އެޗްޑީސީގެ ވެރިން އުސޫލާ ހިލާފު ވެއްޖެ : އަސްލަމް

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް ފްލެޓް ނުދެވޭނެކަން އާބަންކޯއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވީ ކިހިނެއް؟ – މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވީ، އާބަންކޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބޭ ސިޔާސީ ވެރިން، މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލައި އެ ފެލެޓް ލިބޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެހެންވެ، އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު، އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވި އެވެ. ތަފްސީލު – އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން […]

Read More

ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ފުލެޓުތައް ނެގުން ނުހުއްޓުވުމުން އެނގެނީ ސަރުކާރުން ވައްކަމަށް ވާގިދޭ މިންވަރު: އުޝާމް

އާންމުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދޭން ހުރި ފުލެޓުތައް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ނަގަމުންދާއިރު އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަކީ، ސަރުކާރުން ވައްކަމަށް ހިއްވަރުދޭކަމުގެ ހެއްކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުޝާމު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އާންމުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި ފުލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލެޓު އާބަންކޯގެ ވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވިއްކަން އެ ކުންފުނިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން […]

Read More

ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަން އެޅި ފްލެޓުތައް އެޗްޑީސީގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އާންމު ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މިކްސް ރެޒިޑެންޝަލް ޔުނިޓުތައް އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލައިފިއެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ފްލެޓުތަކުގައި އެޗްޑީސީން ކަނޑައަޅާ ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކުމަށް ވަކި އަދަދަކަށް ފްލެޓު ހުންނަންޖެހެއެވެ. އެ ފްލެޓުތައް ވިއްކަނީ މާކެޓު ރޭޓަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން އަގުހެޔޮ ކޮށެވެ. އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކުންފުނިން ފޮނުވި މެމޯއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިކްސް ރެޒިޑެންޝަލް ޔުނިޓު ތަކުގެ ތެރެއިން ނުވިކި ހުރި […]

Read More

އެޗްޑީސީ ކުންފުނީގެ ދަށުގައި ހުޅުމާލެ ބޭއްވުމާ ބެހޭ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު ހައިކޯޓުގައި!

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަން ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ. ހުޅުމާލޭ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާތިލް ކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެޗްޑީސީން ދެކޮޅު ހެދި ފަހުންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރި މައްސަލާގައި އެޗްޑީސީން ސިވިލްކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށހެޅުމުން ސިވިލްކޯޓުން ވަނީ މައްސަލަ ނިމެންދެން ނިންމުމަށް […]

Read More

އެޗްޑީސީ ރީ ބްރޭންޑްކޮށް، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ރީ ބްރޭންޑްކޮށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު  ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސުހައިލް ވިދާޅުވީ އެޗްޑީސީގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހައުސިންއަށް ވުރެ ފުޅާވެފައިވާތީ އެ ކުންފުނި ރީ ބްރޭންޑް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރީ ބްރޭންޑްކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ ނަމާއި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. “އަޅުގަނޑުމެން މިބަލަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރީބްރޭންޑިން ކަންތައްތައް ނިންމަން. ކުންފުނީގެ […]

Read More

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާ ބަންޑާރަނައިބު އިހްތިރާމް ނުކުރި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖެއްސެވުމަށްފަހު ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އުވާލާނެ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އާއި ބަންޑާރަނައިބްގެ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށްވެފައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމް ނުކުރުމަކީ ގާނޫނީ ބާރު ހިނގާ ގައުމުތަކުގައި ވާކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ނިޒާމް އޮންނަ ގޮތުން ބަންޑާރަ ނައިބު ޖޭއެސް ސީގައި އިންނަވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގާޒީންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުވާލުމުގެ ބާރު ބަންޑާރަ ނައިބަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި […]

Read More

ގާޑުން ބައިތިއްބައިގެން ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފިއެވެ. ހައުސިން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނީ ހިޔާގެ 16 ޓަވަރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ސަލާމަތީ ނުރައްކާތަކާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެ ފްލެޓުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން 24 ގަޑިއިރު އެ ފްލެޓުތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ތިބޭނެއެވެ. ޖުމްލަ 25 ބުރީގެ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި މީހުން އާބާދުވާން ފަށާފައިވާތާ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com