ޔަމަނުގެ ހޫތީ ސިފައިން މިފަހަރު ހިފީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ބޯޓެއް!

ޔަމަނުގެ ހޫތީ މުޖާހިދުން މިއަދު ހިފި ބޯޓަކީ އިސްރާއީލުގެ މަހުޖަނެއްކަމަށްވާ، އިޔާލް އޯފަރ ގެ ބޯޓެއްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަކީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއެވެ. އޯފަރގެ ކުންފުނި، ޒޯޑިއެކް މެރިޓައިމަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޯޓު އޮޕަރޭޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާއިރު، އެކުންފުނިން 128 އުޅަނދުގެ ފްލީޓެއް އޮޕަރޭޓުކުރެއެވެ. ޔަމަނުގެ ހޫތީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ”ހިފިފައި މިއޮތީ އިސްރާއީލުގެ މަހުޖަނުންގެ ބަލިފައިގައި“ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރަށް އޮތް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވަމުން އަންނަކަމަށް ހޫތީން ގަބޫލުކުރެއެވެ….

Read More

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިޔަސް އަނބިދަރިން މާލޭގައި އުޅޭނަމަ ޝަރުތު ހަމަވާނެ: އަކްރަމް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރިސޯޓެއްގައި ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ އަނބިދަރިން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭނަމަ ގޯއްޗަށް، ނުވަތަ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ޕޯޓަލުން ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މާކްސް ބަދަލުކޮށްގެން…

Read More

ޕީއެސްއެމް އެމްޑީ ޒީނާ ގެ ފުރަތަމަ މެމޯ ގައި އެންގެވީ އެމްޑީ އަންގާ ކަމެއް ކުރުމަށް!

ޕީއެސްއެމް ގެ ނިއުސް ހެޑު އަދި ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިޔާ އަފްޒަލް މަގާމުން ދުރުކޮށް އެ ތަން ހިންގުން ހުސެއިން އަމީން އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ ކުންފުންޏަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރު ޒީނާ ޒާހިރު މަގާމާއި ހަވާލުވެ ފުރަތަމަ ނެރުނު މެމޯގައިވަނީ މި ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި ހުސެއިން އަމީންއަށް އެހީތެރިވާނީ ސީނިއަރ އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޖަދުއާން އަދި މުހައްމަދު ޖިނާހު ކަމަށްވެސް މެމޯގައިވެއެވެ. އަފްޒަލަށް ވަކި މަގާމެއް ހަމަޖައްސައިފައިި ނުވާއިރު މެމޯގައި ބުނެފައިވަނީ…

Read More

އިތުރު 20 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުން އިތުރު 20 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައިސުލްޖުމުހޫއްރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ ރައިސުލްޖުމުހޫއްރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގ.ކުދިރުވާލިގެ އާމިނަތު ރަނާ ޙުސައިން ޝިހާމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގުލްޒާރުގެ، ޅ.ނައިފަރު ޙުސައިން ޒީނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ…

Read More

ހޮޅުދޫގައި ސިހުރު ހަދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނ. ހޮޅުދޫ އާއިލާއަކަށް ސިހުރު ހެދި ކަމަށް އެއްބަސްވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެމީހާ ހައްޔަރުކުރީ މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެމީހާ އަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ސިހުރު ހެދި ކަމަށް އަމިއްލައަށް އިއުތިރާފުވި މީހެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. މިހާދިސާ ހިނގި ގޮތް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ވަނީ ޕޯސްޓެއް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެގޭ ދޮރުމަތީގައި ސިހުރު ހަދާފައި އޮތް ލުނބޮއެއް ވަޅުލި ކަމަށް އެކަންކުރި މީހާ އެއްބަސްވެ، އޭނާގެ ހާޒިރުގައި…

Read More

މާލޭގައި ނޫޅޭ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައި އެބަހުރި – އޭސީސީ

މާލޭގައި ދިރިނޫޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ހަދާފައި ފްލެޓް ދީފައި ހުރި ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. އޭސީސީގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމެޓީން ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ އޭސީސީގެ އެންގުމަަކަށް ފްލެޓު ދިނުން ހުއްޓުވާލާފައި އޮތުމާއެކު އެކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤީގާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަނީ އޭސީސީގެ މެންބަރުންނަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އާމާޒުކޮށްފައެވެ. އޭސީސީގެ ރައީސް…

Read More

ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއިން 31.7 މިލިއަނަށް އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިފަހައްޓާފައިވޭ!

ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށް އެތެރެ ކުރުަން އުޅުނު 31.7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިފަހައްޓާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ ފައިސާ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފަންޑްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފަންޑްކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން ކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއްތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާފަންދު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ލިޔުމުން ޖަވާބު…

Read More

ޔާމީންގެ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ. މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައި ވަނީ ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒޭން އަބްދުالله ޔާމީން އަށެވެ. އަދި ޕާޓީއަށް 3،000 މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިލެކްޝަންސް އިން ވަނީ ދީފައެވެ. ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަވާފައި މިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކޮންޓްރޯލް…

Read More

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 20،000 ޕައުންޑު!

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 20،000 ސްޓާލިންގ ޕައުންޑު ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަލީ ވަހީދުގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ކުއްލި ގޮތަކަށް އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަލީ ވަހީދު ކިބައިން އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން މައާފަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. “އަޅީ ވަހީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން…

Read More

ހައިވޭގައި ހުރި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ނެގުމުގެ މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ ހައިވޭގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތައް އެ ތަނުން ނެގުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެެވެ. ހައިވޭގައި ހުރި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ނަގައި ދެ ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ. ޕީއެސްއެމްގެ “ރާއްޖެ މިއަދު” ޕްރޮގްރާމްގައި އެކަމުގެ ތަފްސީލުތައް ދެއްވަމުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، ހައިވޭގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްފައިވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން ވަކި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި ރާވާފައި…

Read More

އީވާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާ ކުރަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު ވިދާޅުވީ، އީވާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރުމަށްޓަކައި އީވާގެ އިތުރުން އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް އެކަން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ އާދީއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކުރެވުނު ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ސިޓީއެއް ފޮނުވިކަން މަޖިލީހުގެ ބައެއް…

Read More

އަޙްސަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަމަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ހިސާން، އަލީ އަޙްސަން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އަޙްސަން އަކީ، ދީނީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުން ހިމެނޭހެން އުފައްދާފައިވާ އިސްލާމިކް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ކަލްޗަރ އެންޑް ސިވިލައިޒޭޝަން (އައިއޯސީސީ) ގެ ރައީސް އެވެ. އަދި އައިއޯސީސީ ނައިބު ރައީސްކަން ވެސް އެއިގެ ކުރިންކުރެއްވިއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަދުވަސް ތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި އަޙްސަން ވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަންވެސް…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com