އައު ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައިފި

Spread the love

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމާ އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި، ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުގެ އައު އޮނިގަނޑު ރޭ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފައިވަނީ، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނެވުމުން، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މިހާރު ތިރީގައި މިވާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 •      ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
 •      އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
 •      ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
 •      މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 •      އ.ދ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
 •      އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
 •      ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
 •      އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
 •      ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް
 •      މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
 •      ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީސް
 •      ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
 •      ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
 •      ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
 •      ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް
 •      ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
 •      ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަން
 •      ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
 •      ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
 •      އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެމްބަސީ
 •      ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
 •      ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
 •      ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 •      މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
 •      ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 •      ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
 •      ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
 •      ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 •      ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
 •      ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 •      ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް
 •      ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
 •      ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
 •      ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން
 •      ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

 •  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
 •  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 •  ދަމަނަވެށި
 •  ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޑިޕާޓްމަންޓް
 •  މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް
 •  ތެލަސީމިއާ އެންޑް އަދަރ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ސެންޓަރ
 •  ރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް
 •  ހޮސްޕިޓަލްތައް
 •  ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

 •  އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

 •  މޯލްޑިވްސް މެރީން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 •   އޮފީސް ފޮރ ސިވިލް ރައިޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 •   ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު
 •   އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 •      ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 •      ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް
 •      ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް
 •      ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
 •      ފިޔަވަތި
 •      “އަމާންވެށި”ތައް
 •      “އަމާން ހިޔާ”ތައް
 •      ވިލިނގިލީ އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު
 •      އިސްރަށްވެހިންގެ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް،ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

 •      މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް،އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

 •      އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 •      ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ
 •      މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
 •      މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ،ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 •      މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
 •      މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

 •      ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
 •      ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
 •      ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން،ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 •      މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
 •      ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
 •      މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
 •      މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
 •      ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް،އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

 •      ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
 •      ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
 •      ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ
 •      ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
 •      ޤައުމީ އަރުޝީފު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސް

 •      ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com