ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާދިނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: އަލީ

ގާނޫނުގައި ބުނާ މިންވަރަށް މެންބަރުން ހަމަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ނަމަވެސް, އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި, ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅު ވެއްޖެ އެވެ.   Advertisement   މެންބަރު އަލީ ”ސީއެންއެމް” އަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އަލަށް އުފަންވެގެން އައިއިރު, އެ ޕާޓީތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ފައިސާ ދިން ނަމަވެސް, މިހާރު އެ […]

Read More

ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ ސްކީމް ދިރާސާކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސްކީމާއި ގުޅޭ ދިރާސާއެއް “ފަސްޓް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓު” ގެނަމުގައި ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަކާއި ހަވާލުކޮށް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ދިރާސާ ހެދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފަސްޓް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް ތަޢާރަފް ކުރުމުން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ، ކޯސް ނިންމާ އަދި ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށް ކޯހުންވަކިވާ ދަރިވަރުންގެ އުމުރު އަދި ޖިންސު އެނގޭނެހެން ތަފާސް ހިސާބު މުރާޖައާ ކުރުމާއި، ފަސްޓް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް ތަޢާރަފުކުރި ފަހުން މަތީ […]

Read More

ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ބާޖު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ތިލަފުއްޓާއި މާލެ އާއި ގުޅުވާލުމުގެ ޑީޕް ވޯޓާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުން ކުރާނެ ޖެކް އަޕް ބާޖު މާލެ އަށް ގެނެސްފި އެވެ. ގްރޭޓާ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖާ ޖިނާން ވިދާޅުވީ، މާލެ ގެނެސްފައިވާ ބާޖަކީ ފުން ސަރަހައްދުތަކުގައި ސާވޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބާޖެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސާވޭގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ތަނބުތަކުގެ ޕައިލްސް އެޅުމަށް ވެސް މި ބާޖުގެ ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް ޖިނާން ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރަށް ޖިނާން ވިދާޅުވީ، މިހާރު ގުޅީ ފަޅާއި […]

Read More

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީކަން ހުޒައިފާ އަށް – އަންހެނުން ގާޒީކަން ކުރުމަކީ 4 މަޒްހަބްގަ ވެސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން

[caption id="" align="alignnone" width="1140"] ގާޒީ ހުޒައިފާއަށް އިސްގާޒީގެ ފަތްކޮޅުގެ އަރުއްވަނީ: އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަތް ބޭފުޅެއް — ފޮޓޯ/ޖޭއެސްސީ[/caption] ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީގެ މަގާމަށް އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ މުހައްމަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ ސުޕީރިއާ ކޯޓެއްގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ގާޒީ ހުޒައިފާ އިސް ގާޒީ ކަމަށް އައްޔަންކުރީ ޖޭއެސްސީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. އޭނާއަށް […]

Read More
imran khan

މިއަދަކީ ޕާކިސްތާނުގަ ބޮޑު ދުވަހެއް. އިމްރާން ޙާންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ

ޕާކިސްތާންގެ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ 70% ހޯއްދެވި ނަމަވެސް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރާނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުވީ، އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ކަމަށްވާ މުއްތަހިދާ ޤައުމީ މޫވްމަންޓް ޕާކިސްތާން – އެމްކިޔުއެމް-ޕީ، ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެމްކިޔުއެމް ޕާޓީއަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ސިންދް ޕްރޮވިންސްގެ ސިޔާސީ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރެވެ. އިމްރާން ޚާންގެ ކޯލިޝަނުން ވަކިވެ އެމްކިޔުއެމް-ޕީން ވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާ ގުޅިފައެވެ. […]

Read More

ޑރ. މައުރޫފުގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓު ހެކްކޮށް 9388493 ނަމްބަރަށް ރާސްޓަސް އަޅައިދޭން އާދޭސްކޮށްފި

ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. މައުރޫފު ހުސެއިންގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓު ހެކްކޮށްގެން، ފޯނަށް ރާސްޓަސް އަޅައިދޭން އާދޭސްކޮށް މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. “މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ކޮންމެވެސް މީހަކު އަޅުގަނޑުގެ ފޭސްބުކް/ މެސެންޖަރ ހެކްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މެސެޖް ކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖް ތަކުގައި އެދިފައި ވަނީ ފައިސާ ކޮޅަކަށެވެ. މީނާޔަށް އަޅުގަނޑުގެ ފޭސްބުކްގެ ކޮންޓްރޯލް ލިބުނު ގޮތެއް ނުދެންނެވިޔަސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވެގެން އުޅުއްވުމަށާއި ގޮތް ނޭނގޭ އެއްވެސް މީހަކަށް […]

Read More

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ހިސާބުތައް އިންޑިޔާ އާކު ހިއްސާ ކުރަން ނިންމުމުން ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް އިންޑިއާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އާއި އިންޑިއާގެ އެފްއައިޔޫ އާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމަކަށް އިޝާރާތްކޮށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ސައީދު ވިދާޅުވީ އެންމެފަހުން ނޭވާ ހޮޅި އާއި ގޮހޮރު ވެސް ތަބަކަކަށް ލާފައި އިންޑިއާ އަށް ވެދުމަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި […]

Read More

އެފްރިކާގެ ފަގީރު ބައްރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ސިއްރަކީ ފަރަންސޭސިންގެ މާލީ އިސްތިއުމާރު

އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ އެފްރިކަން ޔޫނިއަނުން މިހާރު އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއްކަމަކީ މޭޑް އިން އެފްރިކާ ޝިއާރުގެ ދަށުން އެފްރިކާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި އެފްރިކާގައި އުފެއްދުމެވެ. އެފްރިކަން ޔޫނިއަނަކީ ޖުމްލަ 54 ގައުމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޖަމާއަތެކެވެ. މޭޑް އިން އެފްރިކާ ޝިއާރު ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން އެފްރިކަން ޔޫނިއަނުން ނިންމާފައިވާ އެއްކަމަކީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ފައިސާ އެފްރިކާގައި ޗާޕްކުރުމެވެ. މިހާރު އެފްރިކާގެ 54 ގައުމުގެ ތެރެއިން ސާޅީހަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުގެ ފައިސާ ޗާޕްކުރަނީ ހުޅަނގުގެ […]

Read More

މީގެ 44 އަހަރު ކުރިން ހިންގި ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ގާއިމުކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުލަތަކުގެ ޓެލެވިޒަން ސްޓޭޝަން (ޓީވީ މޯލްޑިވްސް) ގާއިމު ކުރުމަށް ހިންގުނު ބޮޑު މަޝްރޫޢަކީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުއްވުލްއަމީރު އަލްމަރުހޫމު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު، ނިޝާން ޣާޒީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާގެ ޚާއްޞަ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ފެށުނު ބޮޑު މަޝްރޫޢެކެވެ. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން 1976 އިން 1978 އަށް ހިންގެވި މި ބޮޑު މަޝްރޫޢުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސެކްރެޓަރީއެއް ކަމުގައިވާ މ. އިރުދޭމާގޭ ނަސީމާ މޫސާއެވެ. […]

Read More

އެރޮފްލޯޓް ރާއްޖެ އަންނަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ރަޝިޔާއަށް އަންގައިފި

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާ ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެރޮފްލޯޓްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރަށް އަންގައިފި އެވެ. ވީ ކިހިނެއް؟ – ޔޫކުރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާ އެރޮފްލޯޓްއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަން ޝައުގުވެރިވެ އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ސާފުކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ ވައިގެ […]

Read More

މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް 15 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަނީ

މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް 15 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި 15 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާވަރު އެ އަކުންސިލަކަށް މިހާރުވާނީ އަންގާފައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ބިލް ހުށައެޅުމުން ފައިސާ ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ. “މި ފައިސާ ދޫކުރަނީ […]

Read More
imran khan

އިމްރާން ޚާންގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ޕާލިމެންޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލިމެންޓަށް ހޯމަ ދުވަހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ބަހުސް ކުރުން އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. މި ހުށަހެޅުން ޕާލިމެންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިދިކޮޅުގެ ލީޑަރު ޝެހްބާޒް ޝަރިފެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ 172 މެމްބަރުންގެ ތާއީދު މި ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭނެކަމަށެވެ. އިމްރާން ޚާނަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ތަހްރީކެ އިންސާފު ޕާޓީގެ ލީޑަރެވެ. އެ ޕާޓީންވަނީ ވެރިކަން ކުރާ އިއްތިހާދެއް އުފައްދައި، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އާންމު […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com