ރައީސް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުުރުމަކީ އެމްޑީޕީއަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން: ނަޝީދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަކީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އަދި އެމަނިކުފާނު ރައީސް ކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެމްޑީޕީއަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އާސްކް ސްޕީކާގެ 5 ވަނަ ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށާއި، ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ މަޝްރަޙަށް ބަލާނަމަ ރައީސް ޞާލިޙް ދެވަނަ…

Read More

ގިނަ ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް: ނަޝީދު

ގިނަ ދިވެހިން އެދެނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގާ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް ހުށަހެޅުއްވި ބިލާ ގުޅިގެންނެވެ. ތޯރިގް ހުށަހެޅުއްވީ ޖޭއެސްސީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް މަޖިލީހުން ގާނޫނު އަސާސީއަށް ތިން އިސްލާހެއް ގެނެސްފައިވާ…

Read More

ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިންނެވެ. ޖޭއެސްސީން ހުށަހެޅިގޮތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރައަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދަނީ އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ވެސް ނަގައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޖޭއެސްސީން އެދުނު ގޮތަށް ފާސްކުރިއިރު، މަޖިލީހުން…

Read More

300 ޖީބީ ބޯނަސް ޑޭޓާއާއެކު އުރީދޫގެ ސްޕަނެޓް ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މި ހިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފައިބަރ ސުޕަރނެޓް ކަނެކްޝަނަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 300 ޖީބީ ބޯނަސް ޑޭޓާ ފުރަތަމަ ތިން މަހަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. “ފައިބަރ ސުޕަރނެޓްގެ ޙިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންމިވަނީ ގއ….

Read More

3 ހާސް މެންބަރުން ހަމަނުކުރެވުން ލޭބާ ޕާޓީ އުވާލައިފި

ގާނޫނުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހަމަވާން ޖެހޭ ވަރަށް މެންބަރުން ހަމަނުވާތީ އުވާލަން ނޯޓިސް ފޮނުވައިގެން ވެސް 3000 މެންބަރުން ހަމަ ނުކުރުމުން މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އުވާލައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން މިއަދު ވިދުވި، މެންބަރުން ހަމަ ކުރުމަށް ޕާޓީތަކަށް ދިން ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު، މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވިއިރު، ލޭބާ ޕާޓީއިން އެ އަދަދު ހަމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމައި، ޕާޓީން…

Read More

ދިޔަރެސް ނޫހުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ސަލީމް ކޯޓަށް

“ދިޔަރެސް” ނޫހުން ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްގެ އަބުރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއްގައި، މޫނު ފެންނަން ނެތް ނަމަވެސް އެއީ ސަލީމް ކަމަށް ބުނެ ދިޔަރެސް ނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ސަލީމް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ވީޑިއޯއަކާ ހަވާލާދީ އެ ވީޑިއޯއިން ނުފެންނަ…

Read More

އިތުރަށް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ… (ވިހިވަނަ ބައި)

ބަސްހުއްޓިފައި އޭނާއަށް ބަލަން އިން ޒައިވާ އާއި އަނޫކްގެ އިތުރުން ޖީލާނަން ބަލައިލަމުން ސަމަދު ބުނެލިއެވެ. އެއަޑުގައިވި މަޑުމޮޅިކަމުން ޒައިވާގެ ހިތަށްވެސް ތަދުވިއެވެ. ރީއާނަށް އެދުވަހު ކުރެވޭނެ އިހުސާސުތަކާމެދު ފިކުރު ހިންގައިލެވުމުން އޭނާގެ ދެލޯފެންކަޅިވާގޮތް ވިއެވެ. ލިބިފައިވެސް އެލޯބި އަތުން ބީވުމަކީ ހާދަހައި ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. އެކަން އެކަކުވެސް އޭނާއަށް ބުނެދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ޚުދު އެހިތަށްވެސް މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ އެވޭންދެނިވި އިހުސާސެވެ. ވާހަކަ އެހިސާބުން އެރެއަށް މެދުކަނޑައިލީއެވެ. މަސައްކަތުގައި މާބުރަ ދުވަހަކަށްވުމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިފައިވީ…

Read More

މިއީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަންވީ ވަގުތު: އީވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ މިހާރު އޮތް އިރު، މިއީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ޖޭއެސްސީ އުފެދިފައި އޮތް ގޮތް ބަދަލު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އީވާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތީން ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށާއި މިއީ އެ ކަމުން އިބުރަތް ހާސިލް ކުރަން ޖެހޭނެ…

Read More

ޝެއިޚް ފަޒްލޫނާއި ޝެއިޚް ނިޝާންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޔޯގާ ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގާ ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން، ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝެއިޚް އާދަމް ނިޝާނާއި ޝެއިޚް ފަޒްލޫން މުޙައްމަދުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ދެ ޝެއިޚުންނަށް ވަނީ 7 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ. އެ މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވުމުން، މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ފުލުހުން މިއަދު ވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ގާޒީ ވަނީ ޝައިހް ފަޒްލޫންގެ ބަންދަށް ހަތް…

Read More

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދީފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ 7 ހައި އިމްޕެކްޓް މަޝްރޫޢުގެ މޯބިލައިޒޭޝަން މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފިއެވެ. މިއީ މާރޗް 2022 ގައި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޖައިޝަންކަރް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު މަޝްރޫޢުތަކެކެވެ. އެގޮތުން އެޕްރީލް 2022ގައި މިކަމާއިގުޅޭ އެމް.އޯ.ޔޫތަކުގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ސިއްޙީ ދާއިރާއަށާއި، ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީ އަދި ކުޅިވަރާއި ސަޤާފަތައް އަމާޒުކުރެވި ހިންގޭ މި މަޝްރޫޢުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައި އިމްޕެކްޓް…

Read More

އޭދަފުށީ އަމާންވެއްޓަށް އޯކިޑް ފެމެލީގެ އެހީ

ބ. އޭދަފުށީގައި ހުންނަ އަމާންވެއްޓަށް ޓީވީ އަކާއި ޕީއެސްއެއް އޭދަފުށީ އޯކިޑް ފެމެލީން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން ބައިތިއްބާ އަމާންވެއްޓަށް 40 އިންޗީގެ ސްމާޓް ޓީވީ އަކާއި ޕީއެސްއެއް ހަދިޔާކުރީ، ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު މުނިފޫހިފިލުވުމުށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އޯކިޑް ފެމެލީން އިން ބުންޏެވެ. އޯކިޑް ފެމެލީން މިތަކެތި ހަދިޔާކުރިއިރުމ މީގެ ކުރިން ވެސް އަމާންވެއްޓަށް އޭދަފުށީގެ އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެކި މުނާސަބާތަކާ ގުޅިގެން ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފަ…

Read More

ރަޝިއާއަށް އެހީވާތީ ޗައިނާގެ ފަސް ކުންފުންޏެއް ބްލެކް ލިސްޓްކޮށްފި

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ އަދި ދިފާއީ ސިނާއީ މަރުކަޒަށް ތާއީދުކޮށް، މޮސްކޯއަށް ވާގިވެރި ވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ފަސް ކުންފުންޏެއް އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރީގެ ބްލެކްލިސްޓަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ޓްރޭޑް ބްލެކްލިސްޓް ބަލަހައްޓާ ކޮމާސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ އަމާޒުކުރި ކުންފުނިތަކުން ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިން އަރައިގަތުމުގެ ކުރިން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ ފަރާތްތަކެއް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކަށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com