ޕަޓޭލް ނެޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީއާ ދެމެދު ހެދި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު ސޮއި ކުރި އެއްބަސްވުމަކީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމާއި، އިލްމީ އަދި ރިސާޗްގެ ބޭނުމަށް ފެކަލްޓީތަކާއި ރިސޯސް މީހުން ބަދަލުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން […]

Read More

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ހުރަސް އަޅާ ފުލުހުންނާ ސިފައިން މަޤާމުތަކުން ވަކިކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ދެން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ޕީޕީއެމް އިން އަލުން ހަވާލުވެލެއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތަށް ހުރަސް އަޅާގޮތަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅުން މަގާމުތަކުން ވަކި ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ މި ފަސްގަނޑުގެ އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ލިބެން […]

Read More

އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އައްޑޫއަށް، ދެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރާނެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރު މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ތިން ވަނަ ރަސްމީ ދަތުރުގައި އިންޑިއާއިން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ 7:15 ގައި ކަމަށެވެ. މިއީ މިނިސްޓަރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޖައިޝަންކަރު އައްޑުއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޖައިޝަންކަރު ވަނީ މީގެ އެތައް ފަހަރަކު […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com