އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމެއް ނޫން: ޣައްސާން

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީސް (އިޓްލޮސް)އިން ރާއްޖެއާއި ޗާގޮސްގެ މެދުގައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އިން ކަނޑައަޅައި ނިންމި ނިންމުމަށް ދިވެހިން އަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ އިޓްލޮސްއިން ނިންމި ނިންމުމާއެކު ކުރިން ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނުނު 50،000 އެއްހައި އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް އުނިވާނެއެވެ. އެ ނިންމުމާއެކު ކުރިން ދެކުނުގެ މަސްވެރިން މަސްވެރިކަމަށް ދާ ސަރަހައްދަކަށް […]

Read More

އިމުން ބައެއް ގެއްލިއްޖެ، އެއީ ހިތާމައެއް: މުނައްވަރު

ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީސް (އިޓްލޮސް) އިން އިއްޔެ ނިންމުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބް ޑރ. މުހައްމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިޓްލޮސް އިން އިއްޔެ ނިންމީ ޗާގޮސް އަކީ މޮރިޝަސްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ދެ […]

Read More

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން 50000 އަކަ ކިލޯމީޓަރު ގެއްލިއްޖެ!

ޗާގޯސް އައިލެންޑްސް އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އިން ކަނޑައަޅަން މޮރިޝަސް އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީސް (އިޓްލޮސް) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސައިގައި ރާއްޖޭގެ އީޒެޓް ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް މައްސަލަ ނިމިއްޖެ އެވެ. ދާދި ދެންމެ އިޓްލޮސް އިން އެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް އިއްވީ ފުށުއަރާ 200 ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ސަރަހައްދު ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު އެއްވަރަކަށް ބެހުމަށެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރާ ކަނޑުގެ […]

Read More

ޢާޒިމާގެ ގަލަމުން: ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ޗާގޮސްގެ މައްސަލަ

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗާގޮސްގެ ޖަޒީރާތަކާ ދެމެދު އޮތް ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބަހާލުމަށް މޮރިޝަސްގެ ދައުލަތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް، (ITLOS) International Tribunal for the Law of the Sea އަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ (Case No: 28, Dispute concerning delimitation of the maritime boundary between Mauritius and Maldives in the Indian Ocean) މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން […]

Read More

ޗާގޯސް މައްސަލަ- ރައީސް ޞާލިޙްގެ މައްޗަށް ކުރި 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތުޙުމަތު އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި!

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ރައީސް އިބުރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މައްޗަށް ކުރި 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތުޙުމަތުގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން،  އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިމައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ މޯލްޑިވްސް ރިވޮލިއުޝަނަރީ މޫވްމެންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ކާނަލް އަޙުމަދު ފަޔާޒް، ޕާޕާއެވެ. ފަޔާޒްގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފާއި ނުވާ މިމައްސަލައިގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބުރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން ރާއްޖެއަށް ލިބެން އޮތް ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، […]

Read More

ޗާގޯސް އިން ދިވެހިންނަށް 200 ނޮޓިކަލް މޭލް ނުލިބޭ ގޮތަށް ނިންމިގެންނުވާނެ: މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން

ޗާގޯސް އައިލެންޑްސް އިން ދިވެހިންނަށް 200 ނޮޓިކަލް މޭލް ނުލިބޭ ގޮތަށް މައްސަލަ ނިމިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ މި ސަރުކާރަކީ މިފަހުގެ ތާރީޙެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޢައްދާރުވި ސަރުކާރުގެ ގޮތުގައި ވެގެންދާނެ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޮރީޝަސް އިން ސިޔާދަތީ ބާރުވެރިކަން ހޯދާފައިވާ ޗާގޮސް އައިލެންޑްސް ނުވަތަ ފޯޅަވައްސާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ، ސަރަހައްދީ އިމާއި ގުޅޭ މައްސަލައާމެދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓުގައި ގޮތެއް ނިންމުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނިކޮށް މި މައްސަލަ […]

Read More

ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ފޯޅަވަހީގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދުމަށް މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ދަތުރު ފަށައިފި

ފޯޅަވައްސާ ދިމާއިން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ފާހަގަ ކުރުމާ ބެހޭ ދިރާސާއަށް މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ރާއްޖެއައުމަށް މިސްރާބު ޖަހައިފިއެވެ. ބުލޫޑެ ނިމް ބޯޓު ރާއްޖެއާ ކައިރި ސަރަހައްދަށް މާދަމާ، 12 ފެބްރުއަރީގައި ވަންނާނެ ކަމަށް އެބޯޓުގެ މެރިން ޓްރެފިކުން ދައްކައެވެ. މިއީ ރާއްޖެއާ ފޯޅަވައްސާ ދެމެދުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައުންޑްރީ ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ދިރާސާތަކަށް ކުރާ ދަތުރެކެވެ. މި ބޯޓުގައި މޮރިޝަސްގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި މެރިން ސައިންޓިސްޓުންނާއި ފޯޅަވަހީގައި ކުރިން ދިރިއުޅެފައިވާ މީހުން ދަތުރު ކުރަމުން ދެއެވެ. […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com