ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަރުލަމާނީ ހުށަހެޅުމަށް ޖޭޕީ ތެރޭ ތާއީދެއް ނެތް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއާ ދުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން، ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާ ހާލަތެއްގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ކަންކަމާމެދު އެ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި މާ ބޮޑު ޝައުގެއް ނެތްކަމަށް ގާސިމްގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު ވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެއާ ވިދިގެން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. އެ ކަންކަން ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން […]

Read More

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓެއްގެ އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް ރައީސް ނަޝީދަށް

އެމްޑީޕީގެ ދުވަސްވީ އިސް އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ފަޒީލް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިޔެފައިވާ އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް އޭނާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ.   ޓްވިޓާގައި ފަޒީލް އާންމުކުރި މި ސިޓީގައި ރައީސް ނަޝީދަށް މުހާތަބުކޮށް ޕާޓީއާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިންމު އަދި އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކެއް ލިޔެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ރައީސް ނަޝީދަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ފަޒީލް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ހާލަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ މިހާރު […]

Read More

ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ލާވޯޓަކުން ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ – ޝަރީފް

ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންލާ ވޯޓަކުން ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ، އެމްއެންޕީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   ޝަރީފް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ހޯދޭ ކެންޑިޑޭޓަކީ މޮޅުވާ ކެންޑިޑޭޓް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން ބޭނުން ތެރިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައީސަކަށް ހުރެވޭނީ ވޯޓްލާ މީހުންގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. “ރައީސް ނަޝީދު […]

Read More

ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވެންޏާ، އެމްޑީޕީން ކުރިމަތި ލާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނަމަ، އެމްޑީޕީއިން ރިޔާސީ ރޭހުގައި ކުރިމަތި ލައްވާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުސެއިން އިސްމާއީލް މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ، މިހާރު އިމާމުއްދީން ސުކޫލުގައި ކުރިޔަށްދާ، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިރޭގެ ޤައިމީ މަޖިލީހަކީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލީހެކެވެ. […]

Read More

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި – ޢުމަރު 

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގައި، ނަޝީދު ގެ ވެރިކަމުގައި 2009 ވަނަ އަހަރު، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އިންޑިއާ އާއި ހަވާލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވުން ތަކެއް ހެދިކަން އޭރުގެ ލިޔުން ތަކުން ހާމަވާން އެބަ ހުއްޓެވެ. ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހިފައިގެން އައިސްފައި ވަނީ 2010 ވަނަ […]

Read More

ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ “ހަސަން ކުރުސީ” ގެލާދީނީ ވާހަކަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާއިފި.

ޓުވިޓާގައި “ހަސަން ކުރުސީ”ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން އިސްލާމްދީނުގެ ބައެއް ހުކުމްތަކާއި އިސްލާމް ދީނުގައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ގޮންޖަހާ ފުރައްސާރަކޮށް ދީނާ ހިލާފު ކަންކަން އާންމު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާތީ އެ މައްސަލަ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލްމުވެރިން ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން މިއަދު ފުލުހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހަސަން ކުރުސީގެ ނަމުގައި ޓުވީޓާގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެކައުންޓަކީ އިސްލާމް […]

Read More

200 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެ ބަދަލު ދިވެހި ދައުލަތުން ހޯދަނީ އެންމެ 36 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކޮށްގެން!

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ލަގްޒަރީ ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އުވާލުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި، 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން އުޅުނު ކުންފުނިން އެތަނަށް އިންވެސްޓްކުރާނީ 36 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ޓާޓާ ހައުސިން އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޓާޓާ ހައުސިން އިން މިހާރު ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި […]

Read More

އިންޑިއާ އައުޓް ބިލަށް އެމްޑީޕީ ތެރޭން ވެސް ތާއީދެއް ނެތް

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު ފެކްޝަނުން މަޖްލީހަށް ވައްދާފައިވާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމާއި މެދު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “އިންޑިއާ އައުޓް” ގޮވުން ހުއްޓުވުމުގެ މަގްސަދުގައި އެމްޑީޕީއިން ވަނީ “ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބިލުގެ ނަމުގައި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށައެޅުމަށް ނިންމާ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ […]

Read More

ޖޭއެސްސީގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރައީސް އިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް – އަލީ ހުސައިން

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ އަދި ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންނެވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖޭއެސްސީ ބަދަލު ކުރާ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރު އަހްމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ ބަހުސްގައި އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ މިއީ ވެރިކަމަށް […]

Read More
China Ambassador to Maldives

ރާއްޖެއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބާއްވަން ޗައިނާ އެދޭކަމަށް ޗައިނާގެ ޙާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ.

ރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ކުރިން އެއްބަސް ވެވުނު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަަމަށް ޗައިނާގެ ޙާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޗައިނާއާ ފަދަ ބިޔަ ބާރުގަދަ ގައުމަކުން އެހެން ގައުމަކަށް މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސް ވުން ހެދުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން އަބަދުވެސް ތިބެނީ ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުން މިފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ލިބޭތޯ އެދި އެދިއެވެ. ރާޢްޖެ ނޫނީ މިފަދަ ނަސީބެއް ލިބި ބަލައިގަންނަން ނޭނގުނު ގައުމެއް ދުނިޔޭގެ ތާރީޙްގަ ވެސް އޮތް […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com