ދެ އަހަރު ފަހުން މާސްކު ނާޅާ ސްކޫލަށް – ކުޑަ ކުދިން އުފަލުން ފޮޅިފައި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅަން މަޖްބޫރު ކުރި މާސްކު އުވާލުމުން މިއަދު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާނީ މާސްކު ނާޅާއެވެ. ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހަކަށް ވާނެ ދުވަހެކެވެ. މާސްކު އެޅުން މަޖްބޫރު ކުރީ އިޖްތިމާއީ ޕްރެޝަރުގައި ކަމަށް ގިނަ ސައިންސްވެރިން ގަބޫލު ކުރައްވައެވެ. މެޑިކަލް ގޮތުން ފޮތި މާސްކަކީ ކޮވިޑު ވައިރަސް ހުއްޓުވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މުޖްތަމައުގެ ގިނަ ބަޔެއް ނުވަތަ ބާރުގަދަ މަދު ބަޔެއް ވަކި ގޮތެއް ގަބޫލު ކުރަން…

Read More
maldives-president-Ibrahim-Muhammad-Solih

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި!

ދެ އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގައި އަޅާފައި އޮތް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދާދި ދެންމެއަކު އުވާލައްވައިފިއެވެ. މި ބަދަލާ އެކު ދަތުރު ކުރުމަށް ކުރިން މަޖްބޫރު ކުރި ވެކްސިން ޖެހުމާ ކަރަންޓީނު ކުރުން ފަދަ ކަންތަކާ މާސްކު އެޅުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ރައީސް މިގެންނެވި ބަދަލަށް ތާއީދު ކުރައްވައެވެ. އަދި މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ހަލުވިކަމާ އެކު ކުރި އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Read More

މެލޭޝިއާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވަން ނިންމުމާއެކު އެއާ އޭޝިއާގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ދެ އަހަރު ވަންދެން މެލޭޝިއާގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަންނަ މަހު އެ ގައުމު ހުޅުވާން ނިންމުމާއެކު އެއާ އޭޝިއާގެ ދަތުރުތައް ވެސް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މެލޭޝިއާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިދިޔަ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު ހިސާބުން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގެ ބޯޑަރު އޮތީ ބަންދު ކޮށްފައެވެ. ހަމައެކަނި އެގައުމަށް އެތެރެވެވެނީ އެގައުމުގައި ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުން ގެންދާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އެހެންކަމުން އެގައުމުގެ އިގްތިސޯދަށް ވެސް އެކަމުގެ އަސަރު ވަނީ […]

Read More

ދިވެހިންގެ ތެރޭ މަގުބޫލު މެލޭޝިއާ އަންނަ މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަނީ

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މެލޭޝިއާގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްމާއިލް ސަބްރީ ޔަކޮބް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މެލޭޝިޔާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ، މެލޭޝިޔާއަށް އެތެރެވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުވެރިންގެ އަތުގައި ސައްހަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އަދި މެލޭޝިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިނިވަންކަމާއެކު އެހެން ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ބޮޑުވަޒީރު […]

Read More

ލަންކާ: ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަން ލުއިތަކެއް ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19) ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މީގެ ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި ވާ ހަރުކަށި އުސޫލަށް، ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން ލުއި ދީފިއެވެ. އެގޮތުން ސްރީލަންކާގެ ކޮންމެ ގަބުރުސްތާނެއްގައިވެސް ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިތައް ވަޅުލުމުގެ އިޒުނަ، އެ ގައުމުގެ ޑައިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސާވިސަސް ޑރ އަސޭލާ ގުނަވަރްދަނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ސްރީލަންކާގެ މެޑިކަލް ޓެކްނިކަލް ސާވިސަސްގެ ޑައިރެކްޓާ ޑރ އަންވަރު ހަމްދާނީ ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ގަބުރެސްތާނެއްގައިވެސް ވަޅުލުމުގެ ފުރުސަތު […]

Read More

ހަމަ އެކަނި 60ން މަތީގެ ބަލިމީހުންނަށް ޖަހަން ގެނައި ބޫސްޓަރ ޑޯސް އެއްލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް މީހުން ގަޔަށް ޖަހައިފި!

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ބޫސްޓަރ ޑޯސް ޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު އެއްލައްކަ ތިރީސްފަސްހާހަށް އަރައިފިއެވެ.   އެޗްޕީއޭ އިން ރޭ ޢާއްމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކާގޮތުން މިހާތަނަށް 135،379 މީހުން ވަނީ ކޯވިޑް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. ތިންވަނަ ޑޯޒެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ދެނީ ފައިޒާ ވެކްސިނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 189 ރަށުގެ ތެރެއިން 9 ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި 90 އިންސައްތަ މީހުން މިހާރު ވަނީ ކޯވިޑް ވެކްސިން “ފުރިހަމަކޮށްފައިި” ކަމަށް އެޗްޕީއޭ […]

Read More

އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ 1 ވޯޓުގެ ތަފާތުން ކޮވިޑުގެ އެމެޖެންސީ ހާލަތު އުވާލައިފި!

ދެ އަހަރު ފުރެމުންދާ ކޮވިޑުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން އުވާލައިފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގައި ނެގުނު ވޯޓަކުން މި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލީ48 ވޯޓު ލިބިގެންނެވެ. އިދިކޮޅަށް47 ވޯޓު ލިބުނެވެ. މިވޯޓާ ހަމަޔަށް ދިއުމުގެ ކުރިންވެސް ކުޑަ ކުދިން ސްކޫލްތަކުގައި މާސްކު އެޅުވުން ފަދަ ގިނަ ކަންތައް އެމެރިކާގައި ހުއްޓެމުންދިޔައެވެ. އެމެރިކާގައި ސިޔާސީ ފިކުރު ބެހިގެން ދާ ގޮތުން ޑިމްކްރެޓިކް ޕާޓީ އިން ތާއީދު ކުރަނީ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ދެމެހެއްޓުަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ […]

Read More
Director General of HPA Maimoona Maldives

ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދެން ހާމަކުރާނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފްސީލް ކޮންމެ ރެއަކު ހާމަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހާމަކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ހާމަކުރިގޮތުގައި މިއަދުން ފެށިން ދެން ކޮވިޑްގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރާނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށެވެސްް އެޗްޕީއޭއިން ބުންޏެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އެގޮތަށް ނިންމީ މި ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ނަތީޖާ އާންމުކުރާއިރު ލޮކޭޝަން ޔަގީންނުކުރެވޭ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފާހަގަކުރެވޭތީ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ ރޭޓް…

Read More

މާސްކު އެޅުން ހުއްޓާލަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑްގެ ހަލާތާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި މާސްކު އެޅުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އާޒިމް މިހެން ގޮވާލެއްވީ ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާހަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ފިލުވަން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ތައުލީމަށް މިވަގުތު އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން […]

Read More

ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރީން ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރީން ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުމަށް ބަދަލު ގެނެސް އެކަން އުވާލައިފިއެވެ.‏ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެކަން ހާމަކުރީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް މިރޭ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިރޭވަނީ މާލޭގައި މީހުން އެއްވެ އުޅުމާއި ހަފްލާތަކާއި އިންވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށް އޮތް ލިމިޓް ވެސް އުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބާއްވަން ވާނީ އެޗްޕީއޭގެ…

Read More

އޮމިކްރޮން އަށް އުފެއްދި ވެކްސިން ވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި

ކޮވިޑް-19ގެ އާ ވައްތަރު ކަމަށްވާ އޮމިކްރޮން އަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި ވެކްސިން ކާމިޔާބު ނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ ވެކްސިންތައް އުފެއްދި ނަމަވެސް ބަލީގެ އާ ވައްތަރު ކަމަށްވާ އޮމިކްރޮން އަށް އެ ވެކްސިންތައް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާތީ ކަމުގެ މާހިރުން ވަނީ އޮމިކްރޮން އަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބޫސްޓާ ޑޯޒެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފަށާފައެވެ. ބޫސްޓާ ޑޯޒު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އެކި މަރުހަލާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ […]

Read More

90% އިން މައްޗަށް ވެކްސިން ޖަހާފަ ތިބި ރަށްތަކުގަ ކޮވިޑު ގިނަވެ، ރަށް ބަންދު ކުރަނީ ކީއްވެ؟

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކީ މިހާރު ކޮވިޑު ވެކްސިން، ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް އެންމެ ގިނައިން ޖަހާފަ ތިބި ސަރަހައްދުތައް ކަމަށް ވާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. 90 ޕަސެންޓު ރައްޔިތުން ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސްް ބޮޑު ނިސްބަތެކެވެ. ސަރުކާރުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ޕްރޮޕަގެންޑާ ފަތުރައިގެން ރައްޔިތުން ވެކްސިން ޖެހީ ވަރަށް ފުން އުއްމީދެއް ކޮށްގެންނެވެ. އެއީ މި ބިރުވެރި ކޮވިޑުގެ ބަލީން ދެން އެއްކޮށް ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ހެދީ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com