އެހެނިހެން ޕާޓީތަކުން ޕީޕީއެމްގެ އެތައް ހާސް މެންބަރުން ”ވަގަށް ނަގާފައިވާ” ކަމުގެ ތުހުމަތު

Spread the love

ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީކަމަށްވާ ޕީޕީއެމްގެ އެތައް ހާސް މެންބަރުންނަށް ނޭނގި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް, އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން މިއަދު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އީސީގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި, ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) އާއި, ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މުންދު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ފިތްކަނޑައިގެން ދާހައި މިންވަަރަށް ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންނަށް ނޭނގި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ވަގަށް ނަގާފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި, އޭގެތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން މެންބަރުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތިން ޕާޓީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޕާޓީތަކުން 3000 މެންބަރުން ހަމަކޮށްފައިވަނީ ޕީޕީއެމްއިން މެންބަރުން ވަގަށް ނަގައިގެންކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ޕާޓީތަކުގެ ނަންތަކެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެ ޕާޓީތައް އީސީއަށް އެނގޭނެކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ބޭފުޅުން ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ދަފްތަރުގައި އަލުން އެ މެންބަރުން ހިމަނައިިދިނުމަށާއި, ހިމަނާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މެންބަރުން ގުޅުނު ތާރީޚް ޕީޕީއެމްގެ ދަފުތަރުގައި ހިމަނައިދޭން ވެސް އެދިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com