ޗައިނާއަށް 3 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަރާފައި އޮތީ ރާއްޖެއިން: ފޯބްސް

ޗައިނާއިން އެންމެ ގިނައިން ދަރަނި ނުވަތަ ލޯނު ނަގާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ 3 ވަނައިގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެއެވެ. މަޝްހޫރު ފޯރބްސް މަޖައްލާއިން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޗައިނާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން ރާއްޖެއަށް 3 ވަނަ ލިބިފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ގްރޮސް ނޭޝަނަލް އިންކަމް (ގައުމަށް ވަންނަ އާމްދަނީ)ގެ %38 އާއި އެއްވަރުގެ ދަރަންނެއް ޗައިނާއަށް ދައްކަން ޖެހިފައި އޮވެގެންނެވެ. ވޯލްޑް ބެންކާއި ޙަވާލާދީ ފޯބްސްއިން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން ޗައިނާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަރާފައި…

Read More

މިފަހަރު އަތުލައިގަތީ 5 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 5 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ވިދާޅުވީ މި ތަކެތި އަތުލައިގަތީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕެކޭޖްތަކެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައިކަމަށެވެ. އަދި ޖަރުމަނުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ މި ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 4 ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވާކަމަށްވެސް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ވިދާޅުވީ ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 1087 ގްރާމް ކެޓަމިން އައި 587 ގްރާމް ކޮކެއިންކަމަށެވެ. އަތުލައިގަނެވުނު…

Read More

މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓްގެ އަގު މި އަހަރު ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޮޑުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން, މޯލްޑިވިއަންއިން ކުރަމުން އަންނަ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން އެތެރޭގެ ޓިކެޓްގެ އަގުތައް މިއަހަރު ބޮޑު ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން “ދެން” އިން ސުވާލު ކުރުމުން މޯލްޑިވިއަންއިން ވިދާޅުވީ, ބޮޑުވެފައިވަނީ ފިއުލް ސާޗާޖްގެ އަގު ކަމަށާއި, އެއީ ތެލުގެ އަގާއެކު އައި ބަދަލެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ކުންފުނިން ޓިކެޓްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ތެޔޮ ލިބޭ އަގުބޮޑު ކަމަށް ބުނެއެވެ….

Read More

ގިނަ ބަޔަކާއެކު ލިވާތުކުރި އަލަމްގީރު ހަތް މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރް (އަލަމްގިރި) ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުތިރާފުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ, ހަތް މަހާއި ހަތް ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. ގިނަ ބަޔަކާއެކު ލިވާތުކުރި އަލަމްގީރު ހައްޔަރުކުރީ ޖުލައި 12 ގައެވެ. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން އަލަމްގީރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ތިން ދަޢުވާއެވެ. އެ ދަޢުވާތަކުގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވީ މި މަހުގެ…

Read More

ދީނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ލާދިނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ނިކުތީމަ, ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ލޭބަލް އެޅުވުން ގޯސް: ޝިޔާމް

ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުން އިސްލާމްދީނަށް ކުޑައިމީސް ބަސް ބުނެ ކަންކަން ކުރާ މީހުންނަށް މީހުންނަށް ޖާގަދޭ ތަން ކަމަށާއި, ދީނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އެކަމާ ބަހެއް ބުނީމަ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ލޭބަލް އެޅުވުން ގޯސްކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފައުޖެއް އުފައްދަން ގޮވާލައްވައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ވައްޑެ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު…

Read More

ހަ ޤައުމެއްގެ ސަފީރަކަށް ޝާން އައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޢާއިޝާތު ޝާން ޝާކިރު ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރެއްގެ ގޮތުގައި 06 ޤައުމަކަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުންދީފިއެވެ. ޝާންއަށް ރުހުންދިނުމާމެދު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތެއް އަންގަވައިދެއްވުމަށް އެދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މަޖިލީހަށް ޝާންގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޝާން އައްޔަންކުރަން ފެންނަކަމަށް ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމީ މި މަހުގެ 22 ގައެވެ. ނޮން ރެސިޑެންޓް…

Read More

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވަން ފައުޖެއް އުފައްދަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ހަރުކަށި ފިކުރުގެތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ފައުޖެއް އުފައްދަން ގޮވާލައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ވައްޑެ) ހުށަހެޅުއްވި މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތީ ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި 54 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 48 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކުގައެވެ. މި ބިލުގައި ވައްޑެ ވަނީ ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ އަދި މީހުން މަރަން…

Read More

ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރީއެއް ވަޅުލާފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން ހޯދައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރީއެއް ވަޅުލާފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫ ގެއަކުން ތިޖޫރީއެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މިއަދު ކަމަށެވެ. އެ ތިޖޫރީ ހޯދުމަށް ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން ތިޖޫރީ ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި, ތިޖޫރީ ހޯދާފައިވަނީ އެ ރަށު ފަޅު ތަނެއްގައި ވަޅުލާފައިވަނިކޮށްކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެ ތިޖޫރީގައި ޕާސްޕޯޓު ތަކަކާއި, ޑޮރަލު ތަކަކާއި, ޗެކް ފޮތްތަކެއްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ތަކެތި ހުރިކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ފުލުހުން…

Read More

ހަރުކަށި ފިކުރޭ ކިޔައިގެން ކަންކަން ހާސިލުކުރަން އުޅޭ އުޅުން ހުއްޓައިލަންޖެހޭ: މޮސްޓާ

ހަރުކަށި ފިކުރޭ ކިޔައިގެން ވަކި ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުކުރަން, ވަކި ބައެއްގެ ބޮލުގައި ވަކި ޓެގެއް އަޅުވައިގެން ކަންތައްތައް ކުރާ ކުރުން ހުއްޓާލަން އެބަޖެހޭކަމަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފައުޖެއް އުފައްދައި, ނުރައްކާތަކަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ގޮވާލައްވައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މޮސްޓާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ…

Read More

ލަންދޫ ބޯޓު ފަރަށް އަރައި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ނ.އަތޮޅުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ އަތޮޅުގެ ލަންދޫ ބޯޓު ފަރަށް އަރައި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ލަންދޫ ބޯޓު ދިޔަވެ, ގާފަރު ފަރަށް އެރިކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ މިއަދު 10:55 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ބޯޓަށް އެހީތެރިިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގާފަރު ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެހެން އުޅަނދުތައް ވެސް ހަރަކާތްތެެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯސްޓްގާޑުން ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ބޯޓުގައި ތިބި ގިނަ މީހުން…

Read More

އިމްރާނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރު އުފައްދާ މެޝިނެއް: ބޮންޑޭ

ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިޚް އިމްރާނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރު އުފައްދާ މެޝިނެއްކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެެއެެވެ. ބޮންޑޭ އެހެން ވިދާޅުވީ, ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފައުޖެއް އުފައްދައި, ނުރައްކާތަކަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ގޮވާލައްވައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ. ”ސިޔާސީ ކަންކަމުގަ މިހާރު ތިބި ފަރާތްތަކަކީ ބަޣާވާތެއްގެ ތެރެއިން އައިސް ތިބި ބައެއް. އެ…

Read More

ރިޟްވާނާއި ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ޝަރީޢަތް މިއަދު ފަށަނީ

މިނިވަން ނޫހުގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ރަހީނުކޮށް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާއި, ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރައިލި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ތިން މީހުންގެ ޝަރީޢަތް މިއަދު ފަށަން ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 13:00 އަށެވެ. ރިޟްވާނާއި ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖޫންމަހުގައި ހައްޔަރުކުރި މ.ލެގޫންވިއު، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޙީމް އާދަމް (އިސޫ) އާއި, މއ.ފާގަފިލާގެ، އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް (އަހަނދު) އާއި, ދަފްތަރު ނަންބަރު 8499، އަޙްމަދު މުޢާޒު…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com