މަސްދަޅުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން މަސްދަޅު ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކު ކިއުގައި ޖެހިއްޖެ

މިފްކޯއިން ވިއްކާ މަސްދަޅުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން މިހާރު ވިއްކާ އަގުގައި މަސްދަޅު ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކު ކިއުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ. މީސް މީޑިއާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދައިގެން މަސްދަޅު ގަންނަން ތިބި މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މާޗު މަހުން ފެށިގެން މިފްކޯއިން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަތުމުގައި އެ ވަގުތަކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ހުންނަ ވަރަށް ބެލުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ މިފްކޯއަށް…

Read More

ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ޕުޓިން ރަޝިޔާގެ ލަޝްކަރުތަކަށް އަމުރު ކުރައްވައިފި

އަތުވެދާނެ ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިރް ޕުޓިން އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ ޖެނެރަލުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ހަމައެކަނި އިޤްތިސާދީގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ނޫންކަމަށާއި އިސް ނޭޓޯ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ދަނީ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އެއަށްވުރެ ހަރުކަށި ގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްފާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ކަމުން ރަޝިޔާގެ ޑިޓަރެންސް ފޯސްތައް ތައްޔާރަށް ތިބުމަށް ޕުޓިން އިރުޝާދު […]

Read More

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ގްރައުންޑް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ގްރައުންޑް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އަލަށް ގަން އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފައިވަނީ ހިޔާކޮށްފައިވާ ސިޑިއަކާއި، ޖީޕީޔޫ އަކާއި، 2 ޓޯ ޓަގެވެ. މީގެ ކުރީންވެސް ގަން އެއާޕޯޓަށް ވެހިކަލްތަކެއް ގެނެސްފައިވެއެވެ. މިފަހަރު ގެނައި ވެހިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ގަމުން ފްލައިޓުތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރާނެކަމަށް ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ވިދާޅުވެއެވެ. އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ގަން އެއާޕޯޓުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަލަށް…

Read More

ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް (އެސް.އޯ.ޖީ)، ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މެރިންކޯގެ އެލީޓް ޔުނިޓް ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް (އެސް.އޯ.ޖީ)، ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ. ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ގްރޫޕް އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ގިރިފުށީ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ ޙަޤީޤީ ތަބީޢަތަކީ، ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކީ، ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން، އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައި…

Read More

މިފްކޯ މަސްދަޅުތަކުގެ އަގު ބޮޑުވަނީ

މިފްކޯއިން ވިއްކަމުން އަންނަ މަސްދަޅުތަކުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފައުޒީ ވިދާޅުވީ، މާދަމާއިން ފެށިގެން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަންނާނީ މިހާރު ގަންނަ އަގަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން، މަސްދަޅުގެ އަގު ވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. މަސްދަޅުގެ އަގަށް ގެންނަ ތަފްސީލެއް ފައުޒީ ހިއްސާ ކުރައްވައިފައެއް ނުވެއެވެ. މާޗު މަހުން ފެށިގެން މިފްކޯއިން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަތުމުގައި އެ ވަގުތަކު…

Read More

ރިބާގެ މުއާމަލާތުން ހޯދި ފައިސާއިން ބެންކުން ހިލޭ ތިން އާއިލާއަކަށް ގެ އަޅައިދެނީ

އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ދަތި ތިން އާއިލާއަކަށް ހިލޭ ގެ އަޅައިދޭން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ގެތައް އަޅާނީ ބީއެމްއެލްގެ ހައުސިން ގްރާންޓުގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެހީގެ ދަށުން އަޅާ ގެތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ވެސް ބޭންކުން ދޭނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މައި ބޭންކުން ރިބާގެ މުއާމަލާތް ކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައް ސޯޝަލް ރިސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ދަށުން ކޮށްދޭތީ ބައެއް ދަންނަ ބޭކަލުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ. […]

Read More

ޔޫކްރެއިންގައި ދޭ ހަމަލާ “ހުރިހާ ދިމާލަކުން” ފުޅާކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގައިފި: ދިފާއީ ވުޒާރާ

ބެލަރޫސްގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކިއޭވް ދެކޮޅު ހެދުމުން ޔޫކްރެއިންގައި ދޭ ހަމަލާ “ހުރިހާ ދިމާލަކުން” ފުޅާކުރުމަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނެފި އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޙަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ރަޝިޔާގެ ސިފައިން ވަނީ މިހާރު ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް  އެއްކޮށް ވަށާލާފައެވެ. ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންގެ އަމުރުފުޅުގެ މަތިން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިޔޭވްއަށް ދިން ޙަމަލާގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ […]

Read More

ޕާކިން ބިލްޑިން އަޅަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ދިމާވެފައިވާ ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ޕާކިން އިމާރާތްތައް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން  އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ ހަތަރު ތަނަކާއި ވިލިމާލޭގައި ޕާކިން ބިލްޑިން އެޅުމަށެވެ. މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރިކްއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހެ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ޕާކިން ބިލްޑިން އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކަށް ދިގު […]

Read More

ޝެއިޙް އަނީލް އަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އައު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. އެމަގާމަށް އަނީލް އައްޔަން ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. އަނީލު ވަނީ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މަދީނާއިން 2012 ވަނަ އަހަރު، އިސްލާމިކް ޝަރީއާއިން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީގެ ސަނަދު ހާސިލުކުރައްވާފަ އެވެ. އަނީލް އަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ނޫރުލް އިސްލާމް ވެބްސައިޓްގެ ބާނީއެވެ. އެމަނިކުފާނު އެމަސައްކަތް ފެއްޓެވީ ސްކޫލް ދުވަސްވަރުގައެވެ. […]

Read More

“މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2020″ އިފްތިތާހްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ތަފާސްހިސާބުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ “މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2020″ އިފްތިތާހްކޮށްފި އެވެ. މި ފޮތް ޝާއިރު ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ސިއްޙަތާއި ސިއްޙީ ނިޒާމާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުކާއި ތަފާސްހިސާބު އެއް ފޮތަކުން ފަސޭހަކަމާއިއެކު އާންމުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މި ފޮތުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ވިހާ، މަރުވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތާއި، ތަފާތު ބަލިތަކުގެ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމާއި އާންމު ސިއްޙަތާއި ބެހޭ […]

Read More

ރާއްޖޭގައި ވިހެއުން މަދުވެ ސިޒޭރިއަން އިތުރުވަނީ!

ރާއްޖޭގައި ސިޒޭރިއަން ހަދާ މީހުން ގިނަވެ، ވިހާ މީހުން މަދުވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ސިއްހީ ދާއިރާގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު 99 ޕަސެންޓު މީހުން ވިހާފައި ވަނީ ހެލްތު ފެސިލީޓީއެއްގަ އެވެ. އަދި ހެލްތު ފެސިލިޓީގައި ވިއްސައިގެން ތުއްތު ދަރިފުޅު ނެގުމަށްވުރެ ސިޒޭރިއަން ހެދުން ގިނަ ވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ […]

Read More

މަސްވެރި މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ވަށާލަނީ އިންޑިއާގެ އުޅަނދުތަކުން: ރައީސް ޔާމިން

މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ތަހުލީލު ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކަނޑުތައް ވަށާލަނީ އިންޑިއާގެ އުޅަނދުތަކުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގއ. ވިލިނގިލީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާތަކީ އިންޑިއާ އިން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އިންޑިއާއާއެކު މި ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހައިޑްރޯގްރަފީ ސާވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެން […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com