ރައީސް ޔާމީނަށް މަޑުކުރާނީ ކިހާ ދުވަހަކަށް؟ ޕްލޭން ބީއަކީ ކޮބާ؟

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން ދައްކުވައިދިން އެއް ހަގީގަތަކީ ވަކި ލީޑަރަކަށް ނޫނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިނުދެވޭނެ ކަމެވެ. ވަކި މީހަކު ހުރެގެން ނޫނީ އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޒައާމަތުގައި ޑީއާރްޕީންނާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ރައީސް ކަމުގައި އެމްޑީޕީން އަދި މިހާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ލީޑާޝިޕްގައި ޕީޕީއެމުންވެސް ދައްކުވައިދިނީ އެ ހަގީގަތެވެ. ޑީއާރްޕީ އާއި އެމްޑީޕީން އެއީ ހަގީގަތް ނޫން ކަން ގަބޫލުކޮށް، ވިސްނުން ބަދަލުކުރުވިއެވެ. […]

Read More

ޗާގޯސް މައްސަލަ: އިޓްލޮސްއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުވަނީ، ސިޓީގައި ސޮއިކުރަން 5 ޕާޓީއަކަށް ދައުވަތު

ޗާގޯސް މައްސަލަ: އިޓްލޮސްއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުވަނީ، ސިޓީގައި ސޮއިކުރަން 5 ޕާޓީއަކަށް ދައުވަތު ސޮއި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ އެމްޑީއޭ، އަދާލަތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އެމްއެންޕީ އަދި އެމްއާރުއެމް އަށް ދީފައި ފޯޅަވަހި ހިމެނޭހެން ރާއްޖެ އާއި ޗާގޯސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ފުށުއަރާ މައްސަލާގައި، އެ މައްސަަލަ ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް) އަށް ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވަން ނިންމަވާ، […]

Read More
kuda villingili resort maldives

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރާތީ ޕީޕީއެމް އިން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިފި!

ރިސޯޓުތަކުން ނަގާ ބިމު ކުލި ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Read More

އިދިކޮޅުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް: ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ޣައްދާރުވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ހިންގާނަން

ދެން އަންނަ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމެއްގައި ޤައުމަށް ޣައްދާރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ހިންގާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް، އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު އޮތީ ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅިފައި ކަމަށާއި ދެންލާނީ ފަހު ނޭވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ދެން އަންނާނީ ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއް ކަމަށާއި އެ ވެރިކަމުގައި ޣައްދާރުވި މީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންގާނެކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވެސް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް އަދުރޭ ދެއްވިއެވެ. […]

Read More

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ކަންކަމަށް އިންޑިއާއިން ގެންދަނީ އަތާ ފަޔާއި ބޮލުން ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ކަންކަމަށް އިނޑިއާއިން ގެންދަނީ އަތާ ފަޔާއި ބޮލުން ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ކަަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އދ. މަހިބަދޫގައި އޮތް އިންޑިއާ އައުޓްގެ ހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތަކަކާއެކުގައި ނަމަވެސް ދިވެހީން ވިޔަފާރީގެ އެއްބުސްވުމެއް ހަދައިފިނަމަ ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތު މީހާއަށްކަމަށެވެ. އަދި ދިވެެހި ސަރުކާރުން އެކަމުގައި ވެސް ނިންމީ ދިވެހީންގެ ހައްގުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުމަށްކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com