ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ޚަރަދުތަކަށް ކުންފުނީގެ ޕެޓީކޭޝް ބޭނުން ކޮށް ޚިޔާނާތެއް ހިންގި ގޮތް

ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެ ކުންފުނީގެ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ސައިޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް އަމިއްލަ ޒާތީ ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަން ފަޅާއެރި ނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަން ހާމަވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޚިޔާނާތްވެފައިވާ ގޮތާއި، އެ ފައިސާ ނެގި ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް މިހާތަނަށް ހާމަވެފައިނުވެއެވެ. ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާޓުމެންޓުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިންގި މި ޚިޔާނާތުގެ ތަފުސީލުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް “ދިޔަރެސް”އަށްވަނީ […]

Read More

ފިކުރެއްގެ ދިރުމަކީ އެމްޑީޕީއަށް ޖެހުނު ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެއް، ތިބީ ވިިހަ މީހުން: ޝަރީފް

އެމްޑީޕީ އުފެދުނީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް އައި އިރު، އެ ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ފިކުރެއްގެ ދިރުން ކަމަށާއި އެ ގޮތްޕާ ގުޅުނު މެންބަރުންނަކީ ވިހަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ. ފިކުރެެގެ ދިރުމާ ގުޅިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަކީ ވިހަގަދަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކަން އަނގަ ހުޅުވާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އުފެދެމުން އަންނަނީ ނަފްރަތު ކަމަށާއި އެއީ […]

Read More

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓެއްގެ އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް ރައީސް ނަޝީދަށް

އެމްޑީޕީގެ ދުވަސްވީ އިސް އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ފަޒީލް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިޔެފައިވާ އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް އޭނާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ.   ޓްވިޓާގައި ފަޒީލް އާންމުކުރި މި ސިޓީގައި ރައީސް ނަޝީދަށް މުހާތަބުކޮށް ޕާޓީއާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިންމު އަދި އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކެއް ލިޔެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ރައީސް ނަޝީދަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ފަޒީލް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ހާލަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ މިހާރު […]

Read More

ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ލާވޯޓަކުން ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ – ޝަރީފް

ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންލާ ވޯޓަކުން ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ، އެމްއެންޕީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   ޝަރީފް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ހޯދޭ ކެންޑިޑޭޓަކީ މޮޅުވާ ކެންޑިޑޭޓް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން ބޭނުން ތެރިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައީސަކަށް ހުރެވޭނީ ވޯޓްލާ މީހުންގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. “ރައީސް ނަޝީދު […]

Read More

އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް މަސްލަހަތަކަށް ވާންވާނީ ޕާޓީ – ރައްޔިތުންނެއް ނޫން: ހަސަން ލަތީފް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ވެރިކަމެއްގެ އެންމެ އިސް މަސްލަހަތަކަށް ވާންވާނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްލަހަތު ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު، ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަސަން ލަތީފް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެ ޕާޓީގެ އެކި މެންބަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީ މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަން ދިރާސާ […]

Read More

ވަޠަނުގެ ޙައްޤުގައި އަޑުއުފުލުމުން ޖަލަށްދާންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނެއް ހެދުމީ އަޅުވެތިކުރުން: ޝައިޚް ސަމީރު

ވަޠަނުގެ ޙައްޤުގައި އަޑުއުފުލާ މީހާ ޖަލަށްދާންޖެހޭ ގޮތަށް ބޭރުގެ ނުފޫޒަކުން ޤާނޫނެއް ހެދުމީ ޤައުމު އަޅުވެތިކުރުންކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓުތަކެއްގައެވެ. އެ ޓުވީޓުތަކުގައި ވަނީ މާޒީގައި މި ޤައުމުގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށް ނަޒަރެއް ދެއްވައިފައެވެ. އެ ގޮތުން ބޭރުގެ ބާރުތަކުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގެންފައި ވާކަމާއި, ގިނަ ފަހަރު އެފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެގެންކަން ޝައިޚް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. […]

Read More

އަނެއްކާވެސް ރިލްވާންގެ އާއިލާ ބޭނުން ކޮށްގެން ކެމްޕޭން ކުރަން ފަށައިފި

ސިޔާސީ ކެމްޕޭންތަކުގައި ގައުމުގައި ހިނގާފައި ހުރި މުހިއްމު އެކި އެކި ހާދިސާތައް ބޭނުން ކޮށް ހެދުމަކީ އާއްމު ކޮށް ކޮށް އުޅޭކަމެކެވެ. މިފަހަރު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޙާބުގައ މަޖްލިސް މެމްބަރު އިންތި، ގެއްލިފައިވާ ރިލްވާންގެ އާއިލާގެ ނަން ބޭނުން ކުރާތީ އެމަނިކުފާނާ ވާދަ ކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒުގެ ފެކްޝަނުން ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ. ރިލްވާންގެ ދައްތަ ފާތިމަތު ޝެހެނާޒު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އިންތިއަށް ހިތާ ރޫހުން ވޯޓު ދޭން ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް އެދުމުން އެމީހުންގެ […]

Read More

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ކަމަށް އަސްލަމް ހޮވުން – ނަޝީދުގެ ފެކްޝަން ނާކާމިޔާބީއާ ދިމާލަށް

އެމްޑީޕީގެ ‏ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު ލީޑަރަކަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު ހޮވިއްޖެއެވެ. މި ބަދަލާއެކު އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ގުޅުންތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ސިޔާސީ މުފައްކިރުން ފާހަގަ ކުރައްވައެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ގެންނަވަން އުޅުއްވާ ބަރުލަމާނީ ބަދަލު ދެން ގެންނަން އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށްވެސް އެފަރާތްްތަކުން ފާހަގަ ކުރައްވައެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ޕީޖީ ލީޑަރުކަމަށް ވާދަކުރެއްވީ މީގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com