ކޯވިޑް19ގެ ދަނީ ޕެންޑަމިކްގެ ހާލަތުން އެންޑަމިކްގެ ހާލަތަށް ބަދަލު ވަމުން: ޔޫރަޕިއަން މެޑިސިންސް އޭޖެންސީ

2019ވަނަ އަހަރު ނިމެމުން ދަނިކޮށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެންފެށި ކޯވިޑް19ގެ ހާލަތު، އޮމިކްރޮން ވޭރިއެންޓް ޔޫރަޕްގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ މިސްރާބަށް ބަލާއިރު، ޕެންޑަމިކް (މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވާ ސިއްޙީ ކާރިސާ)އެއްގެ ހާލަތުން އެންޑަމިކް (ބައްރުތަކަށް ނުވަތަ ގައުމުތަކަށް ޚާއްސަވެގެން ފެތުރެމުންދާ ކާރިސާ)އެއްގެ ހާލަތަށް ބަދަލުވަމުން ދާކަމުގައި، ޔޫރަޕިއަން މެޑިސިންސް އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ. އެ އޭޖެންސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ޔޫރަޕް ބައްރުގައި އޮމިކްރޮން ވޭރިއެންޓް ފެތުރެމުންދާ ބާރު މިނަށް ބަލާއިރު، ބަލީގެ ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވަމުން ދަނީ، މި ބައްޔާއި…

Read More

އެމެރިކާގަ ހަރު އުމުރުގެ މީހުން މަރުވާ ނިސްބަތް 40% އިތުރުވެއްޖެ. ޝައްކު ކުރެވެނީ ވެކްސިނަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން ހަރު އުމުރުގެ މީހުން އާދަޔާ ޙިލާފަށް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ސީޑީސީ އިން އާއްމު ކުރި މި ހިސާބުން އެނގެނީ އުމުރުން 18 އާ 49 އަހަރާ ދޭތެރޭ މީހުން އާއްމު ކޮށް މަރުވާ ނިސްބަތަށް ވުރެ 40% އިތުރަށް މަރުވެފައި ވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަރުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑު ބަލީގައި ނޫން ކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މި ތަފާސް ހިސާބު އަޅުވާ…

Read More

ޒިއްމާދާރުކަން ކުޑަ އެޗްޕީއޭގެ ސަބަބުން، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިލިޔަނުން ގެއްލުން!

މިދިޔަ 48 ގަޑިރުގެ ތެރޭގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބޮޑެތި ނިންމުންތަކެއް ނިންމިއެވެ. ފުރަތަމަ އެޗްޕީއޭއިން ނިންމީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެގެން މަގުމަތީ ބާޒާތު ހުއްޓުވައި، އެފަދަ އެހެން ހަރަކާތްތައް ވެސް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ 5 ޖެނުއަރީގައެވެ. ނަމަވެސް 6 ޖެނުއަރީގައި އަނެއްކާވެސް ނިންމުމެއް އެޗްޕީއޭއިން ނިންމިއެވެ. އެއީ ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވަން ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ. މިފަހަރު އެޗްޕީއޭއިން ޝަރުތުތަކެއް ކުރިއެވެ. އެއީ އަލުން ނައިޓް މާކެޓް ފަށާއިރު ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރި…

Read More

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯހެއް ނުވޭ. އެނދުމަތި ކޮށް ފަރުވާ ދެވެނީ އެންމެ 13 މީހުންނަށް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސް ވާކަމަށް މީޑިޔާ ތަކުން ގެނެސްދޭ ޙަބަރުތަކުގައި އަސްލެއް ނެތްކަމަށް މުއުތަބަރު ފަރާތަކުން ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. ނަންހާމަ ނުކުރަން އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން މިކަމާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރަކު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމެއްގައިވެސް ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އިތުރުވާނަމަ އެނގޭނެ އެންމެ އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތަކީ ހޮސްޕިޓަލް ތަކުގައި އެނދުމަތި ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމެވެ. އެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި ވަނީ ފާއިތުވި 2 ހަފްތާގައިވެސް 13 އާ ހިސާބު ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އަދި […]

Read More

ނަބަވީ އިރުޝާދާ ޙިލާފަށް ދެ ހަރަމް ކައިރީ އަނެއްކާވެސް ގައިދުރު ކުރަން މަޖުބޫރުކޮށްފި

ނަމާދު ކުރާއިރު ފަޔާފައި އަދި ކޮނޑާ ކޮނޑު ޖެހޭހެން ކައިރީގައި ސަފު ހެދުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅުގައި އަންގަވާފައެވެ. އަދި އެ ހުކުމް ނަފީ ކުރެވޭ ފަދަ ހުއްޖަތެއް ކޮވިޑުގެ ފިތުނަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ނުދެއްކޭ ކަމަށް ބަޔެއް އިލްމު ވެރިން ވަނީ ފަތުވާ ނެރުއްވާފައެވެ.   ނަމަވެސް މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއާއި މަދީނާގައި ހުންނަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ މިސްކިތުގައި މާސްކު އެޅުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން މަޖުބޫރުވާނެކަމަށް އެ ދެ މިސްކިތުގެ ޖެނެރަލް ޕްރެޒިޑެންސީ…

Read More
Medical state of emergency Maldives

ކުއްލި ޙާލަތުގައި 1 އަހަރާއި 9 މަސް، އަނެއްކާވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑާި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އިއުލާން ކުރި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އެނެއްކާ ވެސް އިތުރު 1 މަސް ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. މިކަމާ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދަނީ މީސް މީޑިޔާގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރެވޭނީ ސީދާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށެވެ. މެޑިކަލް ގޮތުން ސިވިލް ސާވަންޓަކު ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަކީ ގާނޫނޫ ދަންނަ ހަމަ އެއް ނޫން ކަމަށް ގާނޫނީ ތަޖުރިބާ ކާރަކު…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com