barge grounded in sh. noomara

ނޫމަރާ ފަރަށް އެރި ބާޖުގެ ޖޫރިމަނާ ނޫމަރާ އަށް ލިބެންވާނެ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް

ށ. ނޫމަރާ ފަރަށް 2019 ވަނަ އަހަރު އުރުނު ބާޖުން އެ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ނަގާ 61 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ބައެއް ދިނުމަށް އެެރަށު ކައުންސިލުން އެދެފި އެވެ. “ބާޖު އެރީ ކައުންސިލްގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައިވާ ފަރަކަށް. އޭގެ ގެއްލުން ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން އުފުލީ އަޅުގަނޑުމެން. އެކަމާ ގުޅިގެން ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން [ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް] އިއާދަވުމަށް، ޖޫރިމަނާ 61.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން ކޮންމެވެސް ވަރެއް […]

Read More

ސަތޭކަ ހާސް ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭރުގެ އެހީއަކަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ: ރައީސް ޔާމިން

އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ހޯދާކަށް ބޭރުގެ އެހީއަކަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި, ބޭރަށް އެހީއަށްދާނީ ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިފައިގެންކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޗެނަލް 13 ގައި މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެތެރެއިން ވެފައި ހުންނަ ގޮތަކީ ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުގައި ވެސް ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެހީއަށް އެދެވުން ކަމަށެވެ. “އަޅުގަނޑު އެއްފަހަރު ދުށިން އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުގެ ކުރީކޮޅު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަޅުގަނޑާއި ހަމައަށް…

Read More

ދުނިޔަވީ ސައިންސްގައި ފަރަންޖީންނަށް ދެލޯކަނު ކޮށް މުސްލިމުން ތަބާވުމުގެ ނުރައްކާ އިންތިހާއަށް ބޮޑު!

މެޑިސިނަލް ބަޔޯކެމިސްޓްރީ އިން ބީ.އެސް.ސީ އަދި ބަޔޯކެމިސްޓްރީ އިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާޞިލުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުސްލިމު ޑރ. އަމްޖަދު ރަފީޤު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.   “ކާފަރުންގެ ދުނިޔަވީ ސައިންސު ތަކުގައި ތިބާ ދެލޯކަނު ކޮށް ތަބާވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. މިއީ އިސްތިރާޖީ ގޮތުން މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ވެދާނެ އެވެ. (މިއަދު) މުސްލިމުން މި ވަނީ ކަންކަމުގައި އަމިއްލައަށް އިސްނަގައި ކުރިއަރައިގެން ދާ މީހުންގެ ބަދަލުގައި (ކާފަރުންގެ ފަންނުތަކުގެ ފަހަތުން ދުވެ…

Read More

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހިތަނާ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްފަހުން މި ދެމަފިރިންނަށް ވީ ގޮތް އެނގޭތަ؟

ކޭޕް ކޮޑް ގެ މި ޒުވާން އާއިލާ އަށް ދިމާވި ހާދިސާ އަށް ފަހު އެ ހިސާބުގަނޑު ވަނީ ހިމޭންވެފައެވެ. މި ޒުވާން އާއިލާގަ ތިބީ މަންމައާ ބައްޕަ އަދި ކުޑަ ކުޑަ ދެ ކުދިންނެވެ. އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޭދަ ކުރި މިއާއިލާ އާ ހިތާމަ ބައްދަލު ކުރީ ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކްރިސް އަކީ ސީނިއާ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒީފާގަ އުޅޭ މީހުންނާ ގުޅޭ ރަނގަޅު މީހެކެވެ. މިކޭލް އަކީ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ…

Read More

ޕީއެސްއެމުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފަކަށް 54،000 ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

ޕީއެސްއެމުން ވަކިކުރި ޗީފް ޕްރޮޑަކްޝަން ޓެކްނީޝަން، އައްޔޫބު އަލީ އަށް 54،000 ރުފިޔާ ދޭން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރިބިއުނަލުން އަންގައިފި އެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރިބިއުނަލުން ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް މި އަމުރުކުރީ އައްޔޫބު ޕެޓާނިޓީ ލީވްގައި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ވަނިކޮށް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކޮށް ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ދެވޭނެގޮތް ނުވެފައިވަނިކޮށް އައްޔޫބު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 29 ގައި އޭނާ ހުށަހެޅި […]

Read More

ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރިއާ 70ގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ހުރި އެއްގޮތް ކަންތައް

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޭބިސީ ތަކުގައި “ފަތުރުވެރިން” ގެންގުޅުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާ ހޯމް ސްޓޭއަކީ ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކުގެ އަޚުލާޤިއްޔަތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ސަލަފް ޖަމުޢިއްޔާއިން ބަޔާން ނެރުމާ ގުޅިގެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޮޑު ބަހުސެއް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ މިސިޔާސަތު ދިފާއު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެކެނީ ސަލަފުގެ މި ބަޔާނަކީ މިކަމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސޯދަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ވަޒަން ކުރުމެއް ނެތި ހަމަ އެކަނި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުން އެކަނި…

Read More
umar-bin-khattab-quotes-says-less-does-more

އުމަރުގެފާނުގެ ހިކުމަތުގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބަސްކޮޅެއް

އުމަރުގެފާނަކީ މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާއެވެ. އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި, އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން, އިސްލާމީ ދައުލަތް އިތުރަށް ބިނާކުރެއްވި ވެރިޔާއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޚަލީފާކަން ކުރެއްވީ ހިޖުރައިން 13ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 22ވަނަ އަހަރަށެވެ. ތިރީގައި އެ ވަނީ އެކަލޭގެފާނަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭ ހިކުމަތުގެ ބަސްކޮޅެއެއްގެ މާނަކޮށްލުމެކެވެ. އަހަރެންނަށް އިޚުތިޔާރެއް ލިބިގެންވީ ނަމަ، މާ ވިއްކާ މީހެއް ނޫން މީހަކަށް އަހަރެން ނުވީމުހެވެ. އޭރުން، އެކަމުން މާ ބޮޑު ފައިދާއެއް ނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް، މީރު…

Read More
hulhumale city, maldives

ހަމަ އެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ދިނުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން – އާއްމު ރައްޔިތުން

ހުޅުމާލެ އިން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ބިން ވިއްކަން ނިންމި ނިންމުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒު ވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލެއަކީ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހިއްކާ ބޮޑު ކޮށްފަ އޮތް ބިމަކަށް ވެފ،ަ އާއްމު އުސޫލަކުން ރާއްޖޭގެ އެެހެން ރަށް ރަށުގަ ވެސް ބިން ނުދޭތާ50 ވަރަކަށް ވެދާނެކަމަށާ، ވަކި ނަސްލަކަށް ބިން ހަމަ ޖެއްސުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ކަމަށް އާޢްމު ރައްޔިތުން މީސް މީޑިޔާގައި ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ….

Read More
Male' City Mayor Dr. Muizzu

މޭޔަރު ޑޮކްޓަރު މުއިއްޒު ބޭނުން ވަނީ މިއަހަރު މުޅި މާލެ ހިލޭ ވައިފައި ކުރަން

މުޅި މާލެ ހިލޭ ވައިފައި ކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މި އުފާވެރި އުންމީދު މޭޔަރު މުއިއްޒު ދެއްވީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވަމުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައެވެ. މިފެށުނު 2022 ވަނަ އަހަރަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް އަލި އަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ. […]

Read More
Maldives-Taxi

“މިއީ އަހަރެންގެ ކާރެއް، އަރުވާނީ ބޭނުން ބަޔަކު، ކުރާނީ ބޭނުން ދަތުރެއް،”

އިހަށްރޭ ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެ އައި ބަޔަކު ޓެކްސީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެތައް އިރެއް ވަންދެން ބަނދަރުމަތީ ތިބެން ޖެހުނެވެ. ކުޑަކުޑަ ކުދިން ތަކެއް ގޮވައިގެން އެމީހުން ގެނައި ފޮށިތަކާއި ކޮތަޅުތައް ހިފައިގެން އެ ހިސާބުން ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ޓެކްސީއަކަތް އަތް ނެގިއެވެ. ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކަށް ގުޅިއެވެ. އެޕް ތައް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސީ ދަތުރު ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަޑިއެއްގެ އިރުވީއިރުވެސް އެމީހުނަކަށް ޓެކްސީއެއް ނުލިބުނެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންތައް ކޮޅަށް ތިބެ ތިބެ ވަރުބަލިވެގެން އެތާ ޕާލުކޮށްފާހުރި […]

Read More

ހުޅުމާލެ އިން ވިއްކާ ބިންތައް ހަމައެކަނި “މާލޭ” މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ހަމައެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ވިއްކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ހުޅުމާލެ ބަލަހައްޓާ އެޗްޑީސީން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިއްކި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 1،603 އަކަފޫޓާއި 2،633.93 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ 60 ބިމެއް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ގަތުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ މަހުގެ 27 ގައި ހުޅުވާލިއިރު ކޮންމެ ރަށެއްގެ މީހަކަށް ވެސް ބިން ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ. އެކަަމަކު އެ […]

Read More
jameeath-salaf-madives-event

“ހޯމްސްޓޭގެ” ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ޖީލު ހަލާކުވެގެންދާނެ: ސަލަފް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރި ތައާރަފްކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން މާ ދުރުނޫން މުސްތަގުބަލެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުގެ އަޚްލާޤިއްޔާތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ބުނެފިއެވެ. ހޯމް ސްޓޭ ތައާރަފްކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ، އިޖްތިމާޢީ ޝަޚްޞު ފުނޑުފުނޑުވެގެން ގޮސްދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އެބައޮތްކަމަށް ބުނެ އެ ޖަމުއިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ގެސްޓުހައުންގެ ގޮތުގައި ފަރުތުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަކިވަކި ތަންތައް ހަދައި ހިންގަމުންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގައި މުންކަރާތައް އާންމުވަމުންދާއިރު، މީހުން […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com