ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިމެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޗަސްބިމެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު އަވަށާ ދިމާލުން އޮންނަ ޗަސް ބިމެއްގައި އަލިފާނުގައި ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑު، ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަަމަށެވެ. މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ 18:20 ގައި ކަމަށް ސިފައިން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ. މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ސިފައިން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

Read More

ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ވެރިއަކަށް ޝިފާން ހަމަޖައްސައިފި

ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ވެރިޔަކަށް ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ޝިފާން އައްޔަނު ކޮށްފިއެވެ. މާލެ ސިޓީ ޕޮލިސްގެ ވެރިއަކަށް ކުރިން ހުންނެވި ޝިފާން، މިއަދު އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގެ ހެޑް އޮފް ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގެ މަގާމަށެވެ. ޝިފާން އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވުމުންް، މާލެސިޓީ ޕޮލިސްގެ ވެރިއަކަށް މިހާރު އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން…

Read More

އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ މައްސަލަ: ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުދާން ޕީޖީން ނިންމައިފި

އިދިކޮޅު ލީޑަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކޮޅުގައި ދެމި “އިންޑިއާ އައުޓް” ބެނާ ނެގީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ނުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ދިރިއުޅުއްވާ ހ. ދޫވަހީގައި ދެމި އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ވަނީ މިދިޔަ މަހު ނަގައިފައެވެ. އެ މައްސަލަ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށްފަހު…

Read More

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އަބްދުއްރައޫފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރު ރައޫފް އެމަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިކަން އިއުލާން ކުރަމުން ހައި ކޯޓުން ވަނީ ފާއިތުވި 11 އަހަރު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުގައި އޭނާ ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފައެވެެ. ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކުކަމުގެ މަގާމުން ރައޫފް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ އޭނާއާއި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން…

Read More

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އާމިންދައްތަ ބަންދު ކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގައި އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި އާމިނަތުދިޔެ (59އ.) ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އާމިންދައްތަ ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މާރިޗް މަހުގެ 25ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އާމިންދައްތަގެ ފަރާތުން އެ…

Read More

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހިދުމަތްތަކުގެ ޓްރަޔަލް ފަށައިފި

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް، އެމް-ފައިސާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހިދުމަތްތަކުގެ ޓްރަޔަލްއެއް ފަށައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ހުސައިން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، އެމް.އެމް.އޭއިން އެ ކުންފުންޏަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ރެމިޓެންސް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ލައިސެންސަކީ ބޭރު ގައުމުތަކާއެކު ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ދޭ ހާއްސަ ލައިސެންސެކެވެ. ނިޔާޒު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އެހެން ގައުމުތަކާ މުއާމަލާތު ކުރާއިރު، ފޮނުވާ ފައިސާ އެ ގައުމެއްގެ ފައިސާ އިން ބޭނުންކުރެވޭ…

Read More

މަލިކު މީހުންނާ އެކު ދަރަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަ ކުރަނީ

ބ. ދަރަވަންދޫގައި މި އަހަރު ކުލަ ގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރަން މަލިކުން ބަޔަކު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން އެރަށު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން “މަގޭ އީދު” ގެ ނަމުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ވަނީ ރާވައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަގާފީ ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލީ ސަމީހު ވިދާޅުވީ މަލިކު މީހުން ބައިވެރިވާ މިއުޒިކް ޝޯއެއްގެ އިތުރުން ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކާ…

Read More

ކެނެރީގޭ ފާރުގައި ‘އިންޑިއާ އައުޓު’ ޖެހުމުން ނާޒިމް ސައްތާރުގެ ނުރުހުން: ޔާމިން ބުމަ ދޭތެރޭ ޖަހާ!

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ‘އިންޑިއާ އައުޓު’ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު، ކެނެރީގޭ ފާރުގައި ‘އިންޑިއާ އައުޓު’ ޖެހުމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު ނާޒިމް ސައްތާރު އެކަމާ ނުރުހިއްޖެއެވެ. ނާޒިމް ސައްތާރު މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް ޔާމީންގެ “ދެ ބުމަ ދޭތެރޭ އިންޑިއާ އައުޓު ޖަހާ ބަލަ، އޭރުން ނިއްކުރިއަށް އަލިކަން ލިބި މޫނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސް ދޭނެ” ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅުން މާލޭގެ…

Read More

ޚާންޖީ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ވެއިޓަރެއް މަރާލުން: ޕާކިސްތާނު ކައްކާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް!

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޚާންޖީ ރެސްޓޯރެންޓު ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ވޭޓަރެއް މަރާލި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ޕާކިސްތާނު ކައްކާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ކަައްކާ މުޙައްމަދު އާބިދު ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ކުރިއަށް ދިޔަ ޝަރީޢަތުގައެވެ. އެ ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މާރާމާރީ ހިނގި މަންޒަރު ފެނުނު ފަރާތްތަކާއި، އެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯ ރިޕޯޓާއި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ކޯޓަށް…

Read More

މިއަހަރުގެ އަމީރުލްޙައްޖަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޒާހިރު

އަމީރުލް ހައްޖުގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ކަންތައްތައް އިސްކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ޓަކައި އަމީރުލްޙައްޖުގެ ގޮތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޒާހިރު ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ދައުލަތުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިޔަކު ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ލިބިފައި ވަނީ 453 ޖާގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 352…

Read More

ޙައްޖަށް ދާން ހުށައެޅުމުން، ވަގަށް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ވައްދާކަމުގެ ތުހުމަތު!

ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުން، އެ ފޯމާއެކު ހުށައަޅާ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ބޭނުންކޮށްގެން ވަގަށް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ވައްދާކަމުގެ ތުހުމަތު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝަފީޤު ކުރައްވައިފިއެވެ. މެމްބަރު ޝަފީޤު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ދާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަށް ހުށަހަޅާ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ ބޭނުންކޮށްގެން އަދާލަތަށް މީހުން ވެއްދުމަކީ ދެރަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. Hajj Corporation medhuverikoh hajjah dhaan register kureema libey…

Read More

ވޭޕް ކުރާ މީހުންނަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ އިންޒާރެއް: ފުއްޕާ މޭ ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެ

ވޭޕްކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމޭ ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދަކީ، ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ދެކޮޅު ދުވަހެވެ. މި ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ވޭޕްކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް “ކޫލް ކަމެއް ނޫން” ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ވޭޕްކުރާ މީހެއްގެ ފުއްޕާމޭ ފަޅައިގެން ގޮސް އެޅިފައި ހުރި ލޭ ފެންނަ ވީޑިއޯކޮޅެއް ވެސް ހިއްސާކުރައްވައިފައެވެ. މިއީ…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com