ބޮޑެތި ބާރު ތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ވަދެގަންނަނީ މިފަދަ ނަންފިލާގަޑުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިންޑިޔާގެ އުގަށްވެސް އަދި ޗައިނާގެ އުގަށްވެސް ނުވެއްޓި ‘ނިއުޓްރަލް’ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ޢުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާވާނީ އެއްވެސް ޤައުމަކާ ޖެހިނުގަނެ ތިބުން ކަމަށް ވެެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިޔާ އާއި ޗައިނާ ގެ ކޯޅުމުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ ތިބުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުންނާ އިޤްތިސާދީ ގޮތުންވެސް ދިވެހިންނަށް […]

Read More

އުމަރު ގެންނަވަން ބޭނުންވަނީ ”ހިމަތޮޅި ލުއި” ސަރުކާރަކާއި އިސްލާމީ ވެރިއެއް

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ވެެރިއަކާއި, ”ހިމަތޮޅު ލުއި ސަރުކާރެއް” ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަންނަ ރިޔާސީ އިިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ އުމަރުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން އަލުން ފެށުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ, ރާއްޖެ ގެންދަންޖެހޭ މިސްރާބަށް ގެންދިއުމަށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޭނާ ވާދަކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އުމަރުގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ވެސް ނަޒަރެއް ދެއްވައިފައެވެ. ވެރިންނާއި ސަރުކާރުތައް ބަދަލުވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެ މައްސަލަތަކަށް […]

Read More

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި – ޢުމަރު 

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގައި، ނަޝީދު ގެ ވެރިކަމުގައި 2009 ވަނަ އަހަރު، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އިންޑިއާ އާއި ހަވާލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވުން ތަކެއް ހެދިކަން އޭރުގެ ލިޔުން ތަކުން ހާމަވާން އެބަ ހުއްޓެވެ. ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހިފައިގެން އައިސްފައި ވަނީ 2010 ވަނަ […]

Read More

90 ދުވަސް ހަމަވީ އިރުވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާއެއް ނުކުރެވުނު – އުމަރު އަލުން ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަވައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރުމަށް އޭނާ ދެއްވި މުހުލަތު މިއަދަށް ހަމަވެއްޖެއެވެ. ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ފައިގައި އަޅުވާ ޓެގް ގަތުމަށް ހަވާލުކުރީ ޢުމަރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށް ބުނެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދައުލަތަށް ދެއްވާފައެވެ. އެ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވާއިރު، ސަރުކާރާއި ޕީޖީ އޮފީހުން […]

Read More

ރާއްޖެ ޑްރަގް އެހެން ގައުމުތަކަށް ފަތުރާ ހަބަކަށް ބަދަލުވަނީ – އުމަރު

ކުރިއަށް އޮތް 15 އަހަރުތެރޭ މެކްސިކޯ ފަދަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ކަންކަން ބޮއްސުންލާފައިވާ ފަދަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މި ސަރަހައްދުގެ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ހަބަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި މިގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށްދާނަމަ ކުރިއަށް 10 ނުވަތަ 15 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ ރާއްޖެ މެކްސިކޯ ފަދަ ގައުމަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ. “މާނައަކީ ޑްރަގު ޑީލަރުންނާއި ބޮޑެތި ގޭންގުތަކޭ ލީޑުކުރާނީ، ސިޔާސީ […]

Read More

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެއްޖެ: އުމަރު ވިދާޅުވަނީ “ހައްލަކީ އުމަރު” ކަމަށް

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު ނ. މިލަދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހެއްގެ ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އުމަރު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނ.މިލަދޫ މުޝްތަރީ ގޭގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން މުޅި ގެ އަނދައިގެންދިޔަ ކަމަށާއި އޭގެ ދެމަސް ފަހުން، ރޭ ހަމަ އެރަށު ފުލުހެއްގެ ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލާފައިވާ […]

Read More

ބަޑި ޖެއްސަސް “އިންޑިއާ އައުޓް” ގޮވުން ދެނެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: އުމަރު

ހަރުކަށި ގާނޫނުތައް ހަދައިގެން އަނިޔާކޮށް ބޮލަށް ބަޑިޖަހަން ފެށިޔަސް “އިންޑިއާ އައުޓް” ގޮވުން، ދިވެހީން ދެނެއް ހުއްޓައެއް ނުލާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، އިދިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕެއިން ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނެއް ހެދުމަށް ޓަކައި ބިލެއް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެ ޑްރާފްޓްގައިވާ ގޮތުން ނަމަ ބޭރު ގައުމެއްގެ އަޅުވެތިކަން ނޫނީ މިލިޓަރީ އަދި އިގްތިސޯދީ ބާރުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ރާއްޖޭގެ […]

Read More

ރައީސް ނަޝީދު ފޭކް އައިޑީން ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރޭ: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި އެންމެ މީހުން ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މީސްމީޑިއާގައި ފޭކް އެކައުންޓުތައް ހައްދަވައިގެން ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ. އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އެކައުންޓްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކުރުސީ، އެލެކްސް އަހުމަދު، އަދި ށިޒްނީ ނަމަކަށް ކިޔާ އެކައުންޓު ތަކަކުން އިސްލާމްދީނާ ޙިލާފު ވާހަކަތަކެއް އާއްމު ކުރާތާ ދުވަސް ކޮޅޭއްފަހުންނެވެ….

Read More
hulhumale city, maldives

ހަމަ އެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ދިނުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން – އާއްމު ރައްޔިތުން

ހުޅުމާލެ އިން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ބިން ވިއްކަން ނިންމި ނިންމުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒު ވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލެއަކީ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހިއްކާ ބޮޑު ކޮށްފަ އޮތް ބިމަކަށް ވެފ،ަ އާއްމު އުސޫލަކުން ރާއްޖޭގެ އެެހެން ރަށް ރަށުގަ ވެސް ބިން ނުދޭތާ50 ވަރަކަށް ވެދާނެކަމަށާ، ވަކި ނަސްލަކަށް ބިން ހަމަ ޖެއްސުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ކަމަށް އާޢްމު ރައްޔިތުން މީސް މީޑިޔާގައި ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ….

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com