އިންޑިޔާ އައުޓް ކުރަން ޕީޕީއެމުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ހައްގު

އިއްޔެ ބޭއްވުނު އިންޑިޔާ އައުޓް މުޒާހިރާ، ފުލުހުންނާ ސިފައިން ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ރޫޅާލުމާ އެކު ގިނަ ބަޔެއްގެ ތާއީދު އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ އިން ބޭރުކުރަން އޮތްކަން ހާމަ ވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ މުފައްކިރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރިވުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކުން ކުރިޔަސް މިކަމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް އަދި ދިވެހިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ […]

Read More

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސިއްރުތައް ފޮރުވިފައި އެބަހުއްޓޭ ބުނަނީ އެކަން އެނގޭތީ: ޔާމީން

އިންޑިއާއާއެކު ވެފައިވާ ދިފާއީ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދައްކަވަނީ ހަގީގަތާހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ޔާމީން ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވެފައިފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހުސްވި ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގަ އެވެ. އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަގައި ޔާމީނަށް ރައްދުކޮށް މިހެން ވިދާޅުވީ […]

Read More

ބޭރު ގައުމެއްގެ އަސްކަރީ ބަޔަކު ތިބޭނަމަ، ހަތިޔާރާ ނުލައި ނުތިބޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

ބޭރު ގައުމެއްގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބަޔަކު، އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ހަތިޔާރު ނުލައި ނުތިބޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޅ.ކުރެންދޫއަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބިނަމަވެސް، އެމީހުންގެ އަތުގައި ހަތިޔާރެއް ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީންވެސް، އަދި ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރާ އެކި ފަރާތްތަކުންވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ […]

Read More

އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް ގައުމު ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެމްޑީޕީ އެކަންޏެއްނޫން: ރައީސް ޔާމީނު

އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް ގައުމު ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެމްޑީޕީ އެކަންޏެއް ނޫންކަމަށާއި އެ ޒިންމާ މިސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ހިމެނޭހުރިހާ ޕާޓީތަކާއި އެޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނައިފަރުގައި ބޭއްވި އިންޑިއާ އައުޓް (އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ) ޙަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީނު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ފައިހިއްޕެވޭގޮތް ހަދައިދީގެން އުޅެނީއަކީ އިންޑިއާއިން ލިބޭ ބިސްކޮޅެއްގެ ބަދަލުގައި ނޫންކަމަށާއި އެކަން މިސަރުކާރުން ކޮށްގެން އުޅެނީ އިންޑިއާއާއި ނުލައި […]

Read More

އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއް ބާތިލުކުރާނަން: ޔާމީން

ދެން އުފެދޭ ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންޑިއާއާއެކު ރާއްޖެއިން ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއް ބާތިލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރުގައި މިއަދު ހަވީރު އޮތް “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތުގަައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގައި އޮތް ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާ ހިތްދަތިކަން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ބަޔަކާއެކު ކުރަން ޖެހޭ އެއްބަސްވުމެއް ނޯންނާނެ […]

Read More

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ކަންކަމަށް އިންޑިއާއިން ގެންދަނީ އަތާ ފަޔާއި ބޮލުން ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ކަންކަމަށް އިނޑިއާއިން ގެންދަނީ އަތާ ފަޔާއި ބޮލުން ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ކަަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އދ. މަހިބަދޫގައި އޮތް އިންޑިއާ އައުޓްގެ ހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތަކަކާއެކުގައި ނަމަވެސް ދިވެހީން ވިޔަފާރީގެ އެއްބުސްވުމެއް ހަދައިފިނަމަ ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތު މީހާއަށްކަމަށެވެ. އަދި ދިވެެހި ސަރުކާރުން އެކަމުގައި ވެސް ނިންމީ ދިވެހީންގެ ހައްގުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުމަށްކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. […]

Read More

އިންޑިއާ އައުޓްގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް “ނޭވާ ހޮޅިއަށް” މިމަހު 25ގައި މާލޭގައި

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގުރެސިވް ކޯލިޝަނުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކެމްޕެއިންގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. “ނޭވާހޮޅިއަށް” މިނަމުގައި މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިހަރަކާތަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ ބޮޑު އެއްވުމެއް ކަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއެއްވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ދަނީ ވަމުންނެވެ. އަދި މި ހަރަކާތާއި ގުޅޭ ޚާއްސަ ވީޑިއޯއެއްވެސް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. […]

Read More

ހަތިޔާރާއެކު ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާ އުޅުމަކީ މަނާކަމެއް: ރައީސް ޔާމީން

ހަތިޔާރާއެކު ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާ އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށާއި އުތުރުތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތިލަކުރަން މި ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވަނީ އެ ސަބަބާއި ހުރެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ އދ.މަހިބަދޫގައި ބޭއްވި ”އިންޑިއާ އައުޓް“ ކެމްޕޭން އިވެންޓެއްގައި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި އުޅެނީ ހަތިޔާރާއެކު ކަމަށާއި ބޭނުން އަދަދަކަށް ހަތިޔާރު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އދ.މަހިބަދޫގައި…

Read More

އިންޑިޔާ އައުޓު ފާރުގައި ކުރަހައިގެން ހައްޔަރުކުރި ޒުވާނުން ދޫކޮށްލަން ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

ށ. ފޭދޫގައި އަލަޒަށް އިމާރާތްކުރާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ފާރުގައި ލިޔުންތައް ލިޔެގެން ހައްޔަރުކުރި ދެ ޒުވާނުން ދޫކޮށްލަން ޕީޕީއެމް އިން ގޮވާލައިފިއެވެ. ފޭދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ފާރުގައި ޒުވާނުންތަކެއް ނުކުމެ ލިޔުންތައް ލިޔުނީ އެ ފާރުގައި ރީނދޫ ކުލަ ލާފައިހުރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެންނެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިއަދު ވަނީ ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް މިއަދު ކޯޓުން ވަނީ ހަތް ދުވަސް ޖަހާފައެވެ. ފާރުތަކުގަޔާ މަގުގަ ކުރެހުމަކީ ރާއްޖޭގައި […]

Read More

ރައީސް ޔާމީން އިންޑިޔާއައުޓް މުޒާހިރާއަށް ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރ ރައީސް  ޔާމީން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ބަންދުގައެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމިން ވިލިގިއްޔަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕެއިނު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގއ. އަތޮޅުގައި ތިބި އެހެން ބައެއް ރަށްތަކުގައި ތިބި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ވެސް ވިލިނގިއްޔަށް ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރާއްޖޭގައި […]

Read More

އިންޑިއާ އައުޓް ބިލަށް އެމްޑީޕީ ތެރޭން ވެސް ތާއީދެއް ނެތް

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު ފެކްޝަނުން މަޖްލީހަށް ވައްދާފައިވާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމާއި މެދު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “އިންޑިއާ އައުޓް” ގޮވުން ހުއްޓުވުމުގެ މަގްސަދުގައި އެމްޑީޕީއިން ވަނީ “ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބިލުގެ ނަމުގައި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށައެޅުމަށް ނިންމާ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ […]

Read More

އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބައިގެން ދަންދެން، އިންޑިއާ އައުޓް ކުރިއަށް ގެންދާނެ: އާދަމް ޝަރީފު

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު– ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބައިގެން ދަންދެން، “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަންގު ޓީވީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ “އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕެއިނަކީ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ކަމަށާއި، މި ސުލްހަވެރި ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން އެއްވުންތަކުން ހައްޔަރު ކުރިނަމަވެސް، އަދަބެއް ނުލިބި ސަލާމަތްވަނީ، އެފަރާތްތަކުން […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com