Maldives starts departure tax

6 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، އެންމެ ގިނައީ ރަޝިއާ މީހުން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަސްދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް 6 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއަށް މިހާރު މަހެއްގެ މައްޗަށް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އާދެއެވެ. މިމަހުގެ ފުރަތަމަ 19 ދުވަހު ވަނީ 102،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 626،392 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު %18.8 އިތުރު އަދަދެކެވެ. […]

Read More

އެރޮފްލޯޓް ރާއްޖެ އަންނަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ރަޝިޔާއަށް އަންގައިފި

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާ ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެރޮފްލޯޓްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރަށް އަންގައިފި އެވެ. ވީ ކިހިނެއް؟ – ޔޫކުރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާ އެރޮފްލޯޓްއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަން ޝައުގުވެރިވެ އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ސާފުކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ ވައިގެ […]

Read More

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި އެއްވެސް ނިޒާމަކަށް ނުހުއްޓުވޭ އަޑަށް ވުރެ 10 ގުނަ ބާރަށް ދުވާ މިސައިލް ބޭނުން ކޮށްފި

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހުކުރު ދުވަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމުގެ އެންމެ އާ ކިންޒާލް ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްފި އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ޔޫރަޕާ އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ދިން އިންޒާރެކެވެ. މި މިސައިލަކީ އަދި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ވައްޓާލުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ނުވާ ނިޔުކްލިޔާ ބޮން ފޮނުވާލުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މިސައިލެކެވެ. ހަނގުރާމައިގައި ހައި-ޕްރިސިޝަން ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކަމަށް ރަޝިޔާއިން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އިއުތިރާފުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ހުޅަނގު ޔޫކްރެއިންއަށް ތާއީދުކުރާ ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި […]

Read More

ގޮދަނާއި، ޒުވާރިއާއި ހަކުރު އެކްސްޕޯޓްކުރުން ރަޝިޔާއިން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފި

ގޮދަނާއި ރޯ ހަކުރު އެކްސްޕޯޓްކުރުން ރަޝިޔާއިން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފިއެވެ. މިކަމާބެހޭ ގަރާރުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރެވެ. މި ގަރާރުގެ ދަށުން، މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 31 ނިޔަލަށް އަވަށްޓެރި ޔޫރޭޝިއަން އިކޮނޮމިކް ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް ހުދު އަދި ރޯ ހަކުރު އެކްސްޕޯޓް ކުރުންވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ގޮދަނާއި، ދޮނަޅައާއި، ފަލަ ހަނޑުލާއި ޒުވާރިވެސް އެ ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ޖޫންމަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ރަޝިޔާ ސިފައިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން […]

Read More

ޔޫކްރެއިންގެ މަރިއޮޕޯލް ސިޓީ ރަޝިޔާ ސިފައިން ގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މަރިއޮޕޯލް ރަޝިއާގެ ސިފައިން ގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެ ކަމަށް މިލިޓަރީ އެނަލިސްޓުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަރިއޮޕޯލް ސިޓީއަކީ ރަޝިއާ ސިފައިންނާއި ޔޫކްރެއިން ސިފައިންނާ ދެމެދު އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގި އެއް ސަރަހައްދެވެ. އެ ސަހަރުގައި މިހާރު ރަޝިޔާ ސިފައިން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ހަތިޔާރު އުފެެއްދުމަށް ޔުކްރެއިން އިން އުފެއްދި ވޯކްޝޮޕްތަކާ ކާރުޙާނާ ތައް ހަލާކު ކުރުމެވެ. އަދި މިސައިލް ހަމަލާތައް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފޮނުވާލާނެ ކަމަށާ ރައްޔިތުން މިލިޓަރީ އަދި […]

Read More

ރަޝިޔާގައި އިންސްޓަގްރާމު ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ރަޝިޔާ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ‘ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ގޮވާލުމާ’ ގުޅިގެން އިންސްޓަގްރާމްގެ ހިދުމަތް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާ ރޮސްކޮމްނަޑްޒޯ އިން ބުނެފި އެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ތިބި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑަމިއާ ޕޫޓިން އާއި ރަޝިޔާގެ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ގޮވާލުމަށް ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް އިންސްޓަގްރާމްގެ ވެރި ކުންފުނި މެޓަ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ކުރިޔާ ހިލާފަށް “އުދުވާން ފަށާފައިވާ ރަޝިޔާގެ […]

Read More

ނަފްރަތު އުފެދޭ ވާހަކަ ދެއްކުން، ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފޭސްބުކުން ހުއްދަ ކުރަނީ

  ޔޫކުރެއިންގައި ހިގަމުންދާ ހަގުރާމައާއި ގުޅިގެން، ފޭސްބުކު އަދި އިންސްޓަގްރާމް ޕްލެޓްފީމު ބޭނުންކޮށްގެން، ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްދަ ކުރުމަށް މި ދެ ޕްލެޓްފޯމު ހިންގަމުންދާ މެޓަ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. ފޭސްބުކުއާއި އިންސްޓަގްރާމް ހިންގަމުންދާ މެޓަ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި، އެ ޕްލެޓްފޯމުތައް ބޭނުންކޮށް ދެކެވޭ ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ބައެއް ވާހަކަތަ ހުއްދަ ކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫކުރެއިން […]

Read More

ޔޫކުރެއިން ހަނގުރާމައިން ލިބޭ 10 ފިލާވަޅު!

ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށްދާއިރު އަރަމުންދާ ހިރަފުސްތަކުން ހަގީގީ މަންޒަރު ހަމަ ލޮލަށް ނުފެނިދާނެއެވެ. ހަނގުރާމައިގެ މޮޅާއި ދެރަ، ކާމިޔާބާއި ނާކާމިޔާބު އެނގޭނީ ހަނގުރާމަ ނިމުނީމައެވެ. ނަމަވެސް ހަނގުރާމައެއް ހިނގަމުންދާއިރު ވެސް އެނގޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. ލިބިގަނެވިދާނެ ޢިބުރަތްތަކަކާއި ހޯދިދާނެ ފިލާވަޅުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. 1. ޔޫކްރެއިނަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެކެވެ. ރަޝިއާއިން ވެސް އެކަމަށް ވަނީ އިޢުތިރާފު ވެފައެވެ. އެކަމަކު ޔޫކްރެއިނަކަށް ބޭނުން ބަޔަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. ބޭނުން ޖަމާޢަތަކާ ގުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. ދުވަހަކު […]

Read More

ރަޝިޔާއާއި ޔޫކުރެއިނުން ގޮދަން ބޭރުކުރުން ހުއްޓި، އަގުތައް ރެކޯޑުމިންވަރަކަށް އުފުލިއްޖެ

ރަޝިޔާއިން ޔޫކުރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ޤައުމުން ގޮދަން ބޭރުކުރުން ހުއްޓި ސަބަބުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ގޮދަނުގެ އަގުއުފުލި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންފްލޭޝަން އިތުރަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ރަޝިޔާއާއި ޔޫކުރެއިނަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ގޮދަނުގެ 30 އިންސައްތަ އުފައްދާ ދެ ޤައުމެވެ. ދެ ޤައުމުގައިވެސް ފާއިތުވި އަހަރު ގޮވާންކުރި ގޮދަނުން ބޭރުނުކުރެވި ބާކީ ގޮދަން ހުރިކަމަށް ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް ނޫހުން ރިޕޯޓުކުރިއެވެ. މުހައްލިލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ގޮދަނުގެ ބާޒާރުގެ 30 އިންސައްތަ ބާޒާރަށް ނުނެރެވޭތީ ދުނިޔޭގެ […]

Read More

އަދުގެ ދުނިޔެ: ކްރައިމިއާއަކީ ރޫސީންގެ ތަނެއް ނޫނެވެ. ޔުކްރޭނުގެ ތަނެއްވެސް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންގެ ތަނެކެވެ.

ޔުކްރޭނާއި ރަޝިޔާގެ އަރައިރުންތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ކްރައިމިއާގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައެވެ. ޔޫރަޕުގެ ބައްރުގެ ތެރެއިން މުއްޔެއްގެ މިސާލުގައި ބްލެކްސީގެ ތެރެއަށް ނުކުމެފައިވާ ކްރައިމިއާގެ ބޮޑުމިނަކީ ހަތާވީސްހާސް އަކަ ކިލޯމީޓަރެވެ. އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ބޮޑުމިނެއްތޯ ބަލަންޏާ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސައިޒަށް ނިސްބަތްކުރަމާބަހީއެވެ. ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އުތުރު މެސެޑޯނިޔާއާއި ސްލޮވީނިޔާއާއި ސައިޕްރަސްއާއި ލަގްޒެމްބޯގަށްވުރެ ކްރައިމިއާ ބޮޑެވެ. އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލާއި ލުބުނާނާއި ކުވޭތާއި ގަތަރަށްވުރެވެސް ކްރައިމިއާ މާބޮޑެވެ. ކްރައިމިއާގެ ވަށައިގެންކަހަލަ ގޮތަކަށް […]

Read More
Maldives starts departure tax

މި އަހަރު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން އައީ ރަޝިޔާ ފަތުރުވެރިން

މި އަހަރު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން އައީ ރަޝިޔާ ފަތުރުވެރިންކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މި އަހަރު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 289،964 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 44،055 ފަތުރުވެރިންނަކީ ރަޝިޔާ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެއީ މި އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ ނަމްބަރު ވަން މާކެޓެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރޭނަށް ހަމަލާދެމުންދާއިރު، ރަޝިޔާއިން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދަށް ވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިހާރުވެސް ޔޫކްރޭނުން ރާއްޖެ […]

Read More

ނިއުކްލިއާ ޕްލާންޓަށް ހަމަލާދީ ރޯކޮށްލައިފިކަމަށް ބުނެ ޔޫކްރޭނުން ފެތުރީ ދޮގު ޙަބަރެއް

ޔޫރަޕުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނިއުކްލިއާ ޕްލާންޓަށް ހަމަލާދީ ރޯކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ ޔޫކްރޭނުން ފެތުރީ ދޮގު ޙަބަރެއް ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މިލިޓަރީ ތަޖުރިބާ ކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޔޫކްރޭނުން މިދޮގު ޙަބަރު ފެތުރީ އެމެރިކާ އަދި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަށް މި ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށެވެ. ޔުކްރޭނުގައި ހުންނަ، ޔޫރަޕުގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު ނިއުކްލިއާ ޕަވާ ޕްލާންޓް. ޔުކްރޭނުގެ މިލިޓަރީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވީ ނިއުކްލިއާ ސޭފްޓީގެ ޔަގީންކަން ޕްލާންޓުގެ ޑިރެކްޓަރު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com