ޤިޔާމަތް ދުވަހު، ތިބާ ކުޅަ ޢަމަލުތައް އަދުލުވެރިކަމުގެ ތިލަފަތަށް އެޅޭތަން ތިބާ ދެކޭނެއެވެ.

މާތް ﷲ ތަޢާލާ އަހަރެމެން އެންމެހާ އިންސާނުން ހައްދަވާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި މަޤުސަދާއި ބޭނުން ހަނދާނުގައި ހުންނަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައްމީހުން ބާވައެވެ. މިއީ ވަގުތީ ދުނިޔެއެއް ކަމާއި، ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރު އައިސް ތިބާއާއި ބައްދަލުކޮށްފާނެ ކަމާއި މެދު ހަނދުމަ ހުރަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންބާވައެވެ. ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި މިއަދު އަހަރެމެންގެ މި މިޖުތަމައުގެ ހަަލަތައް ވިސްނާފިކުރުކޮށްލައިފި ނަމަ ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. ގިނަ މީހުން ތިބީ ޣާފިލްކަންމަތީގައި ދުނިޔެވީ އެދުންތަކުގެ ތެރެއަށް […]

Read More

އެބައެއްގެ ގާތަށް ރަޙްމަތުގެ މަލާއިކަތުން ފައިބައި ވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ބަޔަކީ ކޮބާ؟

އަހަރެމެން އެންމެންނަކީވެސް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރަޙްމަތްފުޅަށް އަބަދާއި އަބަދު އެދިއެދި ތިބެންޖެހޭ އަދި އެކަލާންގެ އޯގާވަންތަކަމުން މެނުވީ އެއްވެސް ކަމެއް ހާޞިލް ނުކުރެވޭނެ ބަޔަކަށްވީއިރު ، އެބައެއްގެ ގާތަށް ރަޙްމަތުގެ މަލާއިކަތުން ފައިބައި ވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ބަޔަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައަކަށް އެންމެ ގިނައިން ކުރެވޭ އެއްކަމަކީ ގޭގެ އެންމެން އެއްވެލައިގެން ތިބެ ފިލްމް ނުވަތަ ކުޅިވަރު ބެލުން ފަދަ ކަންކަމެވެ. އެހެނަސް އެފިލްމުން ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ މަންޒަރުތައް ފެންނަނަމަ، […]

Read More

ސިންގާތަކަށް ވެސް ޖެހުނީ މުހައްމަދު ހަމްދާން ބިން ސައީދުގެ ކުރިމަތީ އިސްޖަހާލަން

އަހުމަދު ބިން ތައުލޫން މިސްރުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ދުވަސްވަރު އެގައުމަށް ވެރިވެފައިވަނީ މޮޅިވެރިކަމާއި ހިތާމައެވެ. ބިރުވެރިކަމާއި މާޔޫސްކަމެވެ. އަނިޔާވެރި ކަމަކާއި ނާއިންސާފެވެ. ރައްޔިތުން ތިބީ މި އަނިޔާވެރިކަމާއި، ނާއިންސާފުން ފުރިގެންވާ ވެރިކަމުގެ ކުރިމަތީގައި އިސްޖަހައިގެންނެވެ. ކަނުލޮލަމާއި ބީރު ކަންފަތެއްދީ މަންމަން ބަޔަކަށް ވެގެންނެވެ. ގައުމުގެ ވެރިޔާގެ ކުރިމަތީގައި އުފްއޭ ބުނަންވެސް ރައްޔިތުން ތިބީ ބިރުންނެވެ. ލިބިދާނެ އަދަބެއްގެ ބޮޑު ކަމުންނެވެ. މި އަނިޔާވެރިކަމާއި ނާއިންސާފުގެ ކުރިމަތީގައި ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް ބައެއް އިލްމުވެރިން އޭރުވެސް ތިއްބެވީ ކުޑަކަކޫ ޖައްސަވާ […]

Read More

ރޯދައާ ބެހޭ ވާހަކަ ކޮޅެއް- 1

ހަނދާން އާކޮށްލުމެއް ހ. ރޯދައަކީ ކޮބައިކަން، ރޯދަ ހިފަނީ ކިހިނެއްކަން، އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް ވަންހަނާވެގެން ނުވެއެވެ. އެކަން އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. ފަޖުރު ލީއްސުރެން ފެށިގެން އިރުއޮއްސެންދެން ކެއުން ބުއިމުންނާއި އަދި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުން ދުރުހެލިވެ ހުރުމެވެ. ކުޅު ދިރުވުމަކުން ނޫނީ ވުޟޫކުރުމުގައި ބޭ އިޚުތިޔާރުގައި ކުޑަފެން ފޮދެއް ކަރުތެރަށް ދިޔުމަކުން، ނޫނީ ބޭސް ފަދަ އެއްޗެއް ލޮލަށް އެޅުމަކުން ނޫނީ މެއްސެއް ފަދަ އެއްޗެއް އަނގައިތެރަށް ވަނުމަކުން، ހިރަފުސް ނޫނީ ކުނޑި ކަހަލަ […]

Read More

ދުޢާ މުސްތަޖާބު ވަގުތު ތަކެއް ވޭތަ؟

الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهوعلىآلهوصحبه، أمابعـد: ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ދުޢާ ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދުޢާ މުސްތަޖާބު ވަގުތު ތަކެއް ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަޔާން ކުރެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. وباللهالتوفيق. 1. ލައިލަތުލް ގަދްރި ވިލޭރޭ،فَقَدْوَرَدَعَنِالنَّبِيِّصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَأَنَّهُقَالَلِعَائِشَةَلَمَّاقَالَتْلَهُ : أَرَأَيْتَإِنْعَلِمْتُأَيُّلَيْلَةٍلَيْلَةُالْقَدْرِ ، مَاأَقُوْلُفِيْهَا ؟ قَالَ : قُوْلِيْ ” اَللَّهُمَّإِنَّكَعَفُوٌّتُحِبُّالْعَفْوَفَاعْفُعَنِّيْ”، ޢާއިޝާ-ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ- ކީރިތި ރަސޫލާ- ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ އަރިހުން ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ. ލައިލަތުލް ގަދްރި ވިލޭރެ އާއި ބައްދަލު ވެއްޖެނަމަ ކިޔަންވީ ކޮން ދުޢާ އެއްތޯއެވެ؟ […]

Read More

ފަރުޟު ނަމާދަށްފަހު ކުރުސި ކިޔަވާމީހާއަށް ސުވަރުގެ ލިބުމާއި ދެމެދުގައި އޮތް ހުރަހަކީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ މަރު

މިހާރަަސް އައިސް މީސްތަކުން ދުނިޔަވީ މަސައްކަތްތަކަށް ސަމާލުކަމާއި އިސްކަންދޭވަރުބޮޑުވުމުން ފަރުޟު ނަމާދު ނިމި ސަލާމްދެވުމާއިއެކު މިސްކިތުން ފައިބަން އަވަސްވެގަންނަ މީހުން އުޅެއެވެ. އެމީހުންނަށް ބުނެލަން އޮތީ ކިތަންމެ ބިޒީވިނަމަވެސް ޛިކުރު ތަސްބީޙް ނުކިޔައި އަދި ރަވާތިބް ސުންނަތް ނުކޮށް ޚާއްޞަކޮށް ފަރުޟު ނަމާދަށްފަހު އާޔަތުލްކުރުސި ނުކިޔަވައި ފައިބަން ހެޔޮނުވާނެއެވެ.  Abu Umamah reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said,  “Whoever recites the ‘verse of the […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com