ރިސޯޓް ތަކުން ދައުލަތަށް ނުދައްކާ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް – އައިމަން

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ދިން ވަގުތީ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓް ތަކުގެ ބިމު ކުއްޔާ އެފަދަ އެހެން ލުއިތައް ދެވުނު މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން ވެސް 2020 އަދި 2021 ގަ ވެސް ރިސޯޓްތަކުން ދައުލަތަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރިކަން ފަޅާ އަރައިފިއެވެ.

Coca cola Ad

ދައުލަތުން މި މައުލޫމާތުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައިވީ ނަމަވެސް ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ މިބޮޑު އަދަދުގެ ފައިސާ ލިބިގަތުމުގެ ނިޔަތެއް އޮތްކަމެއް މިކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަ ކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މި މައުލޫމާތު ހާމަވީ ރާއްޖޭގައި ފަރުދީގޮތުން ދައުލަތް ޒިއްމާދާރު ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ހަރުދަނާ ކޮށް ކުރައްވާ ފަރާތް ކަަމަށްވާ އައިމަން ލަތީފް ގެ ފަރާތުންނެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި މިފަދަ ގިނަ މައުލޫމާތު މީސް މީޑިޔާގައި ހިއްސާ ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެޑްމިން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ޖަލުގައި ހުންނެވި މުއްދަތަށްވާ 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަމާކޮށްދީފި

ހޯމަ ޖެނުއަ 17 , 2022
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވައި ބަންދުގައި ހުރި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އިނާޔަތް އެމަނިކުފާނަށް ޖަމާކޮށްދީފި އެވެ. މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެމަނިކުފާނަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވީ2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ހުކުމް ބާތިލް ކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އެގްޒެކެޓިވް މުހައްމަދު ޝަނޫން މިއަދު ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ [...]