ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި 27 ބާވަތެއް ކަނޑައަޅާ އިއުލާނުކޮށްފި

Spread the love

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ 27 ބާވަތެއް ކަނޑައަޅަ އަޅާ އެތަކެތީގެ ލިސްޓު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ގެޒެޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި:

ކަނޑި، ހަންޖަރު، ޑައިވިން ނައިފް

މަސް ބާނާ ބަޑި

މޯނިން ސްޓަރ

ނަކުލް ވެޕަން

ތީރު

ޝުރިކެން

ފްލެއިލް

ސްޕިއަ

ޓްރައިޑެންޓް

ލާންސް

ސައިތު

ފްލިކް ނައިފް

ބަޓަފްލައި ނައިފް

ރޭޒަރު ތިލަ. ކަޓަރު، ކަޓަރު ތިލަ

ކަތިވަޅި، ފުރޯ، ކޯރާޑި، މުޅޯ

ސިލިން ޝޮޓް

ބިޑި

ހަނޓިން ބިލް ހުކް ނައިފް

ޕޮކެޓް ނައިފް/ފްލްޑެބަލް ނައިފް

ފޯލްޑިން ނައިފް، ފޯލްޑަބަލް ނައިފް

ފްލިޕް ނައިފް

ބޯން ނައިފް

އެގްރިކަލްޗަރ ނައިފް

ސަވައިވަލް ނައިފް

ބޯއަ ނައިފް

ކުކްރީ ނައިފް

ހައިކިން ނައިފް

ސަރުކާރުން ބުނީ މި ތަކެއްޗަކީ ބިރު ދެއްކުމާއި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދު. “ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު” ގެ ހަތަރުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ލިސްޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު އަދި ތޫނު އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްޗެއް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ހުއްދައަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com