ކެނެޑާގެ ކޮވިޑު މުޒާހިރާ ހޫނުވެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބޮޑުވަޒީރު ފޮރުވައިފި

ކެނެޑާގައި ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އެތައް ހާސް ޓްރަކް ދުއްވާމީހުން މަގުތަކަށް ނިކުމެ ވެރި ރަށް އޮޓާވާ ހިސޯރުު ކުރުމާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓަޑްރޯ ފޮރުވައިފިއެވެ.   ކެނެޑާ އަކީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ވެކްސިން މަޖުބޫރު ކުރުމާ، ކޮރަންޓީނު، އަދި ކާފިޔު ފަދަ  ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ބޮޑަށް އެޅި އެއްގައުމެވެ. ނަމަވެސް މި ސަބަބާ ހެދި ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުންވަނީ ބޮޑުވަޒީރަށާ ސަރުކާރަށް އަމާޒު ވެފައެވެ….

Read More

ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނެތި ތުރުކީވިލާތަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ދިވެހިންނަށް ވިސާނެތި ތުރުކީވިލާތަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރަން ދެޤައުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ތުރުކީވިލާތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މެވްލޫތް ޝަވްޝަގްލޫއާއެކު މިއަދު ބޭއްވެވި ރަސްމީ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ދިވެހިންނަށް ތުރުކީވިލާތަށް ދަތުރުކުރުމަށް އީ-ވިސާ ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އީ-ވިސާ ނެގޭނެ އިންތިޒާމްގެ ބަދަލުގައި ވިސާ-ފްރީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ތުރުކީވިލާތަށް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށެވެ. […]

Read More

ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާކުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ އަލިފާން ނިއްވީ ސިފައިންނާއި އެމްޓީސީސީއާއި ވޮލަންޓިއަރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހޯދަޑު އަވަށު ނޭޗަރޕާކުގައި އޮތް ވީދަނޑުގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން ކޮމާންޑުގެ ފުވައްމަލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން ވެސް ފެށި ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:32 އެހައިކަންހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވިއެވެ. ރޯވި އަލިފާން […]

Read More

‘ސީވިއު’ ކަމަށް ބުނެ ވިއްކި އެޕާޓްމެންޓްތަކުން ފެންނަނީ ‘ކޮންޓެއިނާވިއު’

ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނުމަގުގައި ހުންނަ ރެނާޓަސް އިތާމުއި އެޕާޓްމެންޓްތައް ވިއްކަންފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އިމާރާތްކުރި މި ފުލެޓުގެ މަސައްކަތްނިމި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައެވެ. އެޕާޓްމެންޓްތައް ވިއްކިއިރު މޫދު ފެންނަގޮތަށްހުރި އެޕާޓްމެންޓްތައް ވިއްކާފައިވަނީ ސިޓީވިއުއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައެވެ. ސަބަބެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އެއީ ސީވިއު އެޕާޓްމެންޓްތައް ކަމަށް ވާތީއެވެ. ރެނާޓަސް ފުލެޓުގެ ބައެއް އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް ކުރިން ފެންނަންހުރި ރީތި މަންޒަރު. މިހާރު ބައެއް އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް ފެންނަނީ ކޮންޓެއިނާތައް ” ސިޓީވިއުއަށް […]

Read More

އެމްޓީސީސީން މަތި ކޮމަންޑޫ ހިއްކަން ހުއްދަ ނެތި ވެލި ނަގަނީ

އެމްޓީސީސީން ށ. މަތި ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ހުއްދަ ނެތި ނަގަން ފަށައިފި އެވެ. މަތިކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް ރ. އުނގޫފާރު ކައިރިން ވެލިނެގުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމްޓީސީސީން ވަނީ އެ ކައުންސިލުން އަދި އެ ހުއްދަ ނުދެނީސް ވެލިނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއް މިއަދު ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ރ. […]

Read More

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ ބޭލުން ގޮވުމަކީ ކުށަކަށް ހަދަން މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

“އިންޑިޔާ އައުޓް” ހަރަކާތް ހުއްޓުވަން އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މަޖްލިސް އިން މަސައްކަތް ފެށިކަން ހާމަ ވުމުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ސިހުން ލިބިއްޖެއެވެ. ތާރީޙީ ގޮތުން ބަލާއިރު އަމިއްލަ މިނިވަން ކަން އޮތް ގައުމެއް އެހެން ގައުމެއްގެ ދިފާއުގައި މިފަދަ ގާނޫނީ މަސައްކަތެއް އިސްތިއުމާރުގެ ދުވަސްވަރު ނޫނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ހިނގާފަވެސް ނެތެވެ. އެމްޑީޕީ އިން ޑްރާފްޓް ކުރި މި ބިލަށް ކިޔަނީ “ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކާ އެކު ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ފަދަ އަމަލުތައް […]

Read More

ކޮވިޑު ސެޓިފިކެޓް އިލްމީ މަހައްލުތަކުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވާޖިނިއާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވައިފި.

އެމެރިކާގެ ވާޖިނިއާ ސްޓޭޓްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖޭސަން މިޔަރެސް ވަޒީފާ އާ ހަވާލުވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުލަތަށް ދެއްވި ލަފަޔަކީ، އެ ސްޓޭޓްގެ ސްކޫލްތަކާ އިމްތިހާނު ހޯލްތަކަށް ކޮވިޑު ވެކްސިން ޖެހިކަމުގެ ލިޔުމާ ނުލާ ދަރިވަރުން ވަނުން މަނާ ކުރުމަކީ، ގާނޫނާ ޙިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވެއްޖެއެވެ. ޖޭސަން މިޔަރެސް ހުންނެވީ 2 ވެކްސިން ޖައްސަވާފަ އަދި ބޫސްޓާ ވެސް ޖައްސަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ގާނޫނީ ނިންމުންތައް އެމަނިކުފާނުގެ ދައުރުގައި ވާޖިނިޔާ ސްޓޭޓްގައި…

Read More

މާފުށި ފަޅުވި ހާދިސާ

ބޮއްކުރާ ދުއްވަމުން ދަނީ ވަރަށް މަޑުމަޑު ދުވެއްޔެއްގައެވެ. މީހުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިހޫނުވެފައެވެ. ކާލާނެ އެއްޗެއް ނެތެވެ. ފެންފޮދެއްނޫން އެހެން އެއްޗެއް އެ ބޮއްކުރާގައިނެތެވެ. ނުލާހިކު މަޑު ވައިރޯޅިއެކެވެ. ފަލިޖަހާލާނެ ހިތްވަރެއް އެކެއްގެ ގަޔަކުވެސް ނެތެވެ. ތިންމީހުން މަޅުމައްޗަށް ދެމިއްޖެއެވެ. ތަކުރުފާނު އިނީ ހުންގާނުގައެވެ. ކުރިމަތީން ރަށެއް ފެނިއްޖެއެވެ. ކޮން ރަށެއްކަމެއް ނޭނގުނަސް އެރަށާއި ކައިރިވެއްޖެއެވެ.   ގޮނޑުދޮށުގައި ދެމީހަކު ތިއްބެވެ. ތަކުރުފާނު: މިއީ ކޮންރަށެއްތަ؟ މިރަށުން އަހަރެމެންނަށް ކޮންމެވެސް ކާއެއްޗެއް ލިބިދާނެހެއްޔެވެ.؟ މިބޮއްކުރާއިގަ ތިބި […]

Read More

ޕާޓީއަކާ ކޯލިޝަން ހެދިޔަސް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ދެން ދުލެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް ޔާމީން

އެހެން ޕާޓީއަކާ ކޯލިޝަން ހެދިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ދުލެއް ނުކޮށްލާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓު މޫސާ ފަތުހީގެ ކެމްޕޭނަށް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމަށް މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ގެއްލުނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ޕާޓީ އެއްބަސްވެގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް […]

Read More

ނަޝީދަކީ ގަނޑުވަރު ޙައްޤުވާ ބޭފުޅެއް ނޫން, މުރައިދޫ ގަނޑުވަރު ތަޅައިލަންޖެހޭ: މަލީހް

ވޭތުވެދިޔަ 38 މަހުގައި މި ސަރުކާރަށް ކުރެވުނީ އެންމެ ކަމެއް ކަމަށާއި, އެއީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ގަނޑުވަރެއް ދިނުންކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަަމަ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އުސްތާާޒު މޫސާ ފަތުޙީ އާަދަމަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ފޯކައިދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މަލީހް ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ 38 މަހުގައި މި ސަރުކާރަށް ކުރެވުނީ އެންމެ […]

Read More

އިންޑިއާ އައުޓު ގޮވުން ރާއްޖެއިން ދެން ހުއްޓުވޭނެތަ؟

  ރާއްޖޭގެ ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ސުރުހީތަކަށް ލޯ ހިންގަމުންދަނިކޮށް މިއަދު ލޮލުގައި އަޅައިގަތް އެއް ހަބަރަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންޑިއާ އައުޓު ޓީޝާޓު ތުރުކުރައްވައިގެން މަގުތަކުގައި އުޅުއްވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބެލުމަށް ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ ސުރުހީއެކެވެ. އިންޑިއާ އައުޓު ހަރަކާތަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެ […]

Read More

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ވެރިރަށް ބަދަލު ކުރަނީ ކީއްވެ؟

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެގައުމުގެ ވެރިރަށް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބިލެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގެ މިހާރުގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ބޯނިއޯ ޖަޒީރާގައި ބިނާކުރާ އާސިޓީ ނުސާންތަރާއަށް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ބަދަލުކުރާނެއެވެ. ނުސަންތަރާ ސިޓީ ބިނާކުރަމުންދަނީ ޖާވާކަނޑު ހުރަސްކޮށް ޖަކާޓާގެ އިރުއުތުރުން 2000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ އިރުމަތީ ކަލިމަންޓާންގެ ފަރުބަދަމަތީ ޕްރޮވިންސަކަށެވެ. އައު ވެރިރަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެވެ. މިކަމަށް 30 […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com