ބިކިނީ ބީޗާ ބެހޭގޮތުން މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ އޮގަރު ވަހީދު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް

މިރާއްޖެއިން މިހާރަކަށްއައިސް އިވޭ އަޑަކާއި ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހަދައިފައި ހުންނަ ގެސްޓުހައުސްތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަންހެނުން މޫދަަށް އެރިލައި، އަތިރިމަތީގައި އަވީލެވި، މިކަހަލަ ކަންކަން ކޮށްލާން އެ ރަށްރަށުގެ އަތިރިމަތީން ބައެއް ޚާއްޞަކުރާން ޖެހޭ ވާހަކައެވެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ، ނުވަތަ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބުނެވެނީ، މިދެންނެވި ޒާތުގެ އަންހެނުން ބިކިނީލައިގެން އަތިރިމަތީގައި އުޅޭ ވާހަކައެވެ. ބިކިނީގެ ނިވާކަން ކުޑަކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު އެކި ހަމަތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ވާހަކައެވެ. މައިންދަރީންނަށް ލޯހުޅުވައިލާން…

Read More

ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރިއާ 70ގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ހުރި އެއްގޮތް ކަންތައް

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޭބިސީ ތަކުގައި “ފަތުރުވެރިން” ގެންގުޅުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާ ހޯމް ސްޓޭއަކީ ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކުގެ އަޚުލާޤިއްޔަތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ސަލަފް ޖަމުޢިއްޔާއިން ބަޔާން ނެރުމާ ގުޅިގެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޮޑު ބަހުސެއް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ މިސިޔާސަތު ދިފާއު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެކެނީ ސަލަފުގެ މި ބަޔާނަކީ މިކަމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސޯދަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ވަޒަން ކުރުމެއް ނެތި ހަމަ އެކަނި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުން އެކަނި…

Read More
jameeath-salaf-madives-event

“ހޯމްސްޓޭގެ” ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ޖީލު ހަލާކުވެގެންދާނެ: ސަލަފް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރި ތައާރަފްކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން މާ ދުރުނޫން މުސްތަގުބަލެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުގެ އަޚްލާޤިއްޔާތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ބުނެފިއެވެ. ހޯމް ސްޓޭ ތައާރަފްކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ، އިޖްތިމާޢީ ޝަޚްޞު ފުނޑުފުނޑުވެގެން ގޮސްދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އެބައޮތްކަމަށް ބުނެ އެ ޖަމުއިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ގެސްޓުހައުންގެ ގޮތުގައި ފަރުތުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަކިވަކި ތަންތައް ހަދައި ހިންގަމުންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގައި މުންކަރާތައް އާންމުވަމުންދާއިރު، މީހުން […]

Read More
Maldives bikini beach homestay tourism implemented

މައްސަލަ ބޮޑުވި ހޯމް ސްޓޭ ޓޫރިޒަމްގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓުކޮށްފި

އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ޙިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދު ހަދާ އެގަވާދު ސަރުކާރުން މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފިއެވެ. ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން، މިހާރު ހިނގާ ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ވުރެ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތެ ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުންވެސް ދަނީ ވިދާޅުވަމުން ނެވެ. ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށް ރަށުގައި މިހާރު ވެސް ބިކިނީ ބީޗް އުފެދި ފަތުރުވެރިން އޮރިޔާން ނިވާ…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com