ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި އެއްވެސް ނިޒާމަކަށް ނުހުއްޓުވޭ އަޑަށް ވުރެ 10 ގުނަ ބާރަށް ދުވާ މިސައިލް ބޭނުން ކޮށްފި

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހުކުރު ދުވަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމުގެ އެންމެ އާ ކިންޒާލް ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްފި އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ޔޫރަޕާ އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ދިން އިންޒާރެކެވެ. މި މިސައިލަކީ އަދި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ވައްޓާލުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ނުވާ ނިޔުކްލިޔާ ބޮން ފޮނުވާލުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މިސައިލެކެވެ. ހަނގުރާމައިގައި ހައި-ޕްރިސިޝަން ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކަމަށް ރަޝިޔާއިން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އިއުތިރާފުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ހުޅަނގު ޔޫކްރެއިންއަށް ތާއީދުކުރާ ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި […]

Read More

ގޮދަނާއި، ޒުވާރިއާއި ހަކުރު އެކްސްޕޯޓްކުރުން ރަޝިޔާއިން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފި

ގޮދަނާއި ރޯ ހަކުރު އެކްސްޕޯޓްކުރުން ރަޝިޔާއިން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފިއެވެ. މިކަމާބެހޭ ގަރާރުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރެވެ. މި ގަރާރުގެ ދަށުން، މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 31 ނިޔަލަށް އަވަށްޓެރި ޔޫރޭޝިއަން އިކޮނޮމިކް ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް ހުދު އަދި ރޯ ހަކުރު އެކްސްޕޯޓް ކުރުންވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ގޮދަނާއި، ދޮނަޅައާއި، ފަލަ ހަނޑުލާއި ޒުވާރިވެސް އެ ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ޖޫންމަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ރަޝިޔާ ސިފައިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން […]

Read More

ޔޫކްރެއިންގެ މަރިއޮޕޯލް ސިޓީ ރަޝިޔާ ސިފައިން ގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މަރިއޮޕޯލް ރަޝިއާގެ ސިފައިން ގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެ ކަމަށް މިލިޓަރީ އެނަލިސްޓުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަރިއޮޕޯލް ސިޓީއަކީ ރަޝިއާ ސިފައިންނާއި ޔޫކްރެއިން ސިފައިންނާ ދެމެދު އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގި އެއް ސަރަހައްދެވެ. އެ ސަހަރުގައި މިހާރު ރަޝިޔާ ސިފައިން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ހަތިޔާރު އުފެެއްދުމަށް ޔުކްރެއިން އިން އުފެއްދި ވޯކްޝޮޕްތަކާ ކާރުޙާނާ ތައް ހަލާކު ކުރުމެވެ. އަދި މިސައިލް ހަމަލާތައް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފޮނުވާލާނެ ކަމަށާ ރައްޔިތުން މިލިޓަރީ އަދި […]

Read More

ނަފްރަތު އުފެދޭ ވާހަކަ ދެއްކުން، ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފޭސްބުކުން ހުއްދަ ކުރަނީ

  ޔޫކުރެއިންގައި ހިގަމުންދާ ހަގުރާމައާއި ގުޅިގެން، ފޭސްބުކު އަދި އިންސްޓަގްރާމް ޕްލެޓްފީމު ބޭނުންކޮށްގެން، ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްދަ ކުރުމަށް މި ދެ ޕްލެޓްފޯމު ހިންގަމުންދާ މެޓަ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. ފޭސްބުކުއާއި އިންސްޓަގްރާމް ހިންގަމުންދާ މެޓަ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި، އެ ޕްލެޓްފޯމުތައް ބޭނުންކޮށް ދެކެވޭ ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ބައެއް ވާހަކަތަ ހުއްދަ ކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫކުރެއިން […]

Read More

ޔޫކުރެއިން ހަނގުރާމައިން ލިބޭ 10 ފިލާވަޅު!

ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށްދާއިރު އަރަމުންދާ ހިރަފުސްތަކުން ހަގީގީ މަންޒަރު ހަމަ ލޮލަށް ނުފެނިދާނެއެވެ. ހަނގުރާމައިގެ މޮޅާއި ދެރަ، ކާމިޔާބާއި ނާކާމިޔާބު އެނގޭނީ ހަނގުރާމަ ނިމުނީމައެވެ. ނަމަވެސް ހަނގުރާމައެއް ހިނގަމުންދާއިރު ވެސް އެނގޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. ލިބިގަނެވިދާނެ ޢިބުރަތްތަކަކާއި ހޯދިދާނެ ފިލާވަޅުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. 1. ޔޫކްރެއިނަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެކެވެ. ރަޝިއާއިން ވެސް އެކަމަށް ވަނީ އިޢުތިރާފު ވެފައެވެ. އެކަމަކު ޔޫކްރެއިނަކަށް ބޭނުން ބަޔަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. ބޭނުން ޖަމާޢަތަކާ ގުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. ދުވަހަކު […]

Read More

ރަޝިޔާއާއި ޔޫކުރެއިނުން ގޮދަން ބޭރުކުރުން ހުއްޓި، އަގުތައް ރެކޯޑުމިންވަރަކަށް އުފުލިއްޖެ

ރަޝިޔާއިން ޔޫކުރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ޤައުމުން ގޮދަން ބޭރުކުރުން ހުއްޓި ސަބަބުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ގޮދަނުގެ އަގުއުފުލި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންފްލޭޝަން އިތުރަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ރަޝިޔާއާއި ޔޫކުރެއިނަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ގޮދަނުގެ 30 އިންސައްތަ އުފައްދާ ދެ ޤައުމެވެ. ދެ ޤައުމުގައިވެސް ފާއިތުވި އަހަރު ގޮވާންކުރި ގޮދަނުން ބޭރުނުކުރެވި ބާކީ ގޮދަން ހުރިކަމަށް ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް ނޫހުން ރިޕޯޓުކުރިއެވެ. މުހައްލިލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ގޮދަނުގެ ބާޒާރުގެ 30 އިންސައްތަ ބާޒާރަށް ނުނެރެވޭތީ ދުނިޔޭގެ […]

Read More

ޢައްދާރު ވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޔުކްރެއިންގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަ ތަކުގައި ބައިވެރިވި ނެގޯޝިއޭޓަރެއް މަރާލައިފި

ރަޝިޔާއާ ޔުކްރޭން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާ ބެހޭ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި އެގައުމުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ނެގޯޝިއޭޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑެނިސް ކިރީވް ޢައްދާރުވުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެގައުމުން މަރާލައިފިއެވެ. ޙަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޑެނިސް މަރާލީ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ޔޫކްރެއިންގެ ގެ ސިފައިންނެވެ. ޔުކްރެއިން އިން ޝައްކު ކުރާ ގޮތުގައި ޑެނިސް އަކީ ރަޝިޔާ އަށް ޖާސޫސް ކޮށްދޭ މީހެކެވެ. ޔުކްރެއިން އާ ރަޝިޔާއަކީ އެއް ނަސްލެއްގެ ކަމަށްވާ އީސްޓަން ސްލާވް ދަރިކޮޅުގެ މީހުން އުޅޭ ގައުމަކަށް ވުމުން މި ދެ […]

Read More

ރާއްޖެއަށް ގޮދަނުގެ ބާވަތްތައް ލިބުން ދަތިވެދާނެ: އާއްޓޭ

ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ގޮދަނުގެ ބާވަތްތައް ލިބުމުގައި ދަތިވެދާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަޙްމަދު އާރިފް (އާއްޓޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔެއިން ގޮދަނުގެ ބާވަތްތައް އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓު ކުރަނީ ރަޝިޔާއިންނެވެ. ދުނިޔޭގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ގޮދަނުގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ރަޝިޔާ އަދި ޔުކްރެއިނުން އެކްސްޕޯޓުކުރާ ގޮދަނެވެ. ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ފެށިފައިވާއިރު އެ ދެގައުމުން އެހެން ގައުމުތަކަށް މުދާ ބޭރުކުރުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އެކަމާ […]

Read More

ޔޫކްރެއިންގައި ދޭ ހަމަލާ “ހުރިހާ ދިމާލަކުން” ފުޅާކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގައިފި: ދިފާއީ ވުޒާރާ

ބެލަރޫސްގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކިއޭވް ދެކޮޅު ހެދުމުން ޔޫކްރެއިންގައި ދޭ ހަމަލާ “ހުރިހާ ދިމާލަކުން” ފުޅާކުރުމަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނެފި އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޙަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ރަޝިޔާގެ ސިފައިން ވަނީ މިހާރު ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް  އެއްކޮށް ވަށާލާފައެވެ. ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންގެ އަމުރުފުޅުގެ މަތިން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިޔޭވްއަށް ދިން ޙަމަލާގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com