ރައީސް ޔާމީން މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތުގައި ސުއޫދު، މިއަދު ފަށަނީ

ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގެ އިސްތިއުނާފް މިއަދަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށަން ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިއަދު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށާއިރު މައްސަލަ ބަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވަނީ ހުސްނުއްސޫދެވެ. ސޫދާއެކު ދެން މި މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗުގައި ހިމެނެނީ ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ. […]

Read More

ވަކީލުންނާ މަޝްވަރާކުރަން ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ރައީސް ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި!

ވަކީލުންނާ މަޝްވަރާކުރަން ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލައިފައިވާ ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ މިއަދު އޮތް އަޑުއެހުމުގައި  އިފްތިތާޙީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ރައީސް ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވަކީލުންނާއި ބައްދަލު ނުކުރެވޭތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފައެވެ. މި މައްސަލައިގެ އިފްތިތާޙީ ބަޔާން […]

Read More

ރައީސް ޔާމީނަށް މަޑުކުރާނީ ކިހާ ދުވަހަކަށް؟ ޕްލޭން ބީއަކީ ކޮބާ؟

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން ދައްކުވައިދިން އެއް ހަގީގަތަކީ ވަކި ލީޑަރަކަށް ނޫނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިނުދެވޭނެ ކަމެވެ. ވަކި މީހަކު ހުރެގެން ނޫނީ އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޒައާމަތުގައި ޑީއާރްޕީންނާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ރައީސް ކަމުގައި އެމްޑީޕީން އަދި މިހާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ލީޑާޝިޕްގައި ޕީޕީއެމުންވެސް ދައްކުވައިދިނީ އެ ހަގީގަތެވެ. ޑީއާރްޕީ އާއި އެމްޑީޕީން އެއީ ހަގީގަތް ނޫން ކަން ގަބޫލުކޮށް، ވިސްނުން ބަދަލުކުރުވިއެވެ. […]

Read More

ޗާގޯސް މައްސަލަ: އިޓްލޮސްއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުވަނީ، ސިޓީގައި ސޮއިކުރަން 5 ޕާޓީއަކަށް ދައުވަތު

ޗާގޯސް މައްސަލަ: އިޓްލޮސްއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުވަނީ، ސިޓީގައި ސޮއިކުރަން 5 ޕާޓީއަކަށް ދައުވަތު ސޮއި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ އެމްޑީއޭ، އަދާލަތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އެމްއެންޕީ އަދި އެމްއާރުއެމް އަށް ދީފައި ފޯޅަވަހި ހިމެނޭހެން ރާއްޖެ އާއި ޗާގޯސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ފުށުއަރާ މައްސަލާގައި، އެ މައްސަަލަ ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް) އަށް ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވަން ނިންމަވާ، […]

Read More
Addu Shareef

ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީއާމެދު އީސީން ގޮތެއް ނިންމަންވެއްޖެ: ޝަރީފް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑެސީއާމެދު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް ނިންމަންވެއްޖެކަމަށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ އާމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ޕީޕީއެމަށްވެސް ކުރިއަށްދެވޭނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީއާމެދު އީސީން ވަކިގޮތެއް ނިންމައިގެން ކަމަށެވެ. ޝަރުއީ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާގައި ކުރިއަށްދާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތި […]

Read More

“އުތުރު ތިލަފަޅު އެގްރީމެންޓުން އިންޑިއާއަށް ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ތަޙުލީލެއް ނުކުރެވޭނެ”

ޔޫޓީއެފް އެއްބަސް ވުމާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ވަނީ ކަނޑުތަކާއި އެކު ދުއްވާލާފައި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަކާއި އެކު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތަޙުލީލެއް ކުރުމުގެ ބާރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި އުޅޭ މަސްތަކުގެ ވިޔަސް މުރަކައިގެ ވިޔަސް އިންޑިއާ އަށް ފިޔަވާ ތަޙުލީލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު […]

Read More

އިންޑިޔާ އައުޓް ކުރަން ޕީޕީއެމުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ހައްގު

އިއްޔެ ބޭއްވުނު އިންޑިޔާ އައުޓް މުޒާހިރާ، ފުލުހުންނާ ސިފައިން ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ރޫޅާލުމާ އެކު ގިނަ ބަޔެއްގެ ތާއީދު އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ އިން ބޭރުކުރަން އޮތްކަން ހާމަ ވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ މުފައްކިރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރިވުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކުން ކުރިޔަސް މިކަމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް އަދި ދިވެހިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ […]

Read More

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސިއްރުތައް ފޮރުވިފައި އެބަހުއްޓޭ ބުނަނީ އެކަން އެނގޭތީ: ޔާމީން

އިންޑިއާއާއެކު ވެފައިވާ ދިފާއީ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދައްކަވަނީ ހަގީގަތާހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ޔާމީން ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވެފައިފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހުސްވި ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގަ އެވެ. އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަގައި ޔާމީނަށް ރައްދުކޮށް މިހެން ވިދާޅުވީ […]

Read More

ބޭރު ގައުމެއްގެ އަސްކަރީ ބަޔަކު ތިބޭނަމަ، ހަތިޔާރާ ނުލައި ނުތިބޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

ބޭރު ގައުމެއްގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބަޔަކު، އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ހަތިޔާރު ނުލައި ނުތިބޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޅ.ކުރެންދޫއަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބިނަމަވެސް، އެމީހުންގެ އަތުގައި ހަތިޔާރެއް ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީންވެސް، އަދި ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރާ އެކި ފަރާތްތަކުންވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ […]

Read More

އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް ގައުމު ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެމްޑީޕީ އެކަންޏެއްނޫން: ރައީސް ޔާމީނު

އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް ގައުމު ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެމްޑީޕީ އެކަންޏެއް ނޫންކަމަށާއި އެ ޒިންމާ މިސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ހިމެނޭހުރިހާ ޕާޓީތަކާއި އެޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނައިފަރުގައި ބޭއްވި އިންޑިއާ އައުޓް (އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ) ޙަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީނު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ފައިހިއްޕެވޭގޮތް ހަދައިދީގެން އުޅެނީއަކީ އިންޑިއާއިން ލިބޭ ބިސްކޮޅެއްގެ ބަދަލުގައި ނޫންކަމަށާއި އެކަން މިސަރުކާރުން ކޮށްގެން އުޅެނީ އިންޑިއާއާއި ނުލައި […]

Read More

އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއް ބާތިލުކުރާނަން: ޔާމީން

ދެން އުފެދޭ ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންޑިއާއާއެކު ރާއްޖެއިން ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއް ބާތިލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރުގައި މިއަދު ހަވީރު އޮތް “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތުގަައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގައި އޮތް ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާ ހިތްދަތިކަން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ބަޔަކާއެކު ކުރަން ޖެހޭ އެއްބަސްވުމެއް ނޯންނާނެ […]

Read More

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ކަންކަމަށް އިންޑިއާއިން ގެންދަނީ އަތާ ފަޔާއި ބޮލުން ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ކަންކަމަށް އިނޑިއާއިން ގެންދަނީ އަތާ ފަޔާއި ބޮލުން ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ކަަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އދ. މަހިބަދޫގައި އޮތް އިންޑިއާ އައުޓްގެ ހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތަކަކާއެކުގައި ނަމަވެސް ދިވެހީން ވިޔަފާރީގެ އެއްބުސްވުމެއް ހަދައިފިނަމަ ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތު މީހާއަށްކަމަށެވެ. އަދި ދިވެެހި ސަރުކާރުން އެކަމުގައި ވެސް ނިންމީ ދިވެހީންގެ ހައްގުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުމަށްކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com