ފިތުރު އީދު ވަނީ ހޯމަ ދުވަހަށް

މާދަމާއަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ވެސް އީދު ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަހެވެ. އީދު ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އިސްލާމީ އެއްވެސް ގައުމަކަށް ހަނދު ފެނިފައި ނުވާތީއެވެ. “ދެން”ގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އީދުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސް ކުރަމެވެ. ޢީދު މުބާރަކް!

Read More

މާދަމާއަކީ ފަހު ރޯދަ، ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސް

މިދިޔަ ބޮޑޫ އީދޫގައި އޭދަފުށީގަިއ ބަޔަކު އީދު ނަމާދަށް ދަނީ. މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް — ފޮޓޯ/ރަޔާން ފޮޓޯސް މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، މާދަމާއަކީ ރަމަޟާން…

Read More

ޑެންގީ ހުން އިތުރުވާތީ މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މި ދުވަސްވަރު ޑެންގީ ހުން އިތުރުވަމުން ދާތީ މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. މާލޭގައި މިދުވަސްވަރު ޑެންގީ ހުމުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށާފައިވާއިރު، މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކުރާ އަދަދު އިތުރުވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިންވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް…

Read More

އިންޑިއާއިން އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ކްރިކެޓް ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ބޯޑަށް އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މި ސާމާނު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި ބޭއްވި ރައްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލްގެ އިތުރުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު މޫނޫ މަހާވަރު ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެފެއާޒް…

Read More

ޓީޗަރުންގެ ބޮޑު މުސާރައިގެ ތަފްސީލު މާދަމާ ރައީސް ހާމަކުރައްވަނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑު މާދަމާ ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އޮންލައިން ނޫސް “އަވަސް” އަށް އެކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވަމުން ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑު މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އިއުލާންކޮށްދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ކަމަށެވެ. ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ދިނުމަކީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ވައުދެކެވެ. ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް…

Read More

ނަޝީދަކީ އެތައް ފަހަރަކު ފެއިލް ވެފައިވާ މީހެއް: ޝިޔާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ އެތައް ފަހަރަކު ފެއިލްވެފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްޗެނަލަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވި ބަސްދީގަތުމަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިޔާމް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް އެތައް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތުތަކުގައި އެ މަނިކުފާނު ފެއިލް ވެފައިވާކަން ޚުދު އިންޑިއާއަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ….

Read More

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ސަބަރިމާލާ އިސްލާމްވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ސަބަރިމާލާ ޖަޔާކަންތަން އިސްލާމްވެއްޖެއެވެ. ސަބަރިމާލާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަބަދަވެސް ވަކާލާތުކޮށް، މީހުންނަށް އެކިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ، ދެކުނު އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ސަބަރިމާލާ އައިސްފައިވަނީ، ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރު ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އޭނާ އަޑުއުފުލަން ފެށުމުންނެވެ. ރިޕޯޓުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ސަބަރިމާލާ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ކުރުމަށްފަހު މި ރަމަޟާން މަސް…

Read More

ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޗާޑްގެ ނިކަމެތީންނަށް 3 ފެންވަޅު!

ނ.ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންގެ ދީލަތި އެހީގައި ސެންޓްރަލް އެފްރިކާގެ ޗާޑްގައި ތިން ފެންވަޅު ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ ރަށު ރައްޔިތުން ޖަމާކޮށްފިއެވެ. ފަޤީރު ގައުމެއްކަމަށްވާ ޗާޑްގައި ބަހައްޓާ 3 ފެންވަޅުގެ ޚަރަދަށް އެ ރަށު ރައްޔިތުން މިހާރު ވަނީ 135،648.89 ރުފިޔާ އެއްކޮށްފައެވެ. އަދި ތިންވަޅު ބަހައްޓަން ހިނގާ ޚަރަދުކަމަށްވާ 115،500.00 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ލިބުނު ފައިސާ އިތުރުވެފައި ވާތީ އެ ރަށު ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިސާ އެއްކޮށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް…

Read More

އަދާލަތަށް 10،000 ހަމަކޮށް ދިނީ އީސީ މެންބަރުން ރިޝްވަތު ނަގައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީން 10،000 މެންބަރުން ހަމަކޮށްދީފައިވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ރިޝްވަތު ނަންގަވައިގެން ކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް ކަމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރުކުމާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ 13 މެމްބަރުންގެ އާއިލާއެެއް އެހެން ބައެއްްގެ ބޮޑުވާ އިގިލީގެ ނިޝާން ބޭނުންކޮށްގެން އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ވައްދާފައިވާކަމަށް އެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވާ ޚަބަރު ޓްވީޓް ކުރެއްވުމަށް ފަހުއެވެ. މި މައްސަލަ ކޯޓަށް…

Read More

ފިތުރު ޒަކާތަށް އޭދަފުށިން ބައިލައްކަ ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތަށް ބ. އޭދަފުށިން ބައިލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނީ، މި ރޯދަމަހު އޭދަފުށިން 2522 މީހުން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 56,860.00 ރ. ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ފާއިތުވި އަހަރާ 11,319ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެކެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 45,541.00 ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވަނީ 2217 މީހުންނެވެ. މި އަހަރު އޭދަފުށިން ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި 21…

Read More

560،996އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އަހަރުގެ މިހައިތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 560،996އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2020ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޖުމްލަ 555،495 ފަތުރުވެރިންނެވެ. 2021ވަނަ އަހަރު 1،321،932 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މި އަހަރުގެ މިހައިތަނަށް ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 560،996 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަހަރުގެ މިހައިތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތު ފަތުރުވެރިންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް 73101 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް…

Read More

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ “ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް” ގެ މަޤާމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މެއި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ ސާނަވީ ތައުލީމުގެ ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނު ހިމެނޭހެން ތިން…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com