ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ހިސާބުތައް އިންޑިޔާ އާކު ހިއްސާ ކުރަން ނިންމުމުން ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް އިންޑިއާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އާއި އިންޑިއާގެ އެފްއައިޔޫ އާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމަކަށް އިޝާރާތްކޮށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ސައީދު ވިދާޅުވީ އެންމެފަހުން ނޭވާ ހޮޅި އާއި ގޮހޮރު ވެސް ތަބަކަކަށް ލާފައި އިންޑިއާ އަށް ވެދުމަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި […]

Read More

ބޮޑެތި ބާރު ތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ވަދެގަންނަނީ މިފަދަ ނަންފިލާގަޑުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިންޑިޔާގެ އުގަށްވެސް އަދި ޗައިނާގެ އުގަށްވެސް ނުވެއްޓި ‘ނިއުޓްރަލް’ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ޢުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާވާނީ އެއްވެސް ޤައުމަކާ ޖެހިނުގަނެ ތިބުން ކަމަށް ވެެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިޔާ އާއި ޗައިނާ ގެ ކޯޅުމުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ ތިބުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުންނާ އިޤްތިސާދީ ގޮތުންވެސް ދިވެހިންނަށް […]

Read More

“އުތުރު ތިލަފަޅު އެގްރީމެންޓުން އިންޑިއާއަށް ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ތަޙުލީލެއް ނުކުރެވޭނެ”

ޔޫޓީއެފް އެއްބަސް ވުމާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ވަނީ ކަނޑުތަކާއި އެކު ދުއްވާލާފައި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަކާއި އެކު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތަޙުލީލެއް ކުރުމުގެ ބާރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި އުޅޭ މަސްތަކުގެ ވިޔަސް މުރަކައިގެ ވިޔަސް އިންޑިއާ އަށް ފިޔަވާ ތަޙުލީލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު […]

Read More

އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އައްޑޫއަށް، ދެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރާނެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރު މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ތިން ވަނަ ރަސްމީ ދަތުރުގައި އިންޑިއާއިން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ 7:15 ގައި ކަމަށެވެ. މިއީ މިނިސްޓަރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޖައިޝަންކަރު އައްޑުއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޖައިޝަންކަރު ވަނީ މީގެ އެތައް ފަހަރަކު […]

Read More

އިދިކޮޅުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް: ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ޣައްދާރުވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ހިންގާނަން

ދެން އަންނަ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމެއްގައި ޤައުމަށް ޣައްދާރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ހިންގާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް، އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު އޮތީ ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅިފައި ކަމަށާއި ދެންލާނީ ފަހު ނޭވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ދެން އަންނާނީ ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއް ކަމަށާއި އެ ވެރިކަމުގައި ޣައްދާރުވި މީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންގާނެކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވެސް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް އަދުރޭ ދެއްވިއެވެ. […]

Read More
Hoarafushi Airport Maldives

އިންޑިއާއިން ހަނިމާދޫއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓުތައް ބޭއްވުމަކީ ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެ!

ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާގެ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް އެ ސަރަހައްދަށް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ދާދިފަހުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޯޓީއެމް ފެއާރގެ ތެރެއިން ހާސިލްކުރެވުނު ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މި ފެއާރގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެފެއާރގައި ބައިވެރިވި އެއާރލައިންތަކާއެކު ކުރެވުނު […]

Read More

އިންޑިއާގެ ޑުރަގް ބޮޑު: އުޅެނީ ދިވެއްސަކާ އިނދެގެން، ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތަސް ހުރީ ދޫކޮށްލާފައި

ކަނޑުމަތީގައި ދިވެހި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލި ޑުރަގާއެކު ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާ މީހާއަކީ ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ދެ މީހަކާ އެކު ސްމޭޝް ކޭއޭ ކްރިޝްޓަން ކުޓީ (37އ) ހައްޔަރުކުރީ ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް ޑުރަގް އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގަ އެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ކަނޑުމައްޗާއި މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކަކާއި ފޭސް […]

Read More

ދުބާއީ ގެ އިންޑިޔާ ބަޔަކު ހިންގާ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކެއް ހަދަނީ

ފާރު ޕެއިންޓް ކުރާ އޮޓަމެޓިކް ރޮބަޓް މަޔޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެއްދި ކުންފުނި ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ޑިޖިޓަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޑީބީއެމް)ގެ ނަމުގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކު ހެދުމުގެ ގޮތުން މޯޖޭއިން ވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. މޯޖޭ ގްލޯބަލް ހޯލްޑިން ލިމިޓެޑް އިން ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފަށަން ޕްރޮޕޯސަލްލުމަށް އެމްއެމްއޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރު ޗަންދީ ކެރޭރާ އާއި […]

Read More

އެންމެ ގާތް ގުޅުން އޮންނަ ގައުމަށް އެތެރެ ނުވެވި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން 25 ހާސް ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރާއްޖެ އާ އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ އިންޑިއާ އަށް ދިޔަ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފެއް އެގައުމުގެ ބެންގަލޯރު އެއާޕޯޓުގައި އެތެރެ ނުވެވި އެއާޕޯޓުގައި ހުންނަތާ 17 ގަޑި އިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ވެއްޖެއެވެ. ވެމްކޯގެ ވިލިމާލެ މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން އަންނަ ޝިޔާން ޝަފީގު “މެންދުރު އޮންލައިން” އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ އިންޑިއާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ހިފެހެއްޓި ސަބަބެއް ނުބުނެ ބެންގަލޯރު އެއާޕޯޓުން އޭނާ ހިފައްޓާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން […]

Read More

ޔޫޓީއެފް ގައި ހަދާ އިންޑިޔާގެ މިލިޓަރީ ބޭހުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައުލޫމާތު ނުދީ އެންމެ ފަހުން ހައިކޯޓަށް

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އުތުުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން — ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ. ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދިޔަރެސް ނޫހުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ. އެ ނޫހުން ދެން އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހެޅީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށެވެ. […]

Read More

އިންޑިއާ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާއިން ވިސްނަންފަށައިފި

ރަޝިއާ އިން ހަތިޔާރު ގަންނާތީ އިންޑިއާ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާއިން ވިސްނަންފަށައިފި ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ކޮންގްރެސްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަޝިއާ އިން ޔޫކްރޭނަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ދުނިޔެ އިން ކުށްވެރި ކުރަމުން ގެންދާއިރު ވެސް އިންޑިއާ އިން އެކަމުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފިޝަލަކު އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ހަތިޔާރުތައް އިންޑިއާ އިން ގަންނަނަމަ އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ […]

Read More

މަސްވެރި މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ވަށާލަނީ އިންޑިއާގެ އުޅަނދުތަކުން: ރައީސް ޔާމިން

މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ތަހުލީލު ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކަނޑުތައް ވަށާލަނީ އިންޑިއާގެ އުޅަނދުތަކުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގއ. ވިލިނގިލީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާތަކީ އިންޑިއާ އިން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އިންޑިއާއާއެކު މި ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހައިޑްރޯގްރަފީ ސާވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެން […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com