އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކަމިޝަން ހުއްޓުވީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މައްސަލަ ބަލަން އުޅުމުން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެންބަރުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އިން ފެށުމުގެ ކުރިން ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް “ބޮންތި” އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ. ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް އޭސީސީގެ އޮފިޝަލެއްގެ ފަރާތުން އެނގިފައިވާގޮތުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު ރިފްއަތަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ، ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓު ފޮނުވާފައެވެ. “އެއީ ހަނދާންވާގޮތުން މިމަހުގެ 28 ނޫނީ 29 ކަން […]

Read More

މިނިމަމް ވޭޖާއި އެކު 11،828 ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަންނާނެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށާ މިނިމަމް ވޭޖާއި އެކު 11،828 ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު އެ ކޮމިޝަނުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. މުހައްމަދު ފައިޒަލް ވިދާޅުވީ މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ މުސާރައަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، މިނިމަމް ވޭޖް ހަމަޖައްސާނީ ފިކްސްޑް އެލަވަންސެން ދީގެން ކަމަށެވެ. ސިވިލް…

Read More

އުވާލާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

އުވާލާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ގާތްކުރާ މިންވަރުގެ ބަދަލެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް “ދިޔަރެސް” އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ބަދަލުދޭން ނިންމާފައިވާ ކުންފުންޏަކީ މީގެ ކުރިން އެހެން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ އޮޅިގެން ދައުލަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދީފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ އޯނަރުގެ ކުންފުންޏެވެ. ވިމް ކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ މި ކުންފުންޏަކީ، ވިމަސް ކުންފުނި ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުނީގެ އޯނަރުގެ ކުންފުންޏެކެވެ. ވިމަސް ކުންފުންޏަކީ ދައުލަތުން […]

Read More
maldives-president-Ibrahim-Muhammad-Solih

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގުޅީފަޅު، ހުޅުމާލެ ނޫން އެހެން ފަޅުތަކުން ވެސް ގޯތި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ބިމާ ބެހޭ ބަހުސްތައް މީސް މީޑިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޯތި މި ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިއަދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވައިފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 60 ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލުމާއެކު ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ގޯތި ގެދޮރުގެ މައްސަލައަކީ މި ސަރުކާރުން ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި […]

Read More
MP-saeed-Maldives

ކޮންމެ މީހަކު ޖަލަށް ލިޔަސް އިންޑިއާ އައުޓް ދެނެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ސައީދު

ކޮންމެ މީހަކު ޖަލަށް ލިޔަސް ދެން ދިވެހިން ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި އިންޓިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ހއ.ތުރާކުރުން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް އޮތް ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަކީ މިއަދު ގައުމިއްޔަތުގެ ބަހެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެތަނުގައި އިންޑިއާ މިލިޓަރީ ތިބުމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތް ހުއްޓުވަން […]

Read More
Anara Naeem MP Maldives

އަނާރާ އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ވަކިވެއްޖެ

ޢަދާލަތު ޕާޓީން ވަކިކޮށް ދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ.އަނާރާ ނަޢީމް ސިޓީ ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް އެޑްރެސްކުރައްވައި ޑރ.އަނާރާ މިއަދު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާނާއި, ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ޑރ.އަނާރާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވީ…

Read More

މާލެ އަށް ދީފައިވާ ސިޓީ އުވާލާ ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

މާލޭ ސިޓީ އުވާލާ، މާލެ އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު(ބޮންޑޭ) އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު ނިންމައިފި އެވެ. ބޮޑަށް ބެލޭ ގޮތުގައި މިއީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ އަތުން ގެއްލި ދިޔުމުގެ ސަބަބުނ،ް ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއްގައި ކުރަން އުޅޭ ސިޔާސީ ކަމެކެވެ. މިކަމާ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މަޖިލީސް މެމްބަރު ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ، މާލޭއަށް […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com