ޕީއެންސީގެ ރަސްމީ އޮފީސް ހުޅުވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރަސްމީ އޮފީސް ސީ ޓްރެކް ހަތް ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުޅުވައިފިއެވެ މީގެ ކުރިިން ޕީއެންސީން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ހ. ހުރަފާ ގޭގައި ހުރި ޕީޕީއެމް އޮފީސް ތެރޭގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުް ގައްޔޫމް އެ ޕާޓީން ވަކިވެ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔުމާއެކު އެ އޮފީސް މިހާރު ޕީޕީއެމްއިންވެސް ބޭނުން ކުރަމުން ނުދެއެވެ….

Read More

އެސްޓީއޯގެ ދަށުން މިފްކޯ ވަކިކޮށް، ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ހަދަން ނިންމައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް އެސްޓީއޯއިން މިފްކޯ ވަކިކޮށް ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މިފްކޯ އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، 100 ޕަސެންޓު ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. “އޭގެ ބޭނުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް…

Read More

ޗާގޯސް މައްސަލައާއި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މައްސަލަ ކެބިނެޓާ ހަމައަށް ގެންނާނަން: ރައީސް

ޗާގޯސް މައްސަލައާއި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރުމުގެ މައްސަލަ ކެބިނެޓާ ހަމައަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ހަވީރު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ޗާގޯސް މައްސަލަ ކެބިނެޓާ ހަމައަށް ގެންނަވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ލެވެލްއެއްގަ އޭޖީ އޮފީހުގައާއި ފޮރިން މިނިސްްރީގައި އެބަ ހިނގާ ކަމަށެވެ. “އެހެންވީމަ އެ…

Read More

ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލައި މަގާމުތަކެއް ހަވާލުކުރެވުނު

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރި ބޭފުޅުން ވަކިކުރީ، އިދާރީގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ވަރަށް ނުބެލި އައްޔަން ކުރެވުމުން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، މި ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރަމުންދާ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން 2 މިނިސްޓްރީއެއްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން މަޤާމު ހަވާލުކުރެވުނުތާ ހަފްތާއެއް ނުވެ ވަކިކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މި ބޭފުޅުން މަޤާމުން ވަކިކުރި ސަބަބެއް އޭރު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ” އަޅުގަނޑު އައްޔަން…

Read More

އެމްޑީޕީއާ އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއާ އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނީ ކުރިއަށް ހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއާ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އާއިއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށް ހުރި އިންތިހާބު ތަކުގައި ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމްޑީޕީއާއެކު ގިނަ…

Read More

އިންޑިއާއާއެކު ހެދި 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން އަދި ދިރާސާކޮށް ނުނިމޭ

އިންޑިއާއާއެކު ރާއްޖެއިން ހެދި 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން އަދި ދިރާސާކޮށް ނުނިމޭ ކަމަށާއި އެއްވެސް ކަމެއްގައި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ހައްލު ނުވާ ކަމެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ހަވީރު ބޭއްވެވި…

Read More

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކައުންސިލްތަކުން އެދޭ ރަށްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިފި

ކައުންސިލްތަކުން އެދޭ، އެއަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެކައުންސިލަކަށް ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ލިބޭނެގޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ދަށުގައި، މިހާރު އެރަށަކުން ފެށިގެން 700 މީޓަރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ…

Read More

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި 3984 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ވިނަރެސް ފްލެޓާއި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށް، ހިޔާ ފްލެޓުގެ ރައްޔިތުން މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު 3،984 ރުފިޔާއަށް ހަދައިފިއެވެ. ރައީސް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކެބިނެޓާއި އެކީ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު، ނިންމި މުހިންމު ނިންމުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވަނީ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހަދަން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ހަރަދުވި ރުފިޔާއިން 200،000 ރުފިޔާ އުނިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދޅާުވި، މިހާރު…

Read More

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އެކެޑެމީ އުފައްދަނީ

ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އެކެޑެމީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ވިދާޅުވީ މި އެކެޑެމީގެ މަޤްސަދަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ގުޅިލާމެހޭނެހެން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި މިދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަކީ ވެސް، އެ އެކެޑެމީ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް އޭސީސީން ވިދާޅުވިއެވެ….

Read More

ގައުމީ ސަލާމުން ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށަން ނިންމައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްކޫލްތައް ފަށާނީ ގައުމީ ސަލާމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އަންނަ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ސްކޫލްތަކުގެ ސެޝަންތައް ފަށާނީ ގައުމީ ސަލާމުން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު ވައުދަކީ ގައުމިއްޔަތު އާލާދިރުވުން ކަމަށާއި މީގެ ބޭނުމަކީ ގައުމީ ލަވަ އާއި ގައުމީ ދިދަ އަށް ސްކޫލް ކުދިން ލޯބި ޖެއްސުން ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. “ކޮންމެ ދުވަހަކު…

Read More

ހުޅުމާލޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ހަދަނީ

ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީން ހުޅުމާލޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނިވަސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. ޝެހެނާޒް އާދަމް ޕީއެސްއެމްގައި ވިދާޅުވީ އެމްއެންޔޫގެ މިހާރުގެ މެޑިކަލް ސްކޫލް ހިންގަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ޖާގައެއްގައިކަމުން އެކަމުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި މެޑިސިން ދާއިރާ އަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާން ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާއެއްކަމުން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ….

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com