ބޯގަންވިލާ ގަސްތަކާ މަލުން ޖަރީވެފައިވާ ނަލަނަލަ ނެއްލައިދޫ

ގޯތިތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްތަންކޮޅުގައި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގެ ބެލްކަނީގައި ގަސް އިންދައި ހެއްދުމަކީ ދިވެހިންގެ އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑް ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ގޭތެރޭގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހުމާއިއެކު ގޯތިތެރެއާއި ބެލްކަނީގައި ގަސް އިންދައި ހެއްދުމަށް އައިސްފައި ވަނީ އިންގިލާބީ ބަދަލެކެވެ. މި އިންގިލާބީ ބަދަލުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަގެތަކުގެ ބެލްކަނިންނާއި ގޯތިތެރޭގައި ހެދިފައިވާ ބަގީޗާތަކުން ފެނިގެންދާ އެއް ބާވަތަކީ ބޯގަންވިލާއެވެ. ބޯގަންވިލާގެ ކުލަތަކުގެ ނުފޫޒެވެ. ފާއިތުވި ދެތިން އަހަރަކީ ހދ. ނެއްލައިދޫއަށް ވެސް […]

Read More

ނަމާދުގެ ވާހަކަ 28 – އައްތަޙިއްޔާތުގެ ވާހަކަ

ފަހު އައްތަހިއްޔާތުގައި ހުންނަން އެެންމެ ރަނގަޅުގޮތް މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މޫސަލް އަޝްޢަރީގެ އަރިހުން އިމާމް މުސްލިމް ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލިމް، ތިމަންމެންނަށް ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށް ދެއްވިއެވެ. އަދި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުކުރާނަމަ ސަފުހަދާށެވެ. ދެން ތިޔައިގެތެރެއިން އެކަކު އިސްކުރާށެވެ. އޭނާ ތަކްބީރު ކިޔުމުން ކިޔާށެވެ. މިގޮތުގެ މަތީން ނަމާދުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެކަލޭގެފާނު އުނގަންނަވައި ދެއްވިއެވެ.” އަދި އެންމެ […]

Read More

ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ފެތުރިފައި ހުރި އާދަޔާ ޙިލާފު ބޮޑު ލަފެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނައްތާލައިފި

ދުބާއީގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން “ޖަޔަންޓް ނެވަސް” ނަމަކަށް ކިޔާ ހަމުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ބައްޔެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި ބޮޑު ލަފެއް ހުރި އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކަށް ފަރުވާދީގެން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ފަސް ލައްކަ މީހަކުން އެކަކަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިއީ ދުބާއީގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ އިތުރުން އެގައުމުގައި މިފަދަ ޕްރޮސީޖާއެއް ހެދި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 20 އިންސައްތަ އަށް އެ ލަފެއް […]

Read More

ޤިޔާމަތް ދުވަހު، ތިބާ ކުޅަ ޢަމަލުތައް އަދުލުވެރިކަމުގެ ތިލަފަތަށް އެޅޭތަން ތިބާ ދެކޭނެއެވެ.

މާތް ﷲ ތަޢާލާ އަހަރެމެން އެންމެހާ އިންސާނުން ހައްދަވާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި މަޤުސަދާއި ބޭނުން ހަނދާނުގައި ހުންނަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައްމީހުން ބާވައެވެ. މިއީ ވަގުތީ ދުނިޔެއެއް ކަމާއި، ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރު އައިސް ތިބާއާއި ބައްދަލުކޮށްފާނެ ކަމާއި މެދު ހަނދުމަ ހުރަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންބާވައެވެ. ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި މިއަދު އަހަރެމެންގެ މި މިޖުތަމައުގެ ހަަލަތައް ވިސްނާފިކުރުކޮށްލައިފި ނަމަ ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. ގިނަ މީހުން ތިބީ ޣާފިލްކަންމަތީގައި ދުނިޔެވީ އެދުންތަކުގެ ތެރެއަށް […]

Read More

ހިންދޫ ދީނުގެ ހޮލީ ފެސްޓިވަލް އާ އެއްގޮތް ހަރަކާތެއް ފަންރަންގެ ނަމުގައި 3000 މީހުންނާ އެކު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފި

3000  އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއި އެކު ހިންދޫ ދީނުގެ ހޮލީ ފެސްޓިވަލް އާ އެއްގޮތް ހަރަކާތެއް އުރީދޫ ފަންރަންގެ ނަމުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އުރީދޫ އިން ބުނާ ގޮތުގައި އުރީދޫ ފަން ރަން އަކީ ދުވުމުގެ އިތުރުން މަޖާ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ  ދުޅަހެޔޮ އަދި ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެއް އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. އެ ދުވުމުގައި ދުވުންތެރިން ދުވެ ނިންމަ ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރަކީ ކުލަތަކާއި އިންޕްލެޓްބަލް އޮސްޓްޓަކަލްސް އާއި ފޯމް ޕާޓީ […]

Read More

ރައީސް ޔާމީން މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތުގައި ސުއޫދު، މިއަދު ފަށަނީ

ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގެ އިސްތިއުނާފް މިއަދަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށަން ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިއަދު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށާއިރު މައްސަލަ ބަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވަނީ ހުސްނުއްސޫދެވެ. ސޫދާއެކު ދެން މި މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗުގައި ހިމެނެނީ ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ. […]

Read More

މި އަހަރު ހުޅަނގު މޫސުން ފެށުމާއެކު ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި އަރަން ފަށައިފި

މިއަހަރު ހުޅަނގު މޫސުން ފެށުމާއެކު ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި(ހުޅަންމަހަ) އަރަން ފަށައިފިއެވެ.   ފުޅަނގި ނެގުމުގައި ބަލަނީ ވީހާވެސް ގިނައަކުން ނެގެތޯއެވެ. ނަގާ ފުޅަނގިތައް އިލޮއްޓަކުން ފާނޗެއް (ފާނތި) ހަދާފައި އަމުނަމުން ދެއެއެވެ. ހުޅަނގުމޫސުމުގައި ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތަށް ފުޅަނގި އެރުމަކީ ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތުން އަރާ ފުޅަނގި ނަގަން ނުވަތަ ހިވަން ދިއުމަކީ ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ ބަޔަކު، ޚައްސަކޮށް ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ކަމެކެވެ. ހުޅަނގު މޫސުމާއެކު ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި […]

Read More

ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަނގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެ

ޝަންހައި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ސީ.އޯ)ގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރަކަށް ވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ،  އެސް.ސީ.އޯގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ރާއްޖެއަށް ލިބުމަކީ، އެ ޖަމިއްޔާ މެމްބަރު ގައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބުނެ މުހިންމު ފުރުސަތެއްކަމަށެވެ. ޝަންހައި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއާއި، އިންޑިއާއާއި، ކަޒިކިސްތާނާއި ކިރިގަސްތާނާއި ރަޝިޔާއާއި، ޕާކިސްތާނާއި، ތަޖިކިސްތާންގެ އިތުރުން އުޒްބަކިސްތާން ހިމެނެއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިފުރުސަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެސްސީއޯގެ މެންބަރު  ގައުމުތަކަށް […]

Read More

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ބާނީ ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީދީދީ ނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ބާނީ އަދި އެސްކޫލްގެ ކުރީގެ ނާޒިރު ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން، ލައިޓް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީދީދީ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީދީދީ ވަނީ ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމް ދެއްވުމަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފައެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި އަމިއްލައަށް ސްކޫލެއް ބިނާކުރައްވައި “މަކުތަބުއްނޫރާނިއްޔާ”ގެ ނަމުގައި 1969ވަނަ އަހަރު ސްކޫލެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ސްކޫލްގެ ނަން “ފުވައްމުލަކު މަކުތަބު”ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ސްކޫލަށް އައި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއެކު 1989ވަނަ އަހަރު އެސްކޫލްގެ ނަން “ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް”ގެ […]

Read More

އެމްއެންޕީއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކައުންސިލް ގޮނޑިއެއް

އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ކައުންސިލަރަކު ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ކައުންސިލަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކޮށްގެން އެމްއެންޕީއަށް ކާމިޔާބު ލިބުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއަދުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރީ އަނީސް މުހައްމަދު އެވެ. އޭނާއާ ވާދަކުރީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ރަޝީދާ އާދަމް އެވެ. އަނީސް އަށް 62 ވޯޓު ލިބުނުއިރު ރަޝީދާއަށް ލިބުނީ 57 ވޯޓެވެ. މިއިންތިހާބުގައި 147 މީހަކަށް ވޯޓު […]

Read More

ރައްޔިތުންނަށް ޣައްދާރުވި ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރާނަން: އިދިކޮޅު

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޣައްދާރުވި ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއިން ބުނެފިއެވެ. އިދިކޮޅުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ފޯޅަވަހީގެ ސިޔާދަތީ ބާރުތައް މޮރިޝަސްއަށް ދިނުމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތާއި ސްޓޭންޑް، ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުކޮށް، ފޯޅަވައްސަކީ މޮރިޝަސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ހިނގާ ތަނެއްކަމަށް ދިވެހިސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނޮއްވި ސިޓީފުޅުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން އެކޯލިޝަނުން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ. އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ […]

Read More

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ޓްރިބިއުނަލާއި ކޯޓު މަރުހަލާގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާ – ޝުނާނާ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން, ޓްރިބިއުނަލާއި ކޯޓު މަރުހަލާގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާކަމަށް، އައިއެލްސީގެ ރައީސާ އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިދޭ ހައްގުތައް ސާފުކޮށް ނޭނގޭކަމަށެވެ. އަދި ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ދާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް ޝުނާނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މައްސަލަތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ މަސައްކަތްތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވާ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com