އަލަށް ނަގަން ފެށި ޑިޕާޗާ ޓެކުހުން ދައުލަތަށް 102 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އެއާޕޯޓްތަކުން ފުރާ މީހުންގެ އަތުން މި އަހަރު އަލަށް ނަގަން ފެށި “ޑިޕާޗާ” ޓެކުހުން ސަރުކާރަށް މިހާތަނަށް 102 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. މީރާ އިން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު އެކަނި ވެސް އެ ޓެކުހުން 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 102 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. ސަރުކާރުން މި […]

Read More

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަހު ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެެރިންގެ އަދަދު އެއް ލައްކަ އަށް އަރައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ވަނީ 103226 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއަދަދަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި 70614 ފަތުރުވެރިންނާއި އަޅާ ބަލާއިރު، %46 އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ރާއްޖެއަށް […]

Read More
Maldives tourists in Airport

ޑިސެމްބަރު މަހު 1 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 1 ލައްކައަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ ޖެހިޖެހިގެން ކޮންމެމަހެއްގައި ރާއްޖެއަށް 1 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާތާ 6ވަނަ މަހެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓް ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު މިހާރު މަހުންމަހަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ޑިސެމްބަރ މަހު އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއަށް 5،153 ފަތުރުވެރިން އާދެއެވެ. މިއީ ކޯވިޑް-19އަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މިހާ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަންފެށި […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com